Alapértelmezett nézet
Kapcsolat Bejelentkezés

Tanszéki tájékoztató

Az Anatómiai és Szövettani Tanszék tájékoztatója az Állatorvosi anatómia tárggyal kapcsolatban

A 2019/2020-as tanév tavaszi szemeszterére a koronavírus járvány miatt bevezetett változások, új szabályok. (2020.04.01)

A 2020/2021-es tanév tavaszi szemeszterére a koronavírus járvány miatt bevezetett változások. (2021.03.04)

Általános vizsgaszabályzat

(aktualizálva: 2022 február 21.)

Tartalomjegyzék

1. Általános tantárgyi  tudnivalók
2. A gyakorlatok rendje
3. Évközi beszámolók
4. Szabad csont- és bonctani gyakorlás
5. Általános vizsgatudnivalók
6. Anatómia I. vizsga
7. Anatómia II. vizsga
8. Anatómia III. vizsga
9. Neptun
10. Tanulási nehézséggel küzdő hallgatóknak

1. Általános tudnivalók

1.1.  A vizsga törzsanyagát az elméleti előadásokon, a plenáris- és a kiscsoportos gyakorlatokon elhangzottak, valamint a tankönyvekben leírtak képezik. Az alábbiakban javasolt tankönyvekből a Könyvtár is több példánnyal (és a legtöbből angol és német nyelvű kiadvánnyal is) rendelkezik.

Javasolt tankönyvek és oktatási segédanyagok:

* Fehér György: A háziállatok funkcionális anatómiája
* Sótonyi Péter: Anatomia Canis CD-ROM
* Nickel: Anatomy of the Domestic Animals / Lehrbuch Der Anatomie Der Haustiere I-V.
* Dyce: Textbook of veterinary anatomy / Anatomie der Haustiere (2010, 4. kiadás)
* Constantinescu: Illustrated Veterinary Anatomical Nomenclature
* König-Liebich: Veterinary Anatomy of Domestic Mammals: Textbook and Colour Atlas / Anatomie der Haussäugetiere
* Evans-deLahunta: Miller’s Anatomy of the Dog (2013, 4. kiadás)
* Budras: Anatomy of the Dog, An Illustrated Text / Atlas der Anatomie des Hundes
* Budras: Anatomy of the Horse / Atlas der Anatomie des Pferdes

1.2. Az anatómia tantárggyal kapcsolatos összes kérdés kapcsán az Anatómia előadásokon elhangzottak, és az Anatómiai és Szövettani Tanszék (továbbiakban: Tanszék) hivatalos honlapján (ezen a lapon) található információk az irányadóak. Bármilyen egyéb kérdéssel emailben forduljanak az évfolyam összekötő tanárához. Kérjük a tanszéki titkárnőt illetve a Tanszékvezetőt csak rendkívüli esetekben keressék.

1.3.  Az esetlegesen felmerülő változásokat a Neptunon (vizsgahelyszín és/vagy -időpont változás) vagy tanszéki honlapon (követelmények, gyakorlati hiányzások, évközi számonkérésekkel, előadásokkal és gyakorlatokkal kapcsolatos tudnivalók és változások) mindig megjelentetjük. A fentiek okán javasolt a Neptunban megadott email-fiók gyakori ellenőrzése és a honlap rendszeres követése (RSS, honlap tetején a frissítés dátuma).

1.4.  A Tanszék által szervezett vizsgákra sok esetben a Neptunban egyedi jelentkezési határidőt adunk meg, ezért mindig ellenőrizzék a vizsga előtt legalább egy héttel, hogy az aktuális vizsgára meddig tudják a jelentkezésüket módosítani, mert a jelentkezési időszak lezárultával ez már nem lehetséges.

1.5. Az anatómia előadások a Zimmermann Előadóteremben (“E” épület) kerülnek megtartásra. A  élőállatos bemutató miatt az őszi szemeszter első plenáris előadása a Marek Tanteremben (“O” épület) lesz, a többit az órarendben leírt időpontban, a Zimmermann Előadóteremben tartjuk.

1.6. Az előadások, gyakorlatok és plenáris órák alatt kép, mozgókép és hang rögzítése tilos! A táblára írtakat vagy rajzoltakat az oktató előzetes jóváhagyásával le lehet fényképezni.

1.7. 2021 szeptemberétől a plenáris előadásokhoz 3D vetítőrendszert használunk, így ezek követéséhez a hallgatóknak polarizált 3D szemüveg szükséges.

 

2. Tájékoztatás a gyakorlatok rendjéről

2.1.   Fehér köpeny viselése és a megfelelő hajviselet (kibontott hosszú hajjal a boncterembe belépni tilos!) a gyakorlatokon kötelező.

2.1.1. Technikai és higiéniai okokból a nyitott és a magas sarkú cipők, illetve a papucs és szandál viselése tilos.

2.1.2. Kérjük a gyakorlatok előtt mindig egyenek és igyanak valamennyit.

2.2. Az első ízülettani gyakorlattól kezdve bonckészlet kötelező.

Alapvető bonceszközök:

– kesztyű (jó minőségű, egyszer használatos, megfelelő méretű gumikesztyű, gyakorlatonként több pár)
– szikenyél (4-es méret)
– szikepenge (egyszer használatos sebészi penge, 21-es vagy 22-es méretben, gyakorlatonként több darab)
– horgas csipesz

További javasolt bonceszközök: olló, anatómiai csipesz, érfogó, peán, kampó (a gyakorlatvezetők iránymutatása alapján).

Az 1.7-es pontban foglaltak szerint a plenáris előadásokra beszerzendő:

– cirkuláris polár 3D szemüveg (pl.: Xpand polar – Budapesten egyesével is beszerezhető pl. ITT.)

2.3. A gyakorlóban hagyott köpenyt/bonceszközöket/jegyzeteket a boncmesterek a gyakorlat helyszínétől függően az “E” vagy a “P” épület öltözőjében lévő műanyag tárolókba teszik, kérjük ott keressék.

2.4. Csoportbeosztás

2.4.1. A Tanszék a Tanulmányi Osztály által kiadott csoportbeosztást tekinti hivatalosnak.

2.4.2. Az előzetesen kiadott csoportbeosztástól való tartós eltérés (több héten keresztül, vagy a teljes szemeszterben) csak a Tanulmányi Osztály és a Tanszék együttes hozzájárulásával lehetséges.

2.5. A gyakorlatokon való részvétel kötelező!

2.6. A gyakorlatokon órai jegyzet és könyv használata (a higiéniás rendszabályok betartása mellett) megengedett, sőt: kimondottan ajánlott! A hatékonyság érdekében kérjük az előzetes felkészülést és az óra utáni ismétlést!

2.7. Az őszi szemeszter 1. gyakorlata:

2.7.1. Köpeny már ezen a gyakorlaton is kötelező, lévén a gyakorlat helyszíne az „E” épület boncterme.

2.7.2. Az első gyakorlat során a gyakorlatvezető ismerteti a balesetvédelmi szabályokat, ezek tudomásul vételét a hallgató aláírásával igazolja a megfelelő nyomtatványon.

2.7.3. A II. évfolyam részére az első héten nincs gyakorlat!

2.8. További gyakorlatok az őszi szemeszter során:

2.8.1. A gyakorlatok az órarendnek megfelelően az “E1” és a “P” épület bonctermeiben lesznek megtartva (első évfolyamnak az “E1”, második évfolyamnak a “P” épületben).

2.8.2. A gyakorlatok megkezdése előtt a hallgató jelenlétét az oktató a jelenléti íven igazolja. Az ennek esetleges elmaradásából (pl. mert a hallgató késve érkezik) fakadó hátrányokért a felelősség a hallgatót terheli! Emiatt kérjük, mindig győződjön meg arról, hogy a jelenlétét a gyakorlatvezető regisztrálta!

2.9. Gyakorlati hiányzás:

2.9.1. A félév során maximum 3 hiányzás engedélyezett, aki túllépi az engedélyezett keretszámot, az nem kaphatja meg a félév-végi gyakorlati aláírást, tehát sem gyakorlatból, sem elméletből nem vizsgázhat! A keretszám a hetesi gyakorlat miatt kieső héttel együtt értendő!

2.9.2. A Tanszék a gyakorlatok elején felolvasott jelenléti ívek alapján vezeti a hiányzásokat.

2.9.3. Az esetleges hiányzásokról igazolást nem szükséges hozni.

2.9.4. Az elmulasztott gyakorlatok pótlására sajnos nincs külön lehetőség, de a gyakorlat anyaga a következő hetekben – a gyakorlatvezető útmutatásai alapján – önállóan feldolgozható a saját kiscsoportos gyakorlat keretében (az aktuális heti anyag mellett). A boncterembe szervezett, órarenden kívüli, konzultációs lehetőség is segítheti a lemaradás pótlását.

2.9.5. Előzetes írásbeli (email-) megkeresés esetén a gyakorlatvezetők engedélyezhetik az aktuális heti gyakorlat másik csoportban való teljesítését. Minden ilyen kérés azonban egyedi elbírálás tárgyát képezi. A megkeresésnek legkésőbb az érintett gyakorlatot megelőző munkanap 12.00-ig meg kell történnie, és a csere csak az oktatói jóváhagyást követően lehetséges.

2.10. A saját gyakorlatokon való részvételen felül további gyakorlati órák (akár saját, akár más évfolyamot érintő) látogatása sajnos nem lehetséges.

 

3. Évközi tesztek (csontbeszámoló, szervséta)

3.1. Az első tárgyév során a Tanszék lehetőséget biztosít arra, hogy a hallgatók évközi tesztek segítségével felmérjék a tudásukat. A beszámolókon az addig az előadásokon és gyakorlatokon elhangzott, illetve a hivatkozott tankönyvi ismeretek számonkérése történik.

3.2. Ezen számonkérések nem kötelezőek; pótlásukra ill. javításukra nincs lehetőség.

3.3. A szemeszter mindkét tesztjének adott szintű teljesítése vizsgakönnyítést eredményez (a távollét vagy gyenge eredmény viszont nem befolyásolja a kollokviumot).

3.4. A vizsgakönnyítés csak az adott szemeszterre érvényes, de megmarad, ha valaki egy vizsgaidőszakon belül ismétlő vagy javítóvizsgát tesz.

3.5. A tesztek értékelésére három munkanapon belül kerül sor, az eredményeket a Neptunban publikáljuk.

3.6. Az I. szemeszter évközi, elméleti tesztje:

3.6.1. Írásbeli, egyszerű feleletválasztásos illetve egyszerű válaszos teszt. Jellege megfelel a későbbi elméleti vizsgának, mintadolgozat letölthető itt.

3.6.2. Időpontja: 2021. október 12. (kedd), 07:00

3.6.3. Helyszíne: Aula

3.6.4. A teszt témája: Iránytan, testtájékok, a törzs, az elülső és hátulsó végtag csontjai.

3.6.5. A teszt időtartama: 18 perc

3.6.6. A hetesi gyakorlaton lévőket kérjük, hogy az évfolyam-összekötőn keresztül e-mailben egyeztessenek a pótlási lehetőségről dr. Kapiller Mátyás-sal.

3.6.7. Betekintés: október 16, péntek 12:00-13:00 Előadó a betekintés szokásos szabályai szerint (§5.8).

3.7. Az I. szemeszter évközi, gyakorlati tesztje (csonttani beszámoló):

3.7.1. A bonctermi gyakorlat idejében történik, ennek során a hallgatónak az előre megjelölt csontokat / csontos képleteket kell azonosítania, és a válaszait egy tesztpapírra felvezetnie („pin-teszt”). Jellege megfelel a későbbi gyakorlati vizsgának.

3.7.2. Időpontja: 2020.10.29., mindenkinek a saját gyakorlata idejében.

3.7.3. A teszt témája: A törzs, az elülső és hátulsó végtag csontjai és a koponya.

3.7.4. A beszámoló során két asztalon összesen 16 képletet kérdezünk (16 pont), a rendelkezésre álló idő asztalonként 5 perc.

3.7.5. A hetesi gyakorlaton lévőket kérjük, hogy az évfolyam-összekötőn keresztül e-mailben egyeztessenek a pótlási lehetőségről dr. Heinzlmann Andreával.

3.8. 75% átlag (a két tesztet együttesen tekintve) felett: mentesség a gyakorlati vizsga első asztala alól (az első asztal maximális pontszámmal kerül jóváírásra).

3.9. A II. szemeszter zsigertani beszámolói (“szervséták”):

3.9.1. A gyakorlat ideje alatt történő két darab gyakorlati beszámoló, az első félév gyakorlati beszámolójához hasonlatos pin-teszt, a hallgatóknak azonosítania kell a megjelölt képleteket, szerveket, szervrészleteket (formalinos és előre kipreparált demonstrációs anyagon).

3.9.2. A szervséták időpontja a téli vizsgaidőszak után, a tavaszi félév előtt kerül kihirdetésre jelen oldalon, az előadások során illetve az évfolyam-összekötőn keresztül.

3.9.3. A szervséta anyaga az adott félévben a megelőző hétig lefedett anyag (tehát az aktuális hét anyaga már nem). Anatómia I. anyagból nem lesz kérdés.

3.9.4. Mindkét szervséta során két asztalon összesen 16 képletet kérdezünk (16 pont), a rendelkezésre álló idő asztalonként 5 perc.

3.9.5. A hetesi gyakorlaton lévők pótlási lehetőségeiről a szemeszter pontos tematikájának megismerése után adunk tájékoztatást.

3.9.6. 75% átlag felett: mentesség a gyakorlati vizsga csont-, és formalinos beugró kérdései alól.

 

4. Konzultáció

A konzultációk a koronavírus járvány ideje alatt, további intézkedésig szünetelnek!

4.1. A Tanszék az egész tanév során, megjelölt időpontokban lehetőséget biztosít a hallgatók számára ahhoz, hogy a külön e célra előkészített csontos és formalinos készítményeket tanulmányozzák, illetve korlátozott számú tetemen a preparálást gyakorolják.

4.2. A konzultációkon több demonstrátor is jelen van, az ő feladatuk a hallgató segítése valamint a bonctermi rendszabályok betartatása.

4.3 A konzultáció alatt is be kell tartani az általános bonctermi normákat (köpeny viselete kötelező, étel-ital nem vihető be, képrögzítés mellőzése stb.).

4.4. A kikészített csontokat, preparátumokat nem szabad kivinni a boncteremből, az elveszett készítményeket nem áll módunkban pótolni.

4.5. Fentiek megsértése esetén a Tanszék felfüggeszteni kényszerül a konzultációs lehetőséget.

5. Általános vizsgatudnivalók

Általános megjegyzés: Mind a négy félév anatómia-vizsgája egy-egy gyakorlati és elméleti részből áll. Az elméleti vizsgán történő megjelenésnek előfeltétele a gyakorlati vizsga teljesítése, időpont azonban már korábban is foglalható.

5.1. Az anatómia vizsga mind a négy félévben (tehát a Tájanatómiát is ideértve) két fő részből áll: gyakorlati és elméleti részből. A gyakorlati vizsgára kérjük a leckekönyvüket / indexüket hozzák magukkal! A gyakorlati vizsga teljesítése előfeltétele az elméleti vizsgán való megjelenésnek, de nem feltétele az elméleti vizsgára való jelentkezésnek! Azaz gyakorlati jegy nélkül is jelentkezhet a hallgató a Neptunban elméleti vizsgára, de részt venni már csak úgy tud rajta, ha előtte sikeresen teljesítette a gyakorlati vizsgát. Az elméleti vizsga megkezdése előtt a Tanszék a vizsgára nem jogosult hallgatókat a jelentkezési névsorból törli (ez a hallgatóra nézve semmilyen következménnyel nem jár). Kérjük ügyeljen az esetleges várólistára! 

5.1.2. A vizsgákra 3 gyakorlati és 3 elméleti vizsgalehetőség van (Anatómia I., Anatómia II., Anatómia III. és Tájanatómia esetén is). A sikeres gyakorlati vizsga eredménye a teljes egyetemi tanulmányi időszakra érvényes.

5.2. A gyakorlati vizsgára jelentkezés feltétele a félév végi aláírás megszerzése, amihez a megfelelő számú gyakorlaton való részvétel szükséges (max. 3 hiányzás). Lásd.: §2.9.1.

5.3. Felhívjuk figyelmét, hogy az egyes vizsgák jelentkezési határideje akár az azonos típusú vizsgákon belül is eltérhet. Kérjük, mindig ellenőrizze a vizsgák jelentkezési határidejét, mert a Neptunban semmilyen változtatás nem lehetséges a jelentkezési időszak lezárultával.

5.3.1. Neptun jelentkezés nélkül nem lehetséges vizsgázni! Ez alól csak az első félév utolsó hetében tartott kötelező Anatómia I. gyakorlati vizsga a kivétel, ahova a Neptun jelentkezés nem szükséges.

5.4. A vizsgák kezdési idejéről és helyszínéről a Tanszék a jelentkezési időszak lezárultával, a Neptun rendszeren keresztül ad tájékoztatást (lásd §9.5. pont). A vizsga kezdési ideje a jelentkezési időszak alatt csak tájékoztató jellegű!

5.5. Az írásbeli vizsgákra adott kidolgozási idő és a vizsgában lévő feladatok száma az egyes vizsgák között eltérhet.

5.5.1. Az A1 és A2 írásbeli vizsgák alapvetően egyszerű választásos tesztek, és hasonló rendszerű képfeliratozásos és táblázat kitöltéses feladatokból, valamint aktív tudást igénylő rövid válaszos kérdésből állnak. A kérdéstípusokra egyszerű példákat talál itt.  Az egyes kérdéstípusok aránya még azonos témákat felölelő dolgozatokon belül is változhat! Kérdés esetén forduljon gyakorlatvezetőjéhez!

5.6. Az írásbeli vizsgáknál, ideértve a pin-tesztes gyakorlati vizsgákat is, az értékelés általában az alábbiak szerint alakul:

                az I. félévben:

százalék érdemjegy
90-100% jeles (5)
80-89% jó (4)
70-79% közepes (3)
55-69% elégséges (2)
0-54% elégtelen (1)

a további félévekben:

százalék érdemjegy
90-100% jeles (5)
80-89% jó (4)
70-79% közepes (3)
60-69% elégséges (2)
0-59% elégtelen (1)

5.7. A vizsgaeredményeket 3 munkanapon belül, a Neptunon keresztül publikáljuk.

5.7.1. Az Anatómia 1 gyakorlati vizsga eredményei még naptárban azt követő elméleti vizsga előtt publikálásra kerülnek.

5.8. Az írásbeli vizsga megtekintéséről a Tanszék az eredmények közlése után, a Neptunban megadott email-címen tájékoztatja a hallgatót.

5.8.1 Egy vizsgára egy betekintési időpont kerül meghatározásra.

5.8.2. A dolgozat betekintésére egy 60 perces intervallum áll rendelkezésre.

5.8.3. A megtekintést a hallgató a dolgozat fejlécében feltüntetett helyen aláírásával igazolja.

5.8.4. Más hallgató dolgozatát csak abban az esetben lehet megtekinteni, ha azt az illető a betekintés előtt, írásban engedélyezte.

5.8.5. A vizsgaidőszak lezárásával dolgozat-betekintésre nincs további lehetőség.

5.8.6. Amennyiben a hallgatót rajtakapják, hogy a dolgozatról fényképet vagy jegyzetet készít, a betekintését azonnal megszakítjuk, és a hallgató a Tanszéken többet betekintésen nem vehet részt.

5.9. Az Anatómia II. és III. gyakorlati vizsga, illetve az elméleti szigorlat felkészülési ideje 40 perc, a többi szóbeli/gyakorlati vizsgánál 20 perc.

5.10. Az egyes félévek “Anatómia” tárgyai egymásra épülnek. A soron következőt csak akkor lehet felvenni, ha az előző tárgy elméleti vizsgája is sikeres (vagyis az Anatómia II-t csak az Anatómia I. elméleti vizsgán átment hallgatók vehetik fel).

6. Az Anatómia I. tárgy részletes vizsgatudnivalói

6.1. A hallgató gyakorlati vizsgára bocsájtásának feltétele a félév végi aláírás (az előírt számú gyakorlaton való részvétel).

6.2. A félév végi aláírás megmarad, a tantárgy újra felvétele során a gyakorlatok látogatásáról a Tanulmányi Osztály dönt.

6.3. A vizsga két fő részből (elméleti és gyakorlati) áll.

6.4. Az elméleti vizsga előfeltétele a sikeres gyakorlati vizsga, a vonatkozó tudnivalókat az 5. pont tartalmazza.

6.5. A rektori / rektorhelyettesi méltányossági vizsgát az Egyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzata (továbbiakban: TVSz) szabályozza. A sikeres gyakorlati vizsga erre a vizsgára is érvényes.

6.6.  Gyakorlati vizsga az első szemeszter végén:

6.6.1. Minden hallgatónak kötelező az utolsó szorgalmi hét saját gyakorlati időpontjában részt venni az A1-vizsgán, erre külön Neptun-jelentkezés nem szükséges. Más csoportban való vizsgázás csak külön engedéllyel lehetséges, a gyakorlatok cseréjével megegyező módon – lásd: §2.9.5. pont. Minden további vizsgára Neptun jelentkezés kötelező! Ld.: §5.3.1.

6.6.2. Az első szemeszter gyakorlati vizsgája egy „pin-teszt”, a félévközi gyakorlati beszámolóhoz hasonló módon.

6.6.3. A vizsga során 4 asztalon asztalonként 10, előre megjelölt képletet kell azonosítani. Egy asztalra 6 percet kap a vizsgázó.

6.6.4. A négy asztalt két témakörre bontjuk: a „Készítmény” témakörbe egy asztalnyi csontos képletek és egy asztalon vegyesen lévő koponya és formalin fixált készítmények, a „Friss hulla” témakörbe pedig összesen két asztalon, friss hullán preparált képletek lesznek megjelölve.

megjegyzés: az asztalok elkülönítése kizárólag a rajtuk lévő készítmény jellege alapján történik. A tananyag bármelyik részére vonatkozólag kaphatnak kérdést az összes asztalon (pl.: izmok a formalinos készítményeken vagy ízületek és csontok a friss hullákon).

6.6.5. A félévközi beszámolók során mentességet szerzett hallgatók számára a tisztán csontos asztal kerül jóváírásra, maximális pontszámmal.

6.6.6. A gyakorlati vizsgán “megfelelt / nem felelt meg / kiválóan megfelelt” értékelést alkalmazunk.

6.6.7. A „megfelelt” osztályzathoz a hallgatónak a két témakör 20-20 képletéből külön-külön el kell érniük a „megfelelt” szintet, ami az §5.6-os pont értelmében 11-11 jó válasz. A „kiválóan megfelelt” osztályzat összesen 36 jó választól jár.

Értelmezés: az összpontszám csak a Kiválóan megfelelt értékeléshez számít, nem elegendő tehát csupán az egyik témakörből felkészülni. Hiába ér el valaki a „Készítmény” részen maximális (20) pontot, ha a „Friss hullán” csak 10-et, akkor megbukik, hiába van összesen 30 pontja. Viszont át lehet menni összesen 22 ponttal is, ha mindkét témakörből 11-11-et szerez.

6.6.8. A 3.5-ös pont értelmében a dolgozatok eredményét 3 munkanapon belül, Neptunon keresztül publikáljuk (ld.: §5.7-es pont).

6.6.9. A vizsga jellegéből fakadóan utólagos vizsgabetekintésre nincs lehetőség. A helyes megoldást közvetlenül a vizsga után mutatjuk meg a résztvevőknek.

6.7. Elméleti vizsga

6.7.1. Az Anatómia I. elméleti vizsga írásbeli.

6.7.2. A pontos időpontok a szemeszter során, a Neptunon keresztül kerülnek publikálásra.

6.7.2. Nincs kötelező vizsgaidőpont, de a Neptunon keresztüli feljelentkezés minden esetben kötelező!

6.7.3. A vizsga anyag a szemeszter teljes anyaga.

 

7.  Az Anatómia II. tárgy részletes vizsgatudnivalói

7.1. Az Anatómia II. tárgy félév végi vizsgájának is gyakorlati és elméleti része van.

7.2. Anatómia II. gyakorlati vizsga (2019. február 2-től)

7.2.1. Az Anatómia II. tárgy gyakorlati vizsgája felöleli a tanév teljes gyakorlati anyagát.

7.2.2. Az első félévvel szemben, a második félévben NINCS kötelező gyakorlati vizsga időpont, a gyakorlati vizsgákra a Neptun rendszerben jelentkezhet fel egyénileg a vizsgázó.

7.2.3. Az Anatómia II. tárgy gyakorlati vizsgája egy beugró pin-teszt és egy gyakorlati (szóbeli) boncvizsga részre tagolódik.

7.2.4. Beugró

7.2.4.1. Aki átlag 75% felett teljesített az második félév szervsétái alatt, annak a beugrón nem kell részt vennie, rögtön a boncolással kezdheti a gyakorlati vizsgáját. A felmentés a vizsgaidőszak egésze alatt, az összes próbálkozásra érvényes.

7.2.4.2. A beugróra nem kell külön Neptun-jelentkezés, mivel az az Anatómia II. gyakorlati vizsga része. Elegendő (de szükséges!) a gyakorlati vizsgára való feljelentkezés.

7.2.4.3. Akinek nincs mentessége a beugró alól, és ugyan sikeresen teljesíti ezt a részt, viszont a boncoláson megbukik, annak a következő vizsgaalkalommal meg kell ismételnie a beugrót.

7.2.4.4. A beugró pin-teszt jelleggel zajlik, két asztalon, asztalonként 10-10 képlettel

7.2.4.5. Mindkét asztalra 6-6 perc jut

7.2.4.6. Az első asztalon csak csontos (ideértve a koponyát is!), a második asztalon csak formalinos, zsigertani képletek lesznek.

7.2.4.7. Az §5.6-os pontnak megfelelően a „megfelelt” szinthez mindkét asztalon külön-külön 6-6 kérdés helyes megválaszolása szükséges.

7.2.4.8. A tesztlapokat helyben értékeljük, a boncolás azt követően azonnal  teljesítendő.

7.2.5. Boncolás

7.2.5.1. A boncolás előfeltétele a beugró sikeres teljesítése.

7.2.5.2. A vizsgázónak a Tanszék által kiadott gyakorlati vizsgatételekből kell egyet részletesen kidolgoznia a kiadott tetemen, a tanév során elsajátított és elvárt módon.

7.2.5.3. A boncolás értékelése “megfelelt”/”nem felelt meg”/”kiválóan megfelelt”alapon történik, amely során a vizsgáztató a következőket mérlegeli: a kiboncolt tájék áttekinthetősége és kidolgozottsága, az ehhez kapcsolódó elméleti tudás (izmok eredése, tapadása, lefutása, funkciója; erek ellátási területe, ágai; zsigeri szervek részei, felületei, érellátása).

7.2.5.4. Jegyzetek készítése nem megengedett a gyakorlati vizsga során.

7.2.5.5. A tétel kiboncolására 40 perc felkészülési ideje áll rendelkezésre a vizsgázónak.

7.2.6. A sikeres gyakorlati vizsga eredménye a teljes egyetemi tanulmányi időszakra érvényes.

7.3. Az Anatómia II. elméleti vizsga

7.3.1. Az Anatómia II. tárgy elméleti vizsgája csak a tavaszi félév elméleti anyagát foglalja magába.

7.3.2. Az Anatómia II. tárgy elméleti vizsgára vonatkozó általános szabályokat az 5. pont tartalmazza.

8. Az Anatómia III. tárgy részletes vizsgatudnivalói

8.1. A vizsgára a Neptunon keresztül külön a gyakorlati, és külön az elméleti vizsgára fel kell jelentkezni. A vizsgák pontos helyszínéről és időpontjáról a Tanszék a jelentkezési időszak lezárultával, a Neptunon keresztül tájékoztat.

8.2. A Tanszéknek nem áll módjában a vizsgaidőszak előtt meghirdetett vizsgaidőpontokon változtatni, illetve ezek számát növelni!

8.3. A szigorlat gyakorlati és elméleti részből áll.

8.4. A gyakorlati szigorlat

8.4.1. A gyakorlati szigorlaton a Tanszék által kiadott gyakorlati tételsorból egy darab, véletlenszerűen kiosztott tételt kap vizsgázó.

Megjegyzés:  Az első szemeszterrel szemben a III. félévben nincsen kötelezően előírt vizsgaidőpont

8.4.2 A gyakorlati vizsgán legalább 40 perc felkészülési áll rendelkezésére a vizsgázónak.

8.4.3. A 2015. szeptember 15 utána szerzett gyakorlati vizsgaeredmény az adott vizsgaidőszakra érvényes, beleértve az adott vizsgaidőszakban kérelmezett rektori / rektorhelyettesi időpontokat is. A 2016. február 8-a után szerzett sikeres gyakorlati vizsga eredménye a teljes egyetemi tanulmányi időszakra érvényes.

8.4.4. A gyakorlati vizsgát az oktató az második féléves boncvizsgával megegyező kritériumok alapján bírálja el (a kiboncolt tájék áttekinthetősége és kidolgozottsága, és az ehhez kapcsolódó elméleti tudás), a boncolás értékelése “megfelelt nem felelt meg”  alapon történik.

8.5. Az elméleti szigorlat

8.5.1. Az elméleti vizsga minden esetben a korábban leírt jelentkezési és előtanulmányi feltételek szerint zajlik.

8.5.2. Az elméleti szigorlat tételhúzása előtt a hallgatónak egy írásbeli beugrón vesznek részt.

8.5.3. A szigorlati beugróra külön feljelentkezés nem szükséges, mivel az a szigorlat része.

8.5.4. A szigorlati beugró kitöltésére 15 perc áll a hallgató rendelkezésére.

8.5.5. A szigorlati beugró 15 egyszerű választásos kérdésből áll (A-D válaszlehetőségek), egyetlen elfogadott jó válasszal.

8.5.5.1 A hallgatónak törekednie a „legjobb választ” megkeresnie lehetőségek közül.

magyarázat: amennyiben az alapkérdésre több válasz is jónak tűnik, azok közül az egyik pontosabb, precízebb, így az az egyetlen jó válasz.

példa: Melyik csontok vesznek részt a kutya carpus-ának létrehozásában?

A: os carpi radiale, os carpi ulnare, os carpi intermedium, os carpi accessorium és a CI-CIV csontok
B: os carpi radiale, os carpi ulnare, os carpi intermedium, os carpi accessorium és a CII-CIV csontok
C: os carpi intermedioradiale, os carpi ulnare, os carpi accessorium
D: os carpi intermedioradiale, os carpi ulnare, os carpi accessorium és a CI-CIV csontok

Az „A” és a „B” eleve hibás az os c. radiale miatt. A „C”-ben felsorolt valamennyi csont megtalálható a kutya carpus-ában, de kimarad belőle néhány; a „D” válaszban felsoroltak így pontosabban lefedik a kérdést, tehát a „D” az egyetlen elfogadható válasz.

8.5.6. A szigorlati beugró sikeres teljesítéséhez 9 jó válasz szükséges.

8.5.7. A szigorlati beugró azonnal kiértékelésre kerül. Akiknek nem sikerült, a szigorlati próbálkozásuk automatikusan elégtelen, a többiek ez után húzhatnak tételt.

8.5.8. A szigorlati beugró csak az adott vizsgára érvényes. Akinek a beugró sikerül, de a szóbeli részen megbukik, a következő próbálkozásnál a beugrót újra meg kell írnia.

8.5.9. A beugrót követően az elméleti szigorlat minden esetben szóbeli vizsga. A hallgató mind a 6 tételsorból (A-F) 1-1 tételt húz.

8.5.9.1 Azok a hallgatók, akik érvényes osztályzattal rendelkeznek az „A Házimadarak anatómiája” c. fakultatív tantárgyból felmentést kapnak az „E” tételsor kérdései alól, vagyis nekik abból nem kell húzni.

8.5.9.2 Azok a hallgatók, akik érvényes osztályzattal rendelkeznek az „A szervek fejlődéstana” c. fakultatív tantárgyból felmentést kapnak az „F” tételsor kérdései alól, vagyis nekik abból nem kell húzni.

8.5.10. Az elméleti szigorlatra a felkészülési idő minimum 40 perc.

8.5.11. A hallgatónak mindegyik tételéből legalább 2-es osztályzatot kell elérnie ahhoz, hogy a vizsgán átmenjen.

9. Neptun

9.1. A vizsgákra való jelentkezés minden esetben a Neptunon keresztül történik. (Az első félév utolsó gyakorlatának időpontjában sorra kerülő vizsga kivétel, azon a részvétel kötelező, így jelentkezés nem szükséges.)

9.2. A gyakorlati és az elméleti vizsgákra minden esetben külön-külön jelentkezés szükséges!

9.3. Kérjük, legalább egy héttel a kitűzött vizsganap előtt mindig ellenőrizzék a Tanszék által meghirdetett tárgyak vizsgáinak jelentkezési határidő-beállításait!

Magyarázat: Vizsgaszervezési okok miatt a Tanszék adott esetben akár több munkanappal a vizsga előtt is lezárhatja a jelentkezést!

9.4. A félév végeztével minden hallgató, aki az adott tárgyból “aláírást” kapott a Neptunban, vizsgát tehet. Az aláírás feltétele a gyakorlatokon való elégséges számú megjelenés.

9.5. Amíg egy vizsgának csak a napja biztos, de még nem ismert a pontos kezdés ideje, addig a Neptunban a Tanszék a kezdési időt irreális időpontra állítja be. A kezdési időpont meghatározására általában a jelentkezési időszak lezárultával, a létszám ismeretében kerül sor.

9.6.Egy félévben három vizsgalehetőség van, mind gyakorlatból, mind elméletből (lásd: 6.4. pont).

9.7. Ha a hallgató jelentkezik egy írásbeli vizsgaidőpontra, de azon a gyakorlati vizsgán történt bukás miatt nem jelenhet meg, a jelentkezést a Tanszék törli (ez a hallgatóra nézve nem jár következménnyel).

9.8. Vizsgaidőpont módosítás a Neptunon keresztül történik, ameddig erre a rendszer a jelentkezési időszak (lásd: 9.3. pont) és a még rendelkezésre álló vizsgaalkalmak alapján lehetőséget ad.

9.9. A II. félév gyakorlati vizsgájának beugrójára és az elméleti szigorlat beugrójára külön feljelentkezés nem szükséges (ld.: §7.2.4.2. és §8.5.3.), azok a vonatkozó vizsgának a részei. A Neptunban feltüntetett vizsgakezdési időpont a Beugrók megkezdésére vonatkozik, kivéve, ha a hallgatónak abból felmentése van (ld. §7.2.4.1).

9.10. A leckekönyveket az Anatómia 3. vizsgáira (mind a gyakorlatra, mind az elméletre) a hallgatóknak kötelezően el kell hozniuk. A leckekönyv hiányában a szigorlat nem kezdhető meg!

9.11. Az összes írásbeli vizsga (ideértve a pin-teszteket is) jegyeit, aláírásait a leckekönyvekbe azoknak a Tanulmányi Osztályon történt leadása után, a félév végén vezeti be a Tanszék.

10. Tanulási nehézséggel küzdő hallgatóknak

A tanulási nehézséggel küzdő hallgatóknak (dyslexia, ADHD, stb.) a Tanszék az alábbi szabályok szerinti segítséget nyújtja:

10.1. A vonatkozó kérelmet és az azt alátámasztó szakorvosi igazolást a Tanulmányi osztályra kell benyújtani. Benyújtási határidő: szeptember 30., éjfél.

10.1.1. A határidőn túl benyújtott kérelmek után, azok elbírálásának idejétől függetlenül, csak a következő félévtől tudjuk a vonatkozó segítséget biztosítani.

10.1.2. Február 28., éjfél után benyújtott kérvény esetén a hallgató az extra támogatásra csak a következő tanévtől jogosult.

10.2. Azok, akik tanulási nehézségük okán bármilyen kedvezményt kaptak 2021. szeptember 1. előtt, a továbbiakban is az eredeti megajánlás szerinti támogatást kapják.

10.3. A 2021. szeptember 1. után elbírált kérelmekre a Tanszék egységesen a következő segítséget adja:

10.3.1. Anatómia 1. és Anatómia 2.:

gyakorlat: minden második héten 45 perc felügyelt konzultációs lehetőség (oktatóval) a boncteremben, kizárólag a tanulási nehézséggel küzdők számára. A teljes gyakorlati idő alapján ez plusz 25% plusz idő.

2021. őszi félév: minden páros héten szerdán 16.15-17.00 között az E1 épület bonctermében.

2022. tavaszi félév: minden páros héten a hallgató egy tetszőleges, előre egyeztetett gyakorlatra bemehet a sajátján felül.

elmélet: minden elméleti vizsgára és évközi elméleti beszámolóra +30% időkeret.

10.3.2. Anatómia 3., Tájanatómia, Házimadarak anatómiája, Szervek fejlődéstana, Fejezetek a humán anatómiából, Klinikai esetek anatómiai háttere:

minden vizsgán (gyakorlat és elmélet egyaránt) +30% felkészülési illetve vizsgaidő keret.

—————————————————————————————-