Állatorvosi gyógyszertan 1

Utolsó módosítás: 2017.09.11 15:59
KurzusÁllatorvosi gyógyszertan 1
NyelvMagyar
Jellegkötelező
Értékelésgyakorlati jegy
Év/félév3/1
Kredit3
Előadás45 óra/félév
Gyakorlat28 óra/félév
Szakállatorvos (magyar)
TanszékGyógyszertani és Méregtani Tanszék

A kurzus leírása

 

Cím: 1078 Budapest, István u. 2.

Tel.: +36-1-478-4167

E-mail: galfi.peter@univet.hu

Szövegdoboz: Cím: 1078 Budapest, István u. 2.
Tel.: +36-1-478-4167
E-mail: galfi.peter@univet.hu

Gyógyszertani és Méregtani Tanszék

ÁLLATORVOSTUDOMÁNYI EGYETEM

Szövegdoboz: ÁLLATORVOSTUDOMÁNYI EGYETEM

ÁLLATORVOSI GYÓGYSZERTAN tantárgy

Követelményrendszere

2017/2018. tanév

 

1. A félévvégi aláírás megszerzésének feltételei

- Az előadások rendszeres látogatása.

- Félévente legfeljebb három igazolt hiányzás engedélyezett (l. Tanulmányi és Vizsgaszabályzat -TVSZ-).

1.1. Az első félévben továbbá;

- Az összes gyakorlat teljesítése (l., 2. és 3. pont).

- Félévente legfeljebb három igazolt hiányzás engedélyezett (l. Tanulmányi és Vizsgaszabályzat -TVSZ-). A hiányzásokat pótolni kell.

- Két zárthelyi dolgozat sikeres megírása.

1.2. A második félévben továbbá;

- Az összes gyakorlat teljesítése (l., 2. és 3. pont).

- Félévente legfeljebb három igazolt hiányzás engedélyezett (l. Tanulmányi és Vizsgaszabályzat -TVSZ-). A hiányzásokat pótolni kell.

 

2. Útmutató a gyakorlatok teljesítéséhez

- A gyakorlatokon pontos időben, felkészülten kell megjelenni. A nem kellően felkészült hallgatók jelenlétét a gyakorlatvezető nem igazolja.

- A részvételt a gyakorlatvezető ellenőrzi, a hallgató a gyakorlat végén a névsort a nevénél aláírja.

- Laborköpeny viselése kötelező.

 

3. Az ismeretek ellenőrzése, számonkérés a gyakorlatokon

A gyakorlat sikeres teljesítésének feltételei

- Az ismeretek számonkérése a gyakorlatokon szóban vagy írásban történhet.

- A számonkérés az adott heti gyakorlat és a vonatkozó elméleti anyagot érinti, de a megelőző hetek témái is folyamatosan ellenőrzésre kerülhet.

- A gyakorlat sikeres teljesítésének kritériuma a részvétel mellett a megfelelő szóbeli kérdések helyes megválaszolása, illetve a „felmérő dolgozatok” elfogadható szintű (legalább kettes érdemjegy, >60%) megoldása, valamint a gyakorlati feladatok elvégzése. Az írásbeli számonkérések eredménye nem javítható.

- Amennyiben a hallgató felkészülése és feladatvégzése nem megfelelő, a gyakorlatot egy másik időpontban pótolni kell (l. 4. pont).

- A sikertelen röpdolgozatok és szóbeli feleletek javítására a félév ideje alatt nincs lehetőség (lásd még 6. pont is).

 

 

4. A gyakorlatok pótlásának rendje

- Ha a hallgató saját csoportjának a gyakorlatán nem tud megjelenni, az adott héten teljesítheti a gyakorlatot a másik csoportnál, feltéve, hogy elég hely áll rendelkezésre a teremben. Ez előzetes egyeztetést követel az adott gyakorlatvezetővel.

- Egy félév során összesen 2 gyakorlatcserére van lehetőség, ezek tényét a gyakorlatvezetők rögzítik. Ezen felül a csere nem engedélyezett és hiányzásnak számít.

 - Továbbá a gyakorlatról való igazolt hiányzás esetén, vagy a nem megfelelően teljesített gyakorlatok pótlására a gyakorlatvezetővel előre egyeztetett időpontban a szorgalmi időszak végén van lehetőség.

 

5. Félévközi beszámolók, zárthelyi dolgozatok

- Az első félévben a hallgatók két alkalommal írnak zárthelyi dolgozatot. Az időpontokat a részletes gyakorlati tematika tartalmazza.

- Aki nem ad be dolgozatot (pl. hiányzás, egyéb ok miatt) vagy elégtelen Zh-t ír, előre megbeszélt időpontban köteles pótolni (pót Zh). Amennyiben a hallgató a pót Zh idején nem tud megjelenni, akkor az elégtelen teljesítménynek minősül.

 

6. Számonkérési követelmények

- Az első félév végén vizsga nincs. A hallgatók gyakorlati jegyet kapnak. A félév teljesítéséhez a tanszékvezetői aláírás (l. 1. pont) mellett legalább elégséges gyakorlati jegyet kell elérni. A gyakorlati jegy a félévi két ZH osztályzatán és a gyakorlatokon szerzett érdemjegyek átlagán alapul. Ezek közül egyik sem lehet elégtelen (ZH-k esetében kevesebb, mint 60,5%).

- Amennyiben a hallgató egy féléven belül a gyakorlati számonkérések során nem éri el az elégséges érdemjegyet, a teljes féléves anyagból be kell számolnia a szorgalmi időszak végén. Amennyiben ez is elégtelen, vagy egyik, illetve a két pót Zh sikertelen, ebben az esetben a gyakorlati jegye elégtelen, ezért a hallgató nem kap félévvégi aláírást, így nem veheti fel a 6. félévben az Állatorvosi Gyógyszertan II. tantárgyat.

-   A gyakorlati jegy (nem elégtelen) javítására a vizsgaidőszakban van lehetőség. Sikertelen beszámoló esetén a KTVSZ 30.§-a szerint kell eljárni.

- A második félév végén záróvizsgát kell tenni, amely szóbeli elméleti és írásbeli gyakorlati részből áll. Vizsgára az jelentkezhet, aki a két félévet sikeresen teljesítette és az aláírásokat megkapta.

A vizsgával kapcsolatos további részletek és a tételek kihirdetése a másodok félévben történik. A vizsgával kapcsolatos általános szabályokat a TVSZ tartalmazza.

 

7. Ajánlott irodalom

Állatorvosi Gyógyszertan I. – Robbie-Vet Kft. Budapest, 2014.

Állatorvosi Gyógyszertan II. - Robbie-Vet Kft. Budapest, 2017.

Állatorvosi Gyógyszertan III. - Robbie-Vet Kft. Budapest, 2015.

Formulae Normales Veterinariae Editio IV – PRESS GT Kft. Budapest, 2009.

Állatorvosi gyógyszerrendeléstan, Budapest 2016

Elektronikus jegyzetek és óravázlatok (honlapról jelszóval érhető el)

 

Budapest, 2017-08-30

                                                                                                 Prof. Dr. Gálfi Péter          

                                                                                          tanszékvezető egyetemi tanár