Növényföldrajz és társulástan - biológus MSc

Utolsó módosítás: 2016.01.30 10:44
KurzusNövényföldrajz és társulástan - biológus MSc
NyelvMagyar
Jellegfakultatív B
Értékelésgyakorlati jegy + vizsga (kollokvium)
Év/félév1/1
Kredit2+1
Előadás30 óra/félév
Gyakorlat15 óra/félév
Szakbiológia MSc
TanszékBiológiai Intézet

A kurzus leírása

Tantárgyfelelős: Nagy János
Javasolt félév: 1.
Félévi óraszám: 30+30
Előtanulmányi követelmény: Növényrendszertan (BSc)
Kredit: 2+2
Ismeretek ellenőrzése: vizsga
Megj.:

A tantárgy célja a növényrendszertan ismeretanyagára építve a legkorszerűbb fitogeográfiai és cönológiai ismeretek és készségek alapjainak átadása. Az előadások során a fogalmi és történeti áttekintés után áttekintjük a Föld növényzeti öveit zono- és orobiom típusonént. Ezt követi bolygónk flórabirodalmainak bemutatása. Az Európában előforduló zonális, extrazonális és edafikus növényzeti típusokra külön hangsúlyt fektetünk. A globális növényföldrajzot Európa növényföldrajzi felosztása és nagyobb régióinak ismertetése követi. A kurzust hazánk biogeográfiai felosztása és igen részletes florisztikai - növényföldrajzi jellemzése zárja.
A gyakorlatok során hazánk összes asszociáció osztálya és -rendje, valamint a nagyobb társuláscsoportok és a fontosabbnak ítélt társulások is bemutatásra kerülnek. In situ botanikusketi bemutatásokon a növényi populációk ökotípusainak, csoporttulajdonságainak megismerésére valamint a különböző élőhelyek (vízi, mocsári-lápi, szárazgyepi, cserjés, erdei és gyom) vegetációjának felvételezés-technikai módszertanának készségszintű elsajátítására nyílik mód.

Kötelező és ajánlott irodalom:

Tuba et al. (eds). Botanika III.


Hortobágyi T. - Simon T. szerk. (2000): Növényföldrajz, társulástan és ökológia, Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest
Podani J. (2003): A szárazföldi növények evolúciója és rendszertana. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest
Borhidi A. (1995): A zárvatermők fejlődéstörténeti rendszertana. Egyetemi tankönyv, Nemzeti tankönyvkiadó, Budapest