Alapértelmezett nézet
Kapcsolat Bejelentkezés

Vizsga

A vizsgával kapcsolatos tudnivalók:

Az Állatorvosi biokémia tanulmányokat lezáró vizsga (kollokvium) érdemjegye négy részjegyből kerül kialakításra az alábbiak szerint:

 • Gyakorlati részjegy: az Állatorvosi biokémia 2. gyakorlatain és a ZH-n (vagy pót ZH-n/félévvégi pótbeszámolón) megszerzett összpontszám alapján kerül megállapításra az alábbiak szerint:
51 – 55 pont: jeles (5)
45 – 50 pont: jó (4)
40 – 44 pont: közepes (3)
33 – 39 pont: elégséges (2)

A félévvégi aláírás megszerzése esetén a kapott gyakorlati részjegy már nem javítható.

 • Írásbeli részvizsga érdemjegye
 • Szóbeli vizsga: a két kihúzott vizsgakérdésre adott válaszok érdemjegyei

A szóbeli vizsgán a vizsgáztató az összesen megszerzett 4 részjegyet (gyakorlati részjegy, írásbeli részvizsga jegye, szóbeli vizsga két tételére kapott 1-1 részjegy) figyelembe véve kialakítja a kollokvium végső érdemjegyét. (A végső érdemjegy kialakítása a fontosabb részeredmények súlyozásával, és nem matematikai átlagszámítással történik.)

Írásbeli részvizsga:

Az írásbeli részvizsga megírására a Tanszék legalább 4 időpontot biztosít a nyárivizsgaidőszakban, amelyek a hallgatósággal való egyeztetést követően a szorgalmi időszak során kerülnek kihirdetésre. A téli (december/januári) vizsgaidőszakban legalább 2 időpontot hirdetünk meg a vizsgakurzust felvevő hallgatók számára.

Az írásbeli részvizsgára való jelentkezés kizárólag a Neptun rendszeren keresztül történik. Jelentkezést követően vizsgajelentkezést módosítani legkésőbb a vizsgaidőpont előtti utolsó munkanap 12:00 óráig lehet.

Az írásbeli részvizsga az elméleti tananyag következő témaköreit öleli fel:

„A” vizsgarész:

 • A belső környezet, a homeosztázis tényezői általában. Izovolémia, izotónia, izoionia, izohidria. Pufferrendszerek.
 • A biológiai membrán szerkezete. A biológiai membránon át zajló transzportfolyamatok.
 • A proteinogén aminosavak csoportosítása és szerkezete.
 • A peptidkötés. A fehérjék általános jellemzése és szerkezeti szintjei. A fehérjék denaturációja és renaturációja; a fehérjék töltése, izoelektromos pontja. A fehérjék csoportosítása. Vázfehérjék: kollagén, keratin, elasztin
 • Az enzimek fogalma, szerkezete. Az enzimhatás mechanizmusa. Az enzimes reakciók sebessége és a sebességet befolyásoló tényezők. Az enzimes reakciók megfordíthatósága. Az enzimaktivitás szabályozásának lehetőségei. Az enzimaktivitás gátlása. Az enzimek elnevezése, osztályozása és lokalizációja.
 • A szénhidrátok kémiája (mono-, oligoszacharidok, homo- és heteropoliszacharidok).
 • A zsírsavak és az egyszerű zsírok felépítése és biokémiai szerepe.
 • A glicerin-foszfatidok és a szfingolipidek biokémiája.

„B” vizsgarész:

 • A nukleotidok szerkezete. A DNS szerkezete és funkciója.
 • A DNS replikációja prokariótákban és eukariótákban. Repair mechanizmusok. A mutációk típusai.
 • A transzkripció és szabályozása prokariótákban és eukariótákban. A génexpresszió befolyásolása. Epigenetikus szabályozási mechanizmusok.
 • A riboszóma szerkezete. Az aminosavak aktiválása. A transzláció iniciációja, elongációja és terminációja. A fehérjék poszttranszlációs módosítása.
 • A rekombináns DNS-technika elméleti alapjai.

A felsorolt témakörökön kívül az írásbeli részvizsgán számonkérésre kerülnek a Tanszék által közzétett listán szereplő legfontosabb szerkezeti képletek is („C” vizsgarész).

Az írásbeli részvizsga szerkezete a következő:

 1. Feleletválogatás(egyszerű választás, 1 pont/kérdés):
  • „A” vizsgarész: 20 kérdés, 20 pont
  • „B” vizsgarész: 20 kérdés, 20 pont
 2. Szerkezeti képletek („C” vizsgarész): adott szerkezeti képlet felismerése: 10 szerkezet, 10 pont(1 pont/név)

Az írásbeli részvizsga írására a ZH-írásra vonatkozó szabályok érvényesek. A rendelkezésre álló munkaidő: 75 perc. Az írásbeli részvizsga sikeres, ha a hallgató összességében a maximálisan elérhető pontszám (50 pont) legalább 60%-át (30 pont) megszerzi, valamint az egyes vizsgarészek mindegyikében külön-külön is eléri a maximálisan megszerezhető pontszám legalább 60%-át („A” és „B” vizsgarész: 12-12 pont, „C” vizsgarész: 6 pont). Az írásbeli részvizsga eredményét a Tanszék legkésőbb a vizsga utáni munkanapon a tanszéki hirdetőtáblán és a tanszéki honlapon nyilvánosságra hozza. A vizsgadolgozatok megtekintésére a Tanszék által meghirdetett időpontban van lehetőség.

Az írásbeli részvizsga osztályozása az alábbiak szerint történik:

45– 50 pont: jeles (5)
40 – 44 pont: jó (4)
35 – 39 pont: közepes (3)
30 – 34 pont: elégséges (2)
0 – 29 pont: elégtelen (1)

Ha az írásbeli részvizsga sikeres, a hallgató szóbeli vizsgára bocsátható. Ha az írásbeli részvizsga sikertelen vagy a hallgató érvényes jelentkezést követően az írásbeli részvizsgán nem jelent meg, a hallgató egy írásbeli vizsgalehetőséget elveszített, és valamely következő írásbeli vizsgaidőpontra iratkozhat fel. Minden sikertelen írásbeli részvizsga az adott vizsgaidőszak írásbeli vizsgalehetőségeinek számát csökkenti. Egy vizsgaidőszakban legfeljebb 3 alkalommal lehet megpróbálkozni az írásbeli vizsgarész teljesítésével.

A sikeres írásbeli részvizsga érdemjegye nem évül el, a későbbiekben bármely időszakban tett szóbeli részvizsgán érvényes részjegyként kerül beszámításra. A sikeres írásbeli részjegy ismételt írásbeli vizsga megírásával egy alkalommal javítható, de ebben az esetben az ismételt írásbeli vizsga eredménye kerül a végső jegybe beszámításra. Sikeres írásbeli vizsga javítása nem jelenti újabb vizsgaalkalom felhasználását. Sikeres írásbeli részvizsga a szóbeli vizsgán történt megjelenést követően a továbbiakban nem javítható.

Szóbeli vizsga:

A hallgató szóbeli vizsgára bocsátható, ha sikeresen teljesítette az írásbeli részvizsgát. A szóbeli vizsga legkorábban a sikeres írásbeli részvizsgát követő második munkanapon teljesíthető (a két vizsga között legalább egy munkanapnak el kell telnie). A szóbeli vizsgára a Tanszék a hallgatókkal való egyeztetést követően több vizsgaidőpontot hirdet meg. A szóbeli vizsgára való jelentkezés kizárólag a Neptun rendszerben történik.

A szóbeli vizsga a meghirdetett vizsganapokon reggel 8:00 órakor kezdődik. A vizsgázók egy tétellapon két vizsgakérdést (tételt) húznak, amelyek kidolgozására, jegyzetek készítésére min. 30 perc felkészülési időt biztosítunk. A vizsgázó ezután szóban számol be a vizsgáztató tanárnál az adott témakörökben megszerzett ismereteiről. A szóbeli vizsga célja nem csak a lexikális tudás számonkérése, hanem annak ellenőrzése, hogy a hallgató ismeri-e, érti-e a tananyag logikai összefüggéseit, képes-e a megtanultakat a későbbi tanulmányai során alkalmazni. Így a vizsgán nem csak szűk értelemben véve a két kihúzott vizsgatétellel kapcsolatos kérdések, hanem a tágabb összefüggések miatt a teljes elméleti tananyagra vonatkozó kérdések is felmerülhetnek. A vizsgán semmilyen segédeszköz nem használható. A szóbeli vizsga csak leckekönyv birtokában teljesíthető.

Ha a szóbeli vizsgán a hallgató bármelyik tételére elégtelen (1) osztályzatot kap, a kollokvium eredménye a többi részjegytől függetlenül elégtelen (1), a hallgatónak azonban csak a szóbeli vizsgát kell megismételnie, az írásbeli részvizsga jegye és a gyakorlati részjegy a következő szóbeli vizsgaalkalommal is változatlanul beszámításra kerül.

Egy vizsgaidőszakban a KTVSz előírásainak megfelelően legfeljebb 3 alkalommal lehet megpróbálkozni a szóbeli vizsga teljesítésével. Újabb szóbeli vizsga legkorábban a sikertelen vizsgaalkalmat követő 3. napon tehető. Sikeres szóbeli vizsga esetén a kapott kollokviumi érdemjegy 1 alkalommal újabb szóbeli vizsga letételével javítható.

A szóbeli vizsga vizsgakérdései (tételei) az alábbiak:

1. témakör:

 1. A biológiai oxidáció általában
  A nagy energiájú foszfátvegyületek biokémiája
  Szerkezet, biokémiai szerep
  A kreatin anyagcseréje
  Szerkezet, szintézis, biokémiai szerep
  A tioészter-kötés
 1. A glikogenezis és a glikogenolízis
  Lépések, helyszín, jelentőség
  Szabályozás, a glükagon/adrenalin és az inzulin jelpályája
 1. A glükolízis
  Lépések, típusai, helyszín, szabályozás, energiamérleg, jelentőség
  A Pasteur-effektus és a Cori-kör
 1. A glükoneogenezis
  Lépések, egyes kiindulóanyagok bekapcsolódása, helyszín, szabályozás, energiamérleg, jelentőség
 1. A piruvát oxidációja acetil~KoA-vá
  Lépések, szükséges kofaktorok, jelentőség
  A glicerinfoszfát-inga és a malát-sönt
 1. A citrátkör
  Lépések, helyszín, szabályozás, energiamérleg, jelentőség
 1. A légzési lánc és az oxidatív foszforiláció
  Felépítés, lépések, helyszín, energiamérleg, jelentőség. A P/O hányados, szétkapcsoló faktorok
 1. A pentózfoszfát-ciklus
  Oxidatív és nem oxidatív szakasz lépései, helyszín, szabályozás, jelentőség
 1. A vércukorszint és szabályozása
  A vércukorszint fiziológiás értékei. A vércukorszint hormonális szabályozása, sejten belüli szabályozási mechanizmusok, jelpályák. A glükózforgalomban részt vevő transzporterek
 1. A fruktóz és a galaktóz anyagcseréje
  Fruktóz-szintézis és -bontás. A galaktóz szintézise, bekapcsolódása a laktóz- és mukopoliszacharid-szintézisbe, galaktolízis
  A tejtermelés biokémiája
  A tej összetétele. A laktóz, a tejfehérjék és a tejzsír szintézise
 1. Az aminosavak oxidatív dezaminálása
  Az L- és D-aminosavak oxidatív dezaminálása
  Az aminosavak N-mentes szénláncának sorsa
  Glüko- és ketogenetikus aminosavak
  Az aminosavak transzaminálása
  A transzaminálási reakciók általában, AST, ALT. A Schiff-bázis képződése és a transzaminálás mechanizmusa
 1. Esszenciális és nem esszenciális aminosavak
  Az aminosavak dekarboxilezése. Biogén aminok és lebontásuk
  A glutation biokémiája, a γ-glutamil-ciklus. A karnozin és az anzerin
 1. Az ammónia méregtelenítése
  Ornitin-ciklus (lépések, helyszín, szabályozás, energiamérleg, jelentőség)
  Alternatív méregtelenítési utak
 1. A purinnukleotidok szintézise és lebontása
  De novo szintézis, bontás, reszintézis, dezoxiribonukleotidok anyagcseréje
 1. A pirimidinnukleotidok szintézise és lebontása
  De novo szintézis, bontás, reszintézis, dezoxiribonukleotidok anyagcseréje
 1. A hemoglobin szerkezete és biokémiai szerepe
  A hemoglobin szintézise
  Lépések, helyszín, szabályozás, jelentőség
 1. A porfirinvázas vegyületek bontása
  Mioglobin, citokrómok, kataláz, peroxidáz
  Vasanyagcsere
 1. A lipidek felszívódása és forgalma a szervezetben
  A lipolízis
  Lépések, helyszín, szabályozás, jelentőség
  A lipogenezis
  Lépések, helyszín, szabályozás, jelentőség
 1. A zsírsavak β-oxidációja
  A zsírsavak bejuttatása a mitokondrium mátrixába. A páros szénatomszámú zsírsavak β-oxidációjának lépései. Helyszín, szabályozás, energiamérleg, jelentőség. A páratlan szénatomszámú és a telítetlen zsírsavak β-oxidációjának sajátosságai
 1. A zsírsavak szintézise
  Az acetil~KoA kijuttatása a citoplazmába. A páros szénatomszámú zsírsavak szintézisének lépései. Helyszín, szabályozás, jelentőség. A páratlan szénatomszámú és a telítetlen zsírsavak szintézisének sajátosságai
 1. Ketogenezis és ketolízis
  Lépések, helyszín, energiamérleg, jelentőség. A ketonanyagok biokémiai szerepe
 1. A koleszterin biokémiája
  A koleszterin szerkezete, szintézise (lépések, helyszín, szabályozás, jelentőség) és biokémiai szerepe
  Az epesavak biokémiája
  Az epesavak szintézise, forgalma és biokémiai szerepe
 1. A kérődzők szénhidrát-anyagcseréjének sajátosságai
  A szénhidrátok bontása a bendőben, az illó zsírsavak keletkezése, felszívódása és anyagcseréje a gazdaszervezetben
 1. A kérődzők nitrogén-anyagcseréjének sajátosságai
  Az ammónia bendőbeli keletkezése és felszívódása. NPN anyagok, bypass fehérjék. Bakteriális fehérjeszintézis a bendőben. Ruminohepatikus nitrogén-körforgalom
 1. A kérődzők ketózisának biokémiai alapjai
  A glükoneo- és a ketogenezis összefüggése. A ketózis kialakulása és jellemzői
  A kérődzők lipid-anyagcseréjének sajátosságai
  Lipidek bontása és szintézise a bendőben. A gazdaállat lipid-anyagcseréjének sajátosságai
 1. A máj központi szerepe az intermedier anyagcserében
  Szénhidrát- és lipidanyagcsere, a nitrogéntartalmú vegyületek anyagcseréje
  A máj szekréciós tevékenysége
 1. A máj méregtelenítő tevékenysége
  Különböző típusú méregtelenítő folyamatok: szintézis, hidrolízis, oxidáció, redukció, konjugáció
  A citokróm P450 enzimrendszer működése
 1. Az izomszövet biokémiája
  Az izomkontrakció mechanizmusa
  Az izomszövet anyagcseréje, izomrost-típusok
  A zsírszövet, a vese és az agy biokémiája

2. témakör:

 1. A vitaminok általában. Antivitaminok, vitamin-antagonisták
 2. A β-karotin és az A-vitamin-származékok szerkezete és forgalma
 3. Az A-vitamin biokémiai szerepe és hiánya. A-hypervitaminosis
 4. A D-vitamin szerkezete, provitaminból való keletkezése és forgalma
 5. A D-vitamin biokémiai szerepe és hiánya. D-hypervitaminosis
 6. Az E-vitamin szerkezete, forgalma és hiánya
 7. Az E-vitamin biokémiai szerepe. Oxidatív stressz, szabadgyökök, antioxidánsok.
 8. A K-vitamin szerkezete és forgalma
 9. A K-vitamin biokémiai szerepe és hiánya
 10. Az esszenciális zsírsavak biokémiája
 11. A tiamin szerkezete és forgalma
 12. A tiamin biokémiai szerepe és hiánya
 13. A riboflavin szerkezete és forgalma
 14. A riboflavin biokémiai szerepe és hiánya
 15. A nikotinsav szerkezete, forgalma
 16. A nikotinsav biokémiai szerepe és hiánya
 17. A pantoténsav szerkezete és forgalma, a HS~KoA szintézise
 18. A pantoténsav biokémiai szerepe és hiánya
 19. A piridoxin szerkezete és forgalma
 20. A piridoxin biokémiai szerepe és hiánya
 21. A biotin szerkezete, forgalma, biokémiai szerepe és hiánya
 22. A folsav szerkezete és forgalma
 23. A folsav biokémiai szerepe és hiánya
 24. A kobalamin szerkezete és forgalma
 25. A kobalamin biokémiai szerepe és hiánya
 26. Az aszkorbinsav szerkezete, szintézise és forgalma
 27. Az aszkorbinsav biokémiai szerepe és hiánya
 28. A lipotróp faktorok (kolin, inozit) biokémiája