Vegetációtérképezés -biológus MSc

Utolsó módosítás: 2016.01.30 10:44
KurzusVegetációtérképezés -biológus MSc
NyelvMagyar
Jellegkötelező
Értékelésgyakorlati jegy + vizsga (kollokvium)
Év/félév1/1
Kredit2
Előadás15 óra/félév
Gyakorlat15 óra/félév
Szakbiológia MSc
TanszékBiológiai Intézet

A kurzus leírása

tantárgyfelelős: Dr. Szerdahelyi Tibor

A vegetációtérképezés célja a társulások állományainak meghatározott léptékű térképen való ábrázolása, amely
meghatározott időpillanatban rögzíti a vegetáció struktúráját. A lépték kiválasztása összefüggésben van a
vegetációtérképezés céljával. A természetvédelmi és florisztikai kutatások céljára rendszerint 1:10000-es léptékű
vegetációtérképet készítünk. Az állományok határvonalainak kijelölésére erdészeti üzemtervi, szintvonalas domborzati
térképet vagy légifotóról készült alaptérképet használunk. A szokásos alaptérképen a vegetációfoltok mellett a védett
fajok állományait is jelölhetjük. A vegetációfoltok arányát, mértékét, az időben változó struktúra változását
programcsomagokkal értékelhetjük ki.

Ajánlott irodalom:
Borhidi, A. 1984. A Zselic erdei. Dunántúli Dolgozatok. Term. Tud. sorozat 4. Pécs, 145 pp.
Farkas, E., Lőkös, L., Molnár, K., Zagyva, A. 1999a. Lichen mapping studies in Hungarian cities. International
Conference on Lichen Conservation Biology, Licons, 30.8.-3.9.1999, Birmensdorf, Abstracts, ed.: Swiss Federal
Institute for Forest, Snow and Landscape Research, CH-Birmensdorf, p.9.
Farkas, E., Lőkös, L., Molnár, K., Zagyva, A. 1999b. Lichens as indicators of air pollution in Hungary. Acta Microbiol.
Immunol. Hung. 46:312.
Fekete G.: A szünbotanikai kutatások első négy évtizede. MTA Ökológiai és Botanikai Kutatóintézete, Vácrátót
Fekete, G., Kovács, M. 1982.: A Fóti Somlyó vegetációja. Bot. Közlem. 69: 19 -31.
Juhász M. 2007: A Barcsi Borókás növényzete. Somogyi Múzeumok Közleményei B. Természettudomány 17:123- 146
(2006) Kaposvár.
Molnár Zs., Horváth F., Kertész M., Kun A.: (1998): A vegetáció térképezésének objektivitása. Kitaibelia 3: 307 -308.
Tuba Z., Szerdahelyi T., Engloner A., Nagy J. (ed.) 2007: Botanika I.-III. - Nemzeti Tankönyvkiadó, 1000 pp.
Zólyomi, B. 1967. Rekonstruált növénytakaró 1:1,5 millió. In Radó, S. (ed.) Magyarország Nemzeti Atlasza.
Kartográfiai Vállalat, Budapest, 21, 31.
Zólyomi B., Fekete G. 1994: The Pannonianloess steppe: differentation in space and time. Abstracta Botanica 18:29-41.