Alapértelmezett nézet
Kapcsolat Bejelentkezés
Az egyetem Szervezeti egységek Marek József Oktatási Központ és Kollégium A Kollégium igazgató (nevelőtanár) főbb feladatai

A Kollégium igazgató (nevelőtanár) főbb feladatai

1. A Kollégium igazgató (nevelőtanár) főbb feladatai

1.1.  A Kollégium igazgató (nevelőtanár) főbb feladatai az ÁOTK Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározott feladatkörében a következők:

 • Az ÁOTK kollégiumának fenntartásával, üzemeltetésével, gazdálkodásával és adminisztrációjával összefüggő teendők szervezése, koordinálása.
 • A kollégiumokra vonatkozó jogszabályokból, egyetemi szabályozásokból, utasításokból adódó feladatok végrehajtása.
 • A kollégiumi célra szolgáló bérleményekkel kapcsolatos teljes körű ügyintézés.
 • A kollégiumi férőhelyek nyilvántartása, feltöltésük ellenőrzése, a kollégiumi díjak beszedésének lebonyolíttatása, ellenőrzése.
 • A kollégium és bérlemények éves költségvetésének megtervezése, a hatékony működés-működtetés biztosítása.
 • A Kollégium igazgató hatáskörébe tartozó gazdálkodási keretek felhasználásával kapcsolatos, az egyetemi szabályozásban a szervezeti egység által elvégzendő könyvelési, ellenőrzési feladatok ellátása, továbbá a kapcsolódó kimutatások elkészítése.
 • A kollégium működtetésében a hosszú távú stratégiai érdekek érvényesítése, a kollégiumi épület felszerelésének, műszaki állapotának megóvása, szinten tartása, szükség esetén felújítás kezdeményezése.
 • A kollégiumi férőhelyeken a jogszabályban meghatározott alapszolgáltatások biztosítása.
 • A tárgyi és pénzügyi eszközök, emberi erőforrások hatékony, gazdaságos felhasználása. A kollégium gazdálkodási kereteivel (költségvetés, saját bevételek, pályázati és szponzori támogatások, kollégiumi térítési díjak, stb.) való önálló gazdálkodás.
 • A kollégium saját bevételt eredményező tevékenységeinek hatékony szervezése.
 • A szakhatósági (ÁNTSZ, tűzvédelmi és munkavédelmi) előírások betartásának és betartatásának szervezése és ellenőrzése.
 • Az ÁOTK egyéb szervezeti egységeivel, a hallgatói önkormányzattal, kollégiumi Diák Bizottsággal való kapcsolattartás és együttműködés, a jogszabályok, belső szabályozások által meghatározott körben.
 • A kollégiumban a hallgatók értelmiségi létre való felkészülésének segítése.
 • A kollégiumban és előforduló hallgatói fegyelmi vétségek esetén a megfelelő eljárások kezdeményezése és kivizsgálása.
 • A kollégiummal kapcsolatos kötelezettségvállalások előkészítése, véleményeztetés utáni megkötése és ellenjegyeztetése, teljes körű ügyintézése a vonatkozó gazdálkodási, kötelezettségvállalási és egyéb belső szabályozások és a jogszabályok keretei között.
 • Kollégiumi hallgatói célú helyiségek használati rendjének meghatározása, a vonatkozó Kari rendelkezések alapján.
 • Illetékességből a kollégium, kollégiumi diákélettel kapcsolatos pályázatok ügyeinek intézése, a hallgatók által benyújtandó, a kollégiumot is érintő pályázatok segítése.
 • A kollégiumban folyó szakmai-, kulturális-, sport, tevékenységek segítése, infrastrukturális működési feltételeik lehetőség szerinti biztosítása.
 • A kollégiumi együttélés szabályainak meghatározása, az Kollégiumi Diákbizottság véleményének figyelembe vételével.
 • A kollégium által nyújtható kiegészítő szolgáltatások igénybevételi feltételeinek meghatározása.
 • Más felsőoktatási kollégiumokkal, felsőoktatási kollégiumokat összefogó szervezetekkel való kapcsolattartás, együttműködés szervezése.
 • A kollégiumok gazdasági tevékenységéről a Kollégiumi Diákbizottság rendszeres havi gyakoriságú tájékoztatása, a felmerült kérdések megválaszolása.
 • A Kollégium vonatkozásában (dékán a kötelezettség vállaló) kötött szerződésekbe a  Kollégiumi Diákbizottság számára előzetes időpont egyeztetés alapján legfeljebb havonta betekintési lehetőség biztosítása.

1.2.  A Kollégium szervezete, a Szabályzatban, valamint az Ügyrendben meghatározott feladatok ellátása céljából az alábbiak szerint tagozódik:

 Kollégium Igazgató (nevelőtanár) 

A kollégium igazgatói pályázatát a Kari Tanács és a véleményét kikérve és a Kari Hallgatói Képviselet és a egyetértésével Kollégiumi Diákbizottság a dékán írja ki.

A kollégium igazgatóját (nevelőtanár) a dékán bízza meg. (ÁOTK SZMSZ 114/.§ b pontja alapján)

Az igazgató tevékenységét közvetlenül dékán irányítása alatt végzi.

A Kollégium munkavállaló alkalmazottai felett a kinevezői, bérgazdálkodói munkáltatói jogkört a dékán gyakorolja. A munkairányító jogkörű vezető az Igazgató, illetve kijelölt helyettese.

2. Az Igazgató (nevelőtanár) felelősségi köre, jogosultsága, feladatai

2.1. Az Igazgató (nevelőtanár) 

Felelős:

 • A szabályszerűségéért, a jogszabályok, egyetemi, Kari belső szabályozások betartásáért.
 • Feladatainak legjobb képessége szerinti, az elvárható szakértelemmel és gondossággal történő elvégzéséért, teljesítéséért.

– a gazdálkodásában a szakmai hatékonyság és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséért.

 • Az egységes kollégiumi eljárási rendek és folyamatok kialakításáért, folyamatos felülvizsgálatért és szükség szerinti módosításának kezdeményezéséért.

– a vezetői ellenőrzés megszervezéséért és fenntartásáért a munkatársak tekintetében.

 

Jogosult:

– A munkaköre, illetve a munkatársak tevékenységének ellátásához szükséges információkra.

–  A munkájával kapcsolatos ügyviteli változások kezdeményezésére a dékánnál.

– Utalványozási jogot gyakorolni a kollégium pénzügyi keretei javára és terhére, a vonatkozó jogszabályok és egyetemi belső szabályozások keretein belül.

 

–  A munkatársak tekintetében:

– munkatársak irányítása.

– munkavégzés folyamatának az ellenőrzésére.

– tájékozódásra, és beszámoltatásra.

– jutalmazási, illetményemelési, és kitüntetési javaslat tételére.

– fegyelmi felelősségre vonás kezdeményezésére.

-szervezeti, ügyviteli változások kezdeményezésére.

 Feladata:

– A Kollégium működésének tervezése, megszervezése és irányítása.

Ezen belül:

– a kollégium feladat ellátási rendjének, a munkafolyamatoknak a kialakítása, írásos rögzítése, szükség esetén jóváhagyatása a dékánnal.

– a feladatok éves ütemezése, az ütemezés esetleges korrekciója, a teljesítések ellenőrzése.

– a határidők meghatározása, azok betartása, és betartatása.

– a munkafolyamatban illesztett ellenőrzés megszervezése, és a feltárt hiányosságok megszüntetésének ellenőrzése.

– vezetői ellenőrzés.

– döntésekről, eseményekről, teendőkről az érintettek rendszeres tájékoztatása,

– megfelelő szakképesítéssel, hozzáértéssel rendelkező munkatársak kiválasztása, betanítása, ösztönzés, elismerés, indokolt esetben felelősségre vonás kezdeményezése.

– adatszolgáltatás az egyetemi tanácsi és kari tanácsi, valamint egyéb előterjesztésekhez.

– adatszolgáltatás az éves terv, az intézményi beszámolójelentések, a szöveges beszámoló elkészítéséhez.

– a kollégium működtetésével, üzemeltetésével, fenntartásával, gazdálkodásával összefüggő tevékenység, valamint az adminisztratív munka irányítása, szervezése.

– kollégiumi területekkel kapcsolatos bérleti és a kollégiummal kapcsolatos szponzori szerződések előkészítése, illetve. előkészíttetése, véleményeztetése, és jóváhagyatása.

– kollégiumban zajló rendezvények engedélyezése, működési feltételeik meghatározása.

– hallgatói elhelyezések szabályzatok szerinti megoldása, alapszolgáltatások meglétének ellenőrzése, hallgatókkal kapcsolatos vitás ügyek, fegyelmi kérdések menedzselése.

– kollégiumi Házirend kidolgozása, a kollégiumban igénybe vehető kiegészítő szolgáltatások meghatározása, igénybevételi lehetőségeik meghatározása. Az ott lakó kollégisták szobalistájának elkészítése.

– A kollégisták ki- és beköltözésének segítése.

– Kollégistákkal való kapcsolattartás.

– Hátralékos kollégisták figyelmeztetése.

– Minden olyan munkakörével összefüggő feladat ellátása, amellyel felettesei megbízzák, és amelyre szakértelemmel rendelkezik.

– Kapcsolattartás a kollégiumban elhelyezett hallgatók a kollégiumi Diák Bizottsággal

– Az Igazgató a 2.1. pontban meghatározott jogköreit esetenként vagy az ügyek meghatározott körében a gondnokra átruházhatja, a jutalmazási-, illetményemelési-, kitüntetési javaslati, valamint a fegyelmi kezdeményezési jogkör kivételével. Az átruházott hatáskör gyakorlója a hatáskört nem adhatja tovább.