Alapértelmezett nézet
Kapcsolat Bejelentkezés

Biológus előadás

Előadások

Az élettan a biológiai tudományok egyike. Tárgya az egészséges szervezet sejtjeiben, szöveteiben, szerveiben lezajló térbeli és időbeli folyamatok leírása, és azoknak az egész szervezet működése szintjén történő magyarázata. A működések leírásához felhasználja a fizika, a kémia, a biofizika és a biokémia által nyújtott kvantitatív és kvalitatív vizsgáló eljárásokat.

A  Összehasonlító Élettan tantárgy elsősorban az emlősállatokban végbemenő folyamatokat ismerteti, mely nagy hasonlóságot – gyakran egyezőséget – mutat az emberben megfigyelhető jelenségekkel. Emellett a Biológus hallgatók 1-1 példán keresztül nagyon röviden megismerhetik az emlősöknél alacsonyabb rendszertani szinteken lévő állatok szervezetének főbb jellegzetességeit is.

Az elsajátított ismeretek alapján a hallgatók képessé válnak arra, hogy az állati szervezet felépítésén túl, annak bonyolult működését is megismerjék, mely elengedhetetlen a későbbi állatokkal kapcsolatos kísérleti vagy terepi munka eredményes lefolytatásához.

Az ismeretek elmélyítése és azok gyakorlatiasabb formában való tálalása érdekében az órák interaktív formában kerülnek megtartásra, ahol a hallgatók tudásszintjüknek és érdeklődésüknek megfelelően a tananyag részeit célzottan tárgyaljuk. Ezen túlmenően dióhéjban lehetőség nyílik a témákhoz kapcsolódó gyakorlati aspektusok megismerésére, valamint vonatkozó szakirodalom feldolgozására és prezentálására.

Előadások felépítése

Az elméleti anyagot törzsanyagra és kiegészítő anyagra bontjuk. A törzsanyagot az előadásokon bemutatott Power Point-formátumú anyagok képezik, amelyek a tanszék honlapjáról a hallgatóság számára megadott felhasználónévvel és jelszóval letölthetők. Kiegészítő anyagként az “Ajánlott irodalom” címszó alatt számos értékes forrást jelölünk meg.

A 4 órás előadások három fő blokkból épülnek fel. Az első két órában a hallgatók egy felkészült oktató társaságában interaktív módon, ún. tutoriális rendszerben ismerik meg az anyagot. Az órán való aktív és értékelhető részvételhez előzetes felkészülés szükséges. A hosszú és megterhelő előadásra való tekintettel, a harmadik órában valamilyen, az előadáshoz kapcsolódó feladatot kell megoldani 3-4 fős csoportokban. Az aktuális feladatról az oktató a tutorilális beszélgetés végén tájékoztatja a hallgatókat. A negyedik órában a csoportok az előző feladat eredményeit illetve a tapasztalatokat átbeszélik az oktatóval. A 4. óra végén a csoportok maguk közül megválasztják a legjobb illetve legkiemelkedőbb teljesítményt nyújtó csoportot, melynek tagjai egy pontot kapnak, amit az év végi vizsgán kedvezményre válthatnak. Ezen túlmenően egyes témakörökkel kapcsolatban a manuális feladatok végzésére is lehetőség nyílik.

Tájékoztatjuk hallgatóinkat, hogy a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat 14.§-a szerint az előadások látogatása kötelező. Egy hallgatónak tantárgyanként csak három igazolatlan hiányzása lehet félévenként. Az egyéb oktatási kötelezettséggel összefüggő hiányzást (TDK, szakdolgozati tevékenység, stb.) az ehhez elkészített formanyomtatványon annak a tanszéknek az oktatója igazolja, akinek irányítása alatt a hallgató fenti tevékenységét végezte. Orvosi dokumentummal bizonyított, hosszan tartó kórházi ápolás esetén igazoltnak tekintjük a hiányzást. Az előadások látogatását tanszékünk szúrópróbaszerű katalógussal ellenőrzi.

Előadások ütemezése

Dátum Előadás témája
szeptember 11. Bevezetés
Testnedvek és folyadékterek
szeptember 18. Vér
szeptember 25. A szívműködés és keringés élettana
október 2. A légzés élettana
október 9. Izomélettan
október 16. 1. zárthelyi dolgozat
Energia és hőháztartás
Csont és mineráliák
október 23.
október 30. Az idegrendszer élettana
Érzékelések
november 6. Immunélettan
november 13. Az emésztés élettana
november 20. A neuroendokrin működések
november 27. A szaporodás élettana
december 4. 2. zárthelyi dolgozat
december 11. Pót ZH
A veseműködés élettana

Kötelező szakirodalom

 • A tanszéki honlapról letölthető fejezetek (ppt prezentációk)
 • Az előadáson elhangzottak

Ajánlott szakirodalom

 • Cunningham J. G. (2007): Textbook of Veterinary Physiology. Philadelphia: W. B. Saunders, Engelhardt W., Breves G. (2005): Physiologie der Haustiere. Stuttgart: Enke
 • Fonyó A. (2013): Az orvosi élettan tankönyve. Budapest: Medicina Kiadó
 • Frenyó V. L., Bartha T.: Állatorvosi élettan előadások
 • Ganong W. F. (1990): Az orvosi élettan alapjai. Budapest: Medicina
 • Győrffy A., Rónai Zs.: Élettani gyakorlatok
 • Kiss J. (2004): Élettan: Feladatok és megoldások. Budapest: Typotex Kiadó
 • Prosser C. L. (1991): Comparative Animal Physiology I-II. New York: John Wiley and Sons
 • Rudas P., Frenyó V. L. (szerk.1995): Az állatorvosi élettan alapjai. Budapest: Springer
 • Sass M., Zboray G.: Összehasonlító anatómiai előadások kötetei. Budapest: ELTE Eötvös Kiadó.
 • Silbernagl S., Despopoulos A.(1996): SH atlasz: Élettan. Budapest: Springer
 • Sjaastad O. V., Hove K, Sand, O. (2010): Physiology of Domestic Animals. Oslo: Scandinavian Veterinary Press
 • Swenson M. J. (2004): Dukes’ Physiology of Domestic Animals. Ithaca: London: Cornell University Press
 • Zboray G. (szerk.2010): Összehasonlító anatómiai praktikum I-II. Budapest: ELTE Eötvös Kiadó Kft.