Tanszéki tájékoztató

Utolsó módosítás: 2018.03.22 21:51

Az Anatómiai és Szövettani Tanszék tájékoztatója
az Állatorvosi anatómia tárggyal kapcsolatban

(aktualizálva: 2018 feb. 3.)

A2 (ér- és zsigertan) tematikája heti bontásban, 2018

Tartalomjegyzék

1. Általános tantárgyi  tudnivalók
2. A gyakorlatok rendje
3. Évközi beszámolók
4. Szabad csont- és bonctani gyakorlás
5. Általános vizsgatudnivalók
6. Anatómia I. vizsga
7. Anatómia II. vizsga
8. Anatómia III. vizsga
9. Fejlődéstan és Madáranatómia
10. Neptun

1. Általános tudnivalók

  1.1.  A vizsga törzsanyagát az elméleti előadásokon, a plenáris- és a kiscsoportos gyakorlatokon elhangzottak, valamint a tankönyvekben leírtak képezik. Az alábbiakban javasolt tankönyvekből a Könyvtár is több példánnyal (és a legtöbből angol és német nyelvű kiadványyal is) rendelkezik.

 Javasolt tankönyvek és oktatási segédanyagok:

* Fehér György: A háziállatok funkcionális anatómiája
* Sótonyi Péter: Anatomia Canis CD-ROM
* Dyce: Textbook of veterinary anatomy / Anatomie der Haustiere (2010, 4. kiadás)
* Constantinescu: Illustrated Veterinary Anatomical Nomenclature
* König-Liebich: Veterinary Anatomy of Domestic Mammals: Textbook and Colour Atlas / Anatomie der Haussäugetiere
* Evans-deLahunta: Miller's Anatomy of the Dog (2013, 4. kiadás)
* Nickel: Anatomy of the Domestic Animals / Lehrbuch Der Anatomie Der Haustiere I-V.
* Budras: Anatomy of the Dog, An Illustrated Text / Atlas der Anatomie des Hundes
* Budras: Anatomy of the Horse / Atlas der Anatomie des Pferdes

  1.2. Az anatómia tantárggyal kapcsolatos összes kérdés kapcsán az anatómia előadásokon elhangzottak, és az Anatómiai és Szövettani Tanszék (továbbiakban: Tanszék) hivatalos honlapján (ezen a lapon) található információk az irányadóak. Bármilyen egyéb kérdéssel emailben forduljanak a gyakorlatvezetőjükhöz. Kérjük a tanszéki titkárnőt illetve a Tanszékvezetőt csak rendkívüli esetekben keressék.

  1.3.  Az esetlegesen felmerülő változásokat a Neptunon (vizsgahelyszín és/vagy -időpont változás) vagy tanszéki honlapon (követelmények, gyakorlati hiányzások, évközi számonkérésekkel, előadásokkal és gyakorlatokkal kapcsolatos tudnivalók és változások) mindig megjelentetjük. A fentiek okán javasolt a Neptunban megadott email-fiók gyakori ellenőrzése és a honlap rendszeres követése (RSS, honlap tetején a frissítés dátuma).

  1.4.  A Tanszék által szervezett vizsgákra a Neptunban egyedi jelentkezési határidőt adunk meg, ezért mindig ellenőrizzék a vizsga előtt legalább egy héttel, hogy az aktuális vizsgára meddig tudják a jelentkezésüket módosítani, mert a jelentkezési időszak lezárultával ez már nem lehetséges.

  1.5. Az anatómia előadások az Zimmermann Előadóteremben ("E” épület) kerülnek megtartásra. A  élőállatos bemutató miatt az őszi szemeszter első plenáris előadása a Marek Tanteremben (“O” épület) lesz, a többit az órarendben leírt időpontban, az Zimmermann Előadóteremben tartjuk.

  1.6. Az előadások, gyakorlatok és plenáris órák alatt kép, mozgókép és hang rögzítése tilos! A táblára írtakat vagy rajzoltakat az oktató előzetes jóváhagyásával le lehet fényképezni.

 

2. Tájékoztatás a gyakorlatok rendjéről

  2.1.   Fehér, hosszú (és szűk) ujjú köpeny viselése a gyakorlatokon kötelező.

    2.1.1. Technikai és higiéniai okokból a nyitott és a magas sarkú cipők viselése nem javasolt.
    2.1.2. Kérjük a gyakorlatok előtt mindig egyenek és igyanak valamennyit.

  2.2. Az első ízülettani gyakorlattól kezdve bonckészlet kötelező.

    Alapvető bonceszközök:

        - kesztyű (jó minőségű, egyszer használatos, megfelelő méretű gumikesztyű, gyakorlatonként több pár)
       - szikenyél (4-es méret)
       - szikepenge (egyszer használatos sebészi penge, 21-es vagy 22-es méretben, gyakorlatonként több darab)
       -  horgas csipesz

    További javasolt bonceszközök: olló, anatómiai csipesz, érfogó, peán, kampó (a gyakorlatvezetők iránymutatása alapján).

  2.3. A gyakorlóban hagyott köpenyt/bonceszközöket/jegyzeteket a boncmesterek a gyakorlat helyszínétől függően az "E" vagy a "P" épület öltözőjében lévő műanyag tárolókba teszik, kérjük ott keressék.

  2.4. Csoportbeosztás

    2.4.1. A Tanszék a Tanulmányi Osztály által kiadott csoportbeosztást tekinti hivatalosnak.
   2.4.2. Az előzetesen kiadott csoportbeosztástól való tartós eltérés (több héten keresztül, vagy a teljes szemeszterben) csak a Tanulmányi Osztály és a Tanszék együttes hozzájárulásával lehetséges.

  2.5. A gyakorlatokon való részvétel kötelező!

  2.6. A gyakorlatokon órai jegyzet és könyv használata (a higiéniás rendszabályok betartása mellett) megengedett, sőt: kimondottan ajánlott! A hatékonyság érdekében kérjük az előzetes felkészülést és az óra utáni ismétlést!

  2.7. Az őszi szemeszter 1. gyakorlata:

    2.7.1. Az I. évfolyam részére: (NEM ÉRVÉNYES 2016 szeptemberében, a Nemzeti Lovarda átépítése miatt.)
      2.7.1.1. Az első gyakorlati foglalkozásra a gyülekező a Marek tanterem előtt történik ("O" épület).
     2.7.1.2. Az első gyakorlatra nem kell még köpenyt hozni (de célszerű az olyan viselet, ami koszolható), viszont kötelező a zárt cipő viselése - ennek elmulasztása esetén a gyakorlatvezető megtagadhatja a gyakorlaton való részvételt az érintett hallgatótól.

      2.7.1.3. Az első gyakorlatot megelőzően a gyakorlatvezető ismerteti a balesetvédelmi szabályokat, ezek tudomásul vételét a hallgató aláírásával igazolja a megfelelő nyomtatványon.

    2.7.2. A II. évfolyam részére:
     2.7.2.1. Órarend szerint a “P” épületben lévő boncteremben.
     2.7.2.2. Bonceszköz, köpeny, kesztyű kötelező.

  2.8. További gyakorlatok az őszi szemeszter során:

    2.8.1. A gyakorlatok az órarendnek megfelelően az “E” és a “P” épület bonctermeiben lesznek megtartva (első szemeszterben az "E", második és harmadik félévben a "P" épületben).

  2.9. Gyakorlati hiányzás:

    2.9.1. A félév során maximum 3 hiányzás engedélyezett, aki túllépi az engedélyezett keretszámot, az nem kaphatja meg a félév-végi gyakorlati aláírást, tehát sem gyakorlatból, sem elméletből nem vizsgázhat!

     2.9.2. A Tanszék a gyakorlatok elején felolvasott jelenléti ívek alapján vezeti a hiányzásokat. 

    2.9.3. Az esetleges hiányzásokról igazolást nem szükséges hozni. Igazoltnak csupán a hivatalos klinikai beosztás / hetesi gyakorlat alapján történő távollétet tudjuk tekinteni.

    2.9.4. Az elmulasztott gyakorlatok pótlására sajnos nincs külön lehetőség, de a gyakorlat anyaga a következő hetekben - a gyakorlatvezető útmutatásai alapján - önállóan feldolgozható a saját kiscsoportos gyakorlat keretében (az aktuális heti anyag mellett). A boncterem esetleges órarenden kívűli, extra meghírdetett igénybevételi lehetősége is segítheti a lemaradás pótlását.

    2.9.5. Előzetes írásbeli (email-) megkeresés esetén a gyakorlatvezetők engedélyezhetik az aktuális heti gyakorlat másik csoportban való teljesítését. Minden ilyen kérés azonban egyedi elbírálás tárgyát képezi. A megkeresésnek legkésőbb az érintett gyakorlatot megelőző munkanap 12.00-ig meg kell történnie, és a csere csak az oktatói jóváhagyást követően lehetséges.

  2.10. A saját gyakorlatokon való részvételen felül további gyakorlati órák (akár saját, akár más évfolyamot érintő) látogatása sajnos nem lehetséges.

 

3. Évközi tesztek (csontbeszámoló, szervséta)

3.1. A 2017/18-as tanévtől kezdődően Tanszékünk anatómiából egy új értékelési rendszert vezet be - felmenő rendszerben. Célunk, hogy a hallgató rendszeres visszajelzést kapjon tőlünk – ezzel is segítve felkészülését, valamint hogy a félévet lezáró értékelés ne csupán a vizsganapon nyújtott teljesítményt tükrözze.

Általános megjegyzés

3.2. Mind a négy félév anatómia-vizsgája egy-egy gyakorlati és elméleti részből áll. Az elméleti vizsgán történő megjelenésnek előfeltétele a gyakorlati vizsga teljesítése, időpont azonban már korábban is foglalható.

3.3. A1 gyakorlati vizsga (kiválóan megfelelt, megfelelt, nem felelt meg) 
A gyakorlati számonkérés a csonttant és izomtant ölel fel. A boncolás csak a csonttani rész teljesítése után kezdhető meg.

    3.3.1. csonttani évközi számonkérés („B” és „C”; szerdánként 18h; egyik sem megállító hatályú)

         „B”: 2017 okt. 11-én: az addig felölelt anyagrészről – súlyozás: a vizsgaérték 15%-a.

         „C”: 2017 okt. 25-én: a koponyáról – súlyozás: a vizsgaérték 15%-a.

         Pótlási ill. javítási lehetőség, „BC”: 2017 nov. 15-én: az előző két számonkérés anyagábólsúlyozás: a vizsgaérték 30%-a.

         A „B+C” ill. „BC” eredmény közül a kedvezőbbet vesszük figyelembe a vizsgaértékelésnél.

    3.3.2. csonttani vizsga („P”)

         2017 dec. 7-én, saját gyakorlat idejében, a teljes csonttanról – súlyozás: a vizsgaérték 70%-a.

    3.3.3. Amennyiben a vizsgaérték nem haladja meg az 55%-ot, 2017 december 14-én, saját gyakorlat idejében ismételt számonkérésen kell részt vennie a hallgatónak a teljes csonttan anyagából. Ennek 55% alatti teljesítése esetén az A1-gyakorlaton nem felelt meg, boncolásra nem bocsátható.

    3.3.4. A csonttani számonkérés min. 55%-os teljesítése után a hallgató 2017 dec. 14-én, a saját gyakorlata idejében boncolási vizsgán vesz részt.

    3.3.5. Amennyiben a gyakorlati vizsgán a hallgató nem felel meg, úgy a vizsgaidőszakra megadott terminusok közül választhat időpontot utóvizsgára. Ez a csonttani számonkéréssel kezdődik – az érintett hallgató korábbi eredményeitől függetlenül!

3.4. A1 elméleti vizsga (értékelés ötfokozatú skálán)
Az elméleti számonkérés az első félév teljes tananyagát felöleli.

    3.4.1. zárthelyi dolgozatok („D” és „E”; hétfőn ill. kedden 7-8 óra közt; egyik sem megállító hatályú)

         „D”: 2017 okt. 9-én: az addig felölelt anyagrészről – súlyozás: a vizsgaérték 15%-a.

         „E”: 2017 okt. 24-én: a koponyáról – súlyozás: a vizsgaérték 15%-a.

         Pótlási ill. javítási lehetőség, „DE”: 2017 nov. 13-án:, az előző két számonkérés anyagábólsúlyozás: a vizsgaérték 30%-a.

         A „D+E” ill. „DE” eredmény közül a kedvezőbbet számítjuk be a vizsgajegybe.

    3.4.2. A félévet követő dolgozat (kolloqium) eredménye a jegy 70%.-a.

3.5. II. évfolyam
Az elmúlt évek értékelési rendszerét alkalmazzuk teljes egészében, ennek részletes leírását lásd 8. pont. Az önkéntes évközi számonkérés és visszajelzés csupán a hallgatót hivatott orientálni aktuális tudásáról, felkészültségéről.

    3.5.1. A3 gyakorlat, évközi számonkérés időzítése és tartalma

         2017 október 9-i héten, saját gyakorlat idejében: bővített szervséta a végtagokról. A számonkérés felölel csontokat, izmokat, ereket és idegeket, de elméleti kérdéseket is, úgymint szalagok, bursák, ló lábvéggel kapcsolatos kérdések stb.

         2017 okt. vége – nov. közepe, saját gyakorlat idejében szúrópróbaként a fej-nyak régió különböző szervrendszerekhez tartozó képleteinek megnevezése.

         2017 nov. közepe – nov. vége, saját gyakorlat idejében szúrópróbaként a mell- és hasüreg különböző szervrendszerekhez tartozó képleteinek megnevezése.

    3.5.2. A3 elmélet, évközi számonkérés időzítése és tartalma

         2017 október végén a hallgató önállóan választ 5-5 tételt az A, B és C szigorlati tételsorokból és azokat a következő hétre kidolgozza. A felelet vázlatának szúrópróba-szerű számonkérése a gyakorlat idejében történik.

         2017 november végén hallgató önállóan választ 5-5 tételt az A, B és C szigorlati tételsorokból és azokat a következő hétre kidolgozza. A felelet vázlatának szúrópróba-szerű számonkérése a gyakorlat idejében történik.

4. Szabad csonttani gyakorlás

  4.1. A Tanszék 2018 február és május között hétfőtől péntekig 8.30 - 5.30 lehetőséget biztosít a hallgatók számára ahhoz, hogy a külön e célra előkészített csontos készítményeket tanulmányozzák az “E” épület gyakorlójában.

  4.2. A szabad gyakorlásokon oktató nincs jelen, a teremben tartózkodás során ettől függetlenül be kell tartani az általános bonctermi normákat (köpeny viselete kötelező, étel-ital nem vihető be, képrögzítés mellőzése stb.).

  4.3. A kikészített csontokat nem szabad kivinni a boncteremből, az elveszett készítményeket nem áll módunkban pótolni.

   4.4. Fentiek megsétése esetén a Tanszék felfüggeszteni kényszerül a szabad gyakorlási lehetőséget.
 

5. Általános vizsgatudnivalók

  5.1. Az anatómia vizsga mind a négy félévben (tehát a Tájanatómiát is ideértve) két fő részből áll: gyakorlati és elméleti részből. A gyakorlati vizsgára kérjük a leckekönyvüket / indexüket hozzák magukkal! A gyakorlati vizsga teljesítése előfeltétele az elméleti vizsgán való megjelenésnek, de nem feltétele az elméleti vizsgára való jelentkezésnek! Kérjük ügyeljen az esetleges várólistára! Azaz gyakorlati jegy nélkül is jelentkezhet a hallgató a Neptunban elméleti vizsgára, de részt venni már csak úgy tud rajta, ha előtte sikeresen teljesítette a gyakorlati vizsgát. Az elméleti vizsga megkezdése előtt a Tanszék a vizsgára nem jogosult hallgatókat a jelentkezési névsorból törli (ez a hallgatóra nézve semmilyen következménnyel nem jár).

        5.1.1. A vizsgaidőszak utolsó hetére kiírt időpontokra (a TVSz értelmében) kizárólag utóvizsgázó hallgató jelentkezhet.

      5.1.2. A 2015/2016-os tanév tavaszi szemeszterétől kezdve 3 gyakorlati és 3 elméleti vizsgalehetőség van (Anatómia I., Anatómia II., Anatómia III. és Tájanatómia esetén is). A sikeres gyakorlati vizsga eredménye a teljes egyetemi tanulmányi időszakra érvényes.

  5.2. A vizsgák kezdési idejéről és helyszínéről a Tanszék a jelentkezési időszak lezárultával, a Neptun rendszeren keresztül ad tájékoztatást (lásd 10.5. pont). A vizsga (irreálisnak) feltűntetett kezdési ideje a jelentkezési időszak alatt csak adminisztratív okokból szerepel!

  5.3. Az írásbeli vizsgákra adott kidolgozási idő és a vizsgában lévő feladatok száma az egyes vizsgák között eltérhet.
     5.3.1. Az írásbeli vizsgák fedlapja általános útmutatást ad a dolgozat helyes kitöltéséhez. Kérjük, ezt már a teszt megírása előtt figyelmessen olvassa át, hogy ne a dolgozatírás idejét vegye el ennek tanulmányozása. Kérdés esetén forduljon gyakorlatvezetőjéhez!

  5.4. Az írásbeli vizsgáknál az értékelés általában az alábbiak szerint alakul:

százalék érdemjegy
85-100% jeles (5)
75-84% jó (4)
65-74% közepes (3)
55-64% elégséges (2)
0-54% elégtelen (1)

  5.5. Az írásbeli vizsga megtekintéséről a Tanszék az eredmények közlése után, a Neptunban megadott email-címen tájékoztatja a hallgatót. Egy vizsgára egy betekintési időpont kerül meghatározásra. 
     5.5.1. A dolgozat betekintésére egy 60 perces intervallum áll rendelkezésre.
     5.5.2. A megtekintést a hallgató a dolgozat fejlécében feltüntetett helyen aláírásával igazolja. 
     5.5.3. Más hallgató dolgozatát csak abban az esetben lehet megtekinteni, ha azt az illető a betekintés előtt, írásban engedélyezte.
    5.5.4. Későbbi időpontban (pl.: egy másik dolgozat betekintés idejében) csak akkor lehet a korábbi dolgoztatot megtekinteni, ha a hallgató egy erre vonatkozó kérvényt még a kérdéses dolgozatra vonatkozó betekintés ELŐTT eljuttat az oktatóknak.

  5.6. Szóbeli vizsgánál a szigorlati kidolgozási idő 40 perc, a kollokvium esetében 20 perc.

  5.7. Amennyiben a gyakorlati vizsgát követően a vizsgázó panasszal kíván élni, azt (a vizsga jellegéből fakadóan) már ott, helyben kell jeleznie az oktató(k)nak.

  5.8. A vizsgaidőszak lezárásával dolgozat-betekintésre nincs további lehetőség.

 

6. Az Anatómia I. tárgy részletes vizsgatudnivalói

  6.1. A hallgató gyakorlati vizsgára bocsájtásának feltétele a félév végi aláírás (az előírt számú gyakorlaton való részvétel).

  6.2. A félév végi aláírás megmarad, a tantárgy újra felvétele során a gyakorlatok látogatásáról a Tanulmányi Osztály dönt.

  6.3. A vizsga két fő részből (elméleti és gyakorlati) áll.

 6.4. A 2015/2016-os tanév tavaszi szemeszterétől kezdve 3 gyakorlati és 3 elméleti vizsgalehetősége van. A sikeres gyakorlati vizsga eredménye a teljes egyetemi tanulmányi időszakra érvényes.

  6.5. Az elméleti vizsga előfeltétele a sikeres gyakorlati vizsga.

 6.6. A gyakorlati vizsga része a csonttani vizsga (ld.: 3. pont), ennek sikeres teljesítését követően kap bonctételt a hallgató. Azok a hallgatók, akik az utolsó gyakorlat idejében tartott, kötelező gyakorlati vizsgát nem teljesítik, a vizsgaidőszakban valamennyi gyakorlati vizsga kísérletüket csonttani vizsgával kezdik, az évközi csonttani beszámolók eredményeitől függetlenül!

  6.7. A gyakorlati vizsgán "megfelelt / nem felelt meg" értékelést alkalmazunk.

 6.8. A rektori / rektorhelyettesi méltányossági vizsgát a Kari Tanulmányi és Vizsgaszabályzat (továbbiakban: KTVSz) szabályozza (lásd: KTVSZ VI. 53. §). A sikeres gyakorlati vizsga erre a vizsgára is érvényes.

  Gyakorlati vizsga az első szemeszter végén:

  6.9. Az első szemeszter gyakorlati vizsgája két részből áll: csonttani beugróból és boncolásból.

  6.10. Csonttani beugró

    6.10.1. A boncolás előfeltétele a sikeres csonttani vizsga.
    6.10.2. Aki az évközi csonttani számonkérések során legalább 55%-os összteljesítményt írt (részletetesen ld.: 3. pont), az az utolsó heti gyakorlat idejében tartott kötelező gyakorlati vizsgán a csonttani beugró alól mentesül. 
     6.10.3. A vizsgázónak valamennyi testtájékról különböző csontokat kell azonosítania (faj, csonttípus, oldaliság, képletek stb.).

  6.11. Boncolás

    6.11.1. A vizsgázónak a Tanszék által kiadott gyakorlati vizsgatételekből kell egyet részletesen kidolgoznia a kiadott tetemen, a félév során elsajátított és elvárt módon.

   6.11.2. A boncolás értékelése "megfelelt" / "nem felelt" meg alapon történik, amely során a vizsgáztató a következőket mérlegeli: a kiboncolt tájék áttekinthetősége és kidolgozottsága, az ehhez kapcsolódó elméleti tudás (eredés, tapadás, lefutás, funkció meghatározása).

    6.12.3. Jegyzetek készítése nem megengedett a gyakorlati vizsga során.

    6.11.4. A tétel kiboncolására 20 perc felkészülési ideje áll rendelkezésre a vizsgázónak.

  6.12.A gyakorlati vizsga időpontja

   6.12.1. Minden hallgatónak kötelező az utolsó szorgalmi hét saját gyakorlati időpontjában részt venni az A1-vizsgán, erre külön Neptun-jelentkezés nem szükséges. Más csoportban való vizsgázás csak külön engedéllyel lehetséges, a gyakorlatok cseréjével megegyező módon - lásd: 2.9.5. pont.

   6.12.2. Az ismételt ill. javító gyakorlati vizsgákra a Neptun rendszerben jelentkezhet fel egyénileg a vizsgázó.

 

7.  Az Anatómia II. tárgy részletes vizsgatudnivalói

  7.1. Az Anatómia II. tárgy félév végi vizsgájának is gyakorlati és elméleti része van.

    7.1.1. Az elméleti vizsgára vonatkozó részletes tudnivalókat a 9. pont tartalmazza.

  7.2. A gyakorlati vizsga alól felmentést kapnak azok a hallgatók, akik a két évközi szervsétát legalább 75%-os átlaggal teljesítették.

  7.3. A gyakorlati vizsgákra a jelentkezés a Neptunon keresztül történik.
 Megjegyzés:  Az első szemeszterrel szemben a II. félévben nincsen kötelezően előírt vizsgaidőpont.

  7.4. A vizsga a félévközi szervsétákkal megegyező módon zajlik.

  7.5. Értékelés: "megfelelt / nem felelt meg".

 7.6. A sikeres gyakorlati vizsga eredménye a teljes egyetemi tanulmányi időszakra érvényes.

 

8. Az Anatómia III. tárgy részletes vizsgatudnivalói

  8.1. A szigorlati félévben az évközi beszámolók csupán önfelmérésre szolgálnak, így részleges mentesség szerzésére nincs lehetőség (ld.: 3.5. pont).

 8.2. A vizsgára a Neptunon keresztül külön a gyakorlati, és külön az elméleti vizsgára fel kell jelentkezni. A vizsgák pontos helyszínéről és időpontjáról a Tanszék a jelentkezési időszak lezárultával, a Neptunon keresztül tájékoztat. 

  8.3. A szigorlat gyakorlati és elméleti részből áll. A vizsga során a Tanszék által kiadott tételsorokból (gyakorlati és elméleti) húz a vizsgázó. Gyakorlati vizsgán egy, elméleti vizsgán pedig 3 tételt kell kidolgozni.

 Megjegyzés:  Az első szemeszterrel szemben a III. félévben nincsen kötelezően előírt vizsgaidőpont.

  8.4. Mind a gyakorlati, mind az elméleti vizsgán 40 perc felkészülési áll rendelkezésére a vizsgázónak.

 8.5. A 2015. szeptember 15 utána szerzett gyakorlati vizsgaeredmény az adott vizsgaidőszakra érvényes, beleértve az adott vizsgaidőszakban kérelmezett rektori / rektorhelyettesi időpontokat is. A 2016. február 8-a után szerzett sikeres gyakorlati vizsga eredménye a teljes egyetemi tanulmányi időszakra érvényes.

 8.6. A gyakorlati vizsgát az oktató az első féléves boncvizsgával megegyező kritériumok alapján bírálja el (a kiboncolt tájék áttekinthetősége és kidolgozottsága, és az ehhez kapcsolódó elméleti tudás), a boncolás értékelése "megfelelt / nem felelt" meg alapon történik.

  8.7. Az elméleti vizsga minden esetben szóbeli és a korábban leírt jelentkezési és előtanulmányi feltételek szerint zajlik.

  8.8. A Tanszéknek nem áll módjában a vizsgaidőszak előtt meghirdetett vizsgaidőpontokon változtatni, illetve ezek számát növelni!

 

9. Tájékoztató a „Szervek fejlődéstana” és a "Házimadarak anatómiája” tárgyakkal, és az Anatómia II. tárgy vizsgájával kapcsolatban

  9.1. A második szemeszterben a tanmenetben kötelezően előírt Anatómia II. tantárgy mellett a “Házimadarak anatómiája” és a “Szervek fejlődéstana” fakultációs tárgyak is meghirdetésre kerülnek.

  9.2. A fakultációs tárgyaktól függetlenül az Anatómia II. tárgy tananyagának egy része lefedi a fent említett két fakultációs tárgy anyagát, ezért azok számonkérésre kerülnek a II.  félév végén, és a szigorlati tételsorban is benne vannak.

  9.3. Mindkét fakultációs vizsga csak írásbeli részből áll. Csak olyan tárgyból lehet vizsgázni, ami a félév elején az indexbe is bekerült! 

   9.4.  A 9.2. pontban leírtak következtében az Anatómia II. vizsga három fő részből tevődik össze (eltérő hangsúllyal a kollokivumban!):
      - értan + zsigertan (A)
      - fejlődéstan (B)
      - madáranatómia (C)

   9.5. Az Anatómia II. tárgy teljesítéséhez mindhárom részt külön-külön legalább elégségesre kell megírni.

   9.6. A vizsga eredménye

    9.6.1. Aki nem vette fel külön (és korábbi félévben sem teljesítette még) a fejlődéstant és a madáranatómiát fakultációként, annak együtt kell megírnia a teljes tesztet ("A+B+C"), és egy összevont jegyet fog kapni a dolgozatára.
   9.6.2. Aki felvette fakultációként a tárgyakat ("B" és "C"), annak lehetősége van még a vizsgaidőszakon kívül megírnia a tesztet, és amennyiben sikeres (azaz mindkettőt legalább elégségesre megírta), akkor már “csak” az "A" részből (értan + zsigertan) kell levizsgázni.
    9.6.3. Aki nem jön el vizsgaidőszakon kívül vizsgázni, vagy pedig megbukik (egyik vagy mindkét fakultációból), akkor annak az "A" résszel együtt kell beszámolnia az Anatómia II. vizsga során az érintett témakör(ök)ből. Vizsgaidőszakon kívüli bukás esetén még csak az adott fakultációhoz kerül a Neptunba elégtelen minősítés.
    9.6.4. A vizsgaidőszakon belül meghirdetett vizsgákon a három vizsgarész egy időpontban kerül iratásra, az Anatómia II. vizsga keretében. A korábbi sikeres fakultációs vizsgák felmentést biztosítanak a vonatkozó részek alól.
    9.6.5. Ellenkező esetben (pl. még ha csak a madáranatómiai rész lett elégtelen, és a másik két rész megvan) a teljes vizsga elégtelen osztályzatra értékelt.

  9.7.  Értékelés

    9.7.1. Mivel az Anatómia II. tárgy a fent említett módon három részből áll, így mindegyiket sikeresen kell teljesíteni a félév zárásához.
    9.7.2. A vizsgaidőszak során megírt Anatómia II. vizsga elégtelen, ha az adott vizsga bármelyik fő része önmagában elégtelen. Ezen vizsgák alatt megírt madáranatómia és fejlődéstani részekre ugyanakkor különálló, az elégtelennél jobb osztályzat is szerezhető akkor is, ha a zsigertani rész elégtelen. Ezek a jegyek az adott fakultációs tárgyhoz kerülnek bevezetésre, és a későbbi Anatómia II. vizsgákra már felmentést biztosítanak a vonatkozó részek alól. Az ilyen vizsgák zsigertani és értani része önállóan nem kerül értékelésre amennyiben a fakultációs részek bármelyike hiányzik vagy elégtelen.
    9.7.3. Amennyiben a fejlődéstani vagy a madáranatómiai részben volt bukás, akkor az érintett fakultációs tárgyhoz is bekerül az elégtelen jegy.
    9.7.4. Ha valaki megbukott az Anatómia II. tárgyból, de sikeresen megírta a fejlődéstani és/ vagy a madáranatómia részeket, akkor az adott fakultációhoz a Tanszék beírja a megszerzett jegyet, és az utóvizsga során ebből a rész(ek)ből már felmentése van az illetőnek.
    9.7.5. Aki csak a madáranatómiát vehette fel ebben a szemeszterben, az is eljöhet vizsgázni: a jegyét a Tanszék bevezeti az indexbe, és sikeres teljesítés esetén a rákövetkező évben csak a zsigertani, értani és fejlődéstanos részekből kell vizsgáznia.

  9.8.  Utóvizsga és javítás: a fejlődéstan és madáranatómia esetén a javítási szándékot emailben külön kell jelezni a tárgyfelelősnek.

 

10. Neptun

  10.1. A vizsgákra való jelentkezés minden esetben a Neptunon keresztül történik. (Az első félév utolsó gyakorlatának időpontjában sorra kerülő vizsga kivétel, azon a részvétel kötelező, így jelentkezés nem szükséges.)

  10.2. A gyakorlati és az elméleti vizsgákra minden esetben külön-külön jelentkezés szükséges!

  10.3. Kérjük, legalább egy héttel a kitűzött vizsgnap előtt mindig ellenőrizzék a Tanszék által meghirdetett tárgyak vizsgáinak jelentkezési határidő-beállításait!

     Magyarázat: Vizsgaszervezési okok miatt a Tanszék adott esetben akár több munkanappal a vizsga előtt is lezárhatja a jelentkezést!

  10.4. A félév végeztével minden hallgató, aki az adott tárgyból "aláírást" kapott a Neptunban, vizsgát tehet. Az aláírás feltétele a gyakorlatokon való elégséges számú megjelenés.

  10.5. Amíg egy vizsgának csak a napja biztos, de még nem ismert a pontos kezdés ideje, addig a Neptunban a Tanszék a kezdési időt irreális időponra állítja be. A kezdési időpont meghatározására általában a jelentkezési időszak lezárultával, a létszám ismeretében kerül sor.

  10.6.Egy félévben három vizsgalehetőség van, mind gyakorlatból, mind elméletből (lásd: 6.4. pont).

  10.7. Ha a hallgató jelentkezik egy írásbeli vizsgaidőpontra, de azon a gyakorlati vizsgán történt bukás miatt nem jelenhet meg, a jelentkezést a Tanszék törli (ez a hallgatóra nézve nem jár következménnyel).

  10.8. Vizsgaidőpont módosítás a Neptunon keresztül történik, ameddig erre a rendszer a jelentkezési időszak (lásd: 10.3. pont) és a még rendelkezésre álló vizsgaalkalmak alapján lehetőséget ad.

  10.9. A leckekönyveket az Anatómia 3. vizsgáira (mind a gyakorlatra, mind az elméletre) a hallgatóknak kötelezően el kell hozniuk. A leckekönyv hiányában a szigorlat nem kezdhető meg!

 10.10. Az Anatómia I. és II. tárgyak (és a hozzájuk közvetlenül kapcsolódó fakultációk - lásd: 9. pont) aláírásait és írásbeli vizsgáinak jegyeit a leckekönyvekbe a Tanulmányi Osztályon, a félév végén vezeti be a Tanszék.

 

                                           ----------------------------------------------------------------------------------------