Alapértelmezett nézet
Kapcsolat Bejelentkezés
Oktatás Kurzusok Növénybiológia

Növénybiológia

Nyelv
magyar
Jelleg
kötelező
Értékelés
vizsga (kollokvium)
Év a tantervben
2
Szemeszter a tantervben
2
Kredit
2
Előadás óraszám / félév
28
Szervezeti egység
Növénytani Tanszék
Kik vehetik fel a tárgyat?
  • Biológia BSc

A kurzus leírása

Tantárgyfelelős: Dr. Péli Evelin Ramóna ([E-mail megjelenítése])

Előadások/gyakorlatok helyszínei: 1077. Bp. Rottenbiller u.50. 1/6.

A tantárgy a növények növekedési és fejlődési folyamatait szabályozó ill. befolyásoló belső és külső tényezőket tárgyalja. Célja a növényeken belüli jelátvitel, a növényi hormonok és hatásmechanizmusaik bemutatása, a sejtciklus, a sejtosztódás, a megnyúlásos növekedés, a differenciálódás és a morfogenézis sejtszintű alapjainak és külső tényezőinek, a fotomorfogenezis és a fitokróm rendszer, valamint a vegetatív és reproduktív fejlődés (a virágzás, a megporzás és a megtermékenyítés, az embriogenezis, a magképzés és a termésérés), a szeneszcencia és a nyugalmi állapot hormonális szabályozásának ismertetése.

Kötelező és ajánlott irodalom:
Erdei László. (ed): Növényélettan -. Növekedés és fejlődésélettan. JATE-Press Szeged, 20084. ISBN: 963-482-668-7

Fosket, E. (1994): Plant growth and development. Academic Press, San Diego, New York, Boston, London, Sydney, Tokyo, Toronto. p.580Lincoln Taiz, Eduardo Zeiger: Plant Physiology, Sinauer Associates, Inc. Publisher, 2012, ISBN: 978-0-87893-866-7

 

Előadások tematikája

1. Jelérzékelés és -továbbítás (szignál transzdukció) növényekben. Az eukarióta (ezen belül a növényi) génexpresszió szabályozása. A növényi hormonreceptorok és csoportosításuk. Másodlagos jelátvivő molekulák csoportosítása és szerepük a növények belső vagy környezeti jelekre adott válaszreakcióiban

2. Fényindukált jelátviteli folyamatok és génexpresszió a növényekben. A vörös fény receptor: a fitokróm rendszer. A fényhatás mechanizmusa. A fotomorfogenezis gyakorlati vonatkozá­sai. A kékfény receptor: a kriptokróm rendszer és a fototropin.

3. A növekedés és fejlődés fogalma. A növények egyedfejlődésének speciális vonásai. A merisztémák típusai és működésük. Az apikális-bazális tengely kialakulása. A radiális mintázat kialakulása. A gyökér szöveteinek differenciálódása. A hajtás differenciálódása.

4. Morfogenetikai jelenségek a növekedés-fejlődési folyamatokban. Polaritás, regeneráció, korreláció. A növekedés mértéke, mérési lehetőségei, a növekedés sebessége és matematikai elemzése. A növekedés kinematikai értelmezése.

5. Az auxinok fogalma, szintetikus auxinok, antiauxinok. A szerkezet és a hatás összefüggése. Az auxinok kimutatása. A poláris auxintranszport mechanizmusa.

6. Az IES metabolizmusa, és hatásai a növények egyedfejlődési folyamataiban (sejtosztódás, szállítószövetek differenciálódása, járulékos gyökerek képződése, apikális dominancia, virágok nemének meghatározása, parthenokarpia).

7. A sejtmegnyúlás hormonális szabályozása (az auxinok, gibberellinek, citokininek, az abszcizinsav és az etilén hatása a sejtmegnyúlásra).

8. Az auxinok szerepe a tropizmusokban. Az auxinok receptorai, jelátvitele.

9. A gibberellinek fiziológiai hatásai. A gibberellinek által indukált jelátviteli folyamatok jellemzése és ismertetése az α-amiláz gén expressziójának bemutatásával.

10. A gibberellinek bioszintézise, a szerkezet és aktivitás viszonya. Az gibberellin-szint szabályozásának endogén és környezeti tényezői.

11. A citokininek típusai, metabolizmusa. Jelátviteli utak és a tumor-indukáló Ti-plazmid. A citokininek fiziológiai és morfogenetikai hatásai, szerepük a sejtosztódás szabályozásában.

12. Az abszcizinsav fiziológiai hatásai, metabolizmusa. Az etilén fiziológiai hatásai. Az etilén anyagcseréje és jelátvitele. Az öregedési folyamatok szabályozása (termésképzés, érés, abszcisszió).

13. A természetben előforduló egyéb növekedésszabályzók. Brasszinoszteroidok és jázmonsav fiziológiai hatásai, és hatásuk a génexpresszióra. A szalicilsav, a poliaminok és a nitrogénmonoxid és szerepük a növények életfolyamataiban.

14. Fotomorfogenezis. Fényabszorpció fényreceptorokban és fotoszintetikus pigmentekben. A sztómaműködés fényszabályozása.

15. A virágzás fiziológiája. A fotoperiodizmus tulajdonságai, fotoreceptora és jelátvitele a virágzás indukciója során. A közvetett indukció és a vernalizáció.

Értékelés leírása

Szóbeli kollokvium a TVSZ alapján

Vizsgainformáció

Szóbeli kollokvium a TVSZ alapján