Alapértelmezett nézet
Kapcsolat Bejelentkezés

Kezdetek

Kezdetek

Dr. Dózsa István több idősebb – főleg nyugdíjas – állatorvos nevében 1985 februárjában az akkori rektornak címzett levélben fogalmazta meg először azt az igényt, hogy járuljon hozzá és támogassa az alma mater köré csoportosuló Baráti Kör működését. A Baráti Kör megszületésének előzményeit, célkitűzéseit, működési feltételeit stb., néhai Dr. Toponáry Ferenc kollégánk foglalta össze a Magyar Állatorvosok Lapja 1988. 43. 236. oldalán. Ezért, valamint a Baráti Kör megalakulásában fontos szerepet játszó, s az időközben az élők sorából eltávozott kollégáink iránti tiszteletből e közlemény fontosabb részeit szó szerint adjuk közre az alábbiakban.

"Szenior" állatorvosok találkozója –
céljuk: az Állatorvos-tudományi Egyetem Baráti Körének létrehozása

Száznégy budapesti és vidéki nyugdíjas állatorvos találkozott az Állatorvos-tudományi Egyetem belgyógyászati tanszékének előadótermében február 10-én. A megjelenteket Karsai Ferenc dr., a tanszék vezető professzora, mint felkért házigazda, köszöntötte. Elmondta, hogy a találkozó helyének megválasztásában a tanszék volt nagynevű professzorai iránti tisztelet megnyilvánulását látja, és most, de a jövőben is, akár a tanszék bemutatására, mindig szívesen látja vendégül a volt hallgatókat, és eredményes megbeszélést kívánt.

Kucsera György dr. az előkészítő bizottság nevében, melynek tagjai még Dózsa István, Kazár Gyula és Toponáry Ferenc doktorok, ismertette az összejövetel meghirdetésének előzményeit. A MAE Állatorvosok Társaságának elnöksége 1987 decemberében összehívott 16 állatorvost azzal a céllal, hogy megtárgyalja a budapesti nyugdíjas állatorvosok évente 3-4 összejövetelének a lehetőségét. A résztvevők a feltételek biztosítását és a részletek kidolgozását négytagú előkészítő bizottságra bízták. A bizottság meghirdette a február 10-i találkozót, időközben széles körű véleménykutatást végzett és javaslatokat gyűjtött.

Toponáry Ferenc dr. a javaslatok ismertetése előtt statisztikai adatok feldolgozásával bemutatta az egyéb érvekkel is alátámasztott és összegyűjtött javaslatokat, miszerint a létrehozandó szervezet a nyugdíjas állatorvosok szervezete helyett a szenior állatorvosok szervezeteként alakuljon meg. A jelenlévők a javaslattal egyetértettek.

A szervezet működésére vonatkozóan a bizottság javaslatát a következőkben foglalta össze. A szervezetnek célja legyen:

  • elősegíteni azt, hogy az állatorvosoknak szenior korban is kapcsolatuk legyen az állatorvosok közösségével, ismerjék a szak- és a rokontudományok fejlődését, azok újabb eredményeit és kapcsolatuk ne szűnjön meg a gyakorlattal,
  • szervezni baráti, kulturális, szórakoztató összejöveteleket, szakmai véleménycseréket, üzemlátogatásokat,
  • elősegíteni a szenior életkor előnyeinek, a gazdag szakmai, élet- és közéleti tapasztalatoknak a felhasználását, átadását a fiatal nemzedéknek,
  • segítséget nyújtani egészségük romlásának megelőzésében és a magányosság érzésének leküzdésében.

Bejelentette továbbá, hogy a "Magyar Állatorvosok Lapja" és a Phylaxia "Állatorvosi Közlemények" című kiadványának főszerkesztői szívesen vállalták lapjukon keresztül az állatorvosok tájékoztatását.

Kovács Ferenc dr. rektor, akadémikus köszöntötte ezután a megjelenteket. Méltatta az összejövetel céljait, megköszönte az Egyetemen történő megrendezéssel kifejezésre jutó megtiszteltetést és az Alma Mater emlékeinek megőrzését. A célkitűzések közül kiemelte annak jelentőségét, hogy a hallgatók megismerhetik a szeniorok élettapasztalatát. Az összejövetelekre az Egyetem termet tud biztosítani, és a tervezett délutáni baráti találkozókra felajánlotta a KISZ klubhelyiségét, majd sikeres működést kívánt.

Végül Sótonyi Péter dr. KISZ-titkár köszöntötte a megjelenteket, és tolmácsolta a hallgatók azon kérését, hogy beszélgethessenek a szeniorokkal diákéveikről és élettapasztalataikról. Felajánlotta a kapcsolatok kiépítésére és fenntartására a "Híradó" című egyetemi újságot. Kérte, hogy a szeniorok közöljék majd vele a volt egyetemi oktatók sírhelyeit, amennyiben ismerik azokat, mert a hallgatók vállalták gondozásukat. A jelenlévők közül önként jelentkezéssel 8 állatorvos vállalta a kerekasztal-beszélgetéseket, és megtartásukra a KISZ klubhelyiségében március 16-án és április 13-án du. 2 órakor került sor.

Az elhangzott célokkal való egyetértését kifejezte több hozzászóló, és bővítésükre is tettek javaslatot. Várnagy László dr., az Állatorvosok Társaságának elnöke baráti találkozók megtartását javasolta a budapesti szenior állatorvosok részére az Egyetem klubhelyiségében, mert a Társaságnak klub vagy egyéb szervezet létrehozására és működtetésére nincsen jogi és anyagi lehetősége. Javaslatának elfogadásával a találkozások kitűzött időpontjai április 6., szeptember 7. és november 9. du. 2 óra. A házigazda tisztét Dózsa István, Kazár Gyula és Kucsera György doktorok vállalták. Ezek után került sor önkéntes jelentkezéssel és a jelenlévők egyetértésével az előkészítő bizottság kibővítésére. A bizottság feladata a célok megvalósítására alkalmas szervezet létrehozásának feltételeit kialakítani és a megalakulását előkészíteni.

A 12 tagú, kibővített előkészítő bizottság február 24-én tartott ülésén megállapította, hogy lehetőség van ugyan a szervezet önálló vagy a Hazafias Népfront budapesti szervezetén belüli létrehozására, de a legcélszerűbb és a legalkalmasabb lenne létrehozni az Állatorvos-tudományi Egyetem Baráti Körét. A Kör tagja lehetne valamennyi, különböző alkalmaztatású, beosztású és nyugdíjas állatorvos. Létrehozásának és működésének megvannak a jogi, anyagi és tárgyi feltételei, keretei pedig módot adnának a szeniori, valamint egyéb csoportok, körök és azok központi, valamint vidéki klubjainak létrehozására. A szeniorok által már megfogalmazott célok a Kör céljainak egy részét alkotnák. Ezért a bizottság úgy határozott, felkéri az Egyetem rektorát és vezetőségét, hogy támogassa és segítse az Állatorvos-tudományi Egyetem Baráti Körének létrehozását. Egyetértésük és hozzájárulásuk után kezdené meg a bizottság a Kör szervezését, melynek eredményéről a szaklapokon keresztül folyamatosan adunk tájékoztatást.

A bizottság ezúton is köszönetet mond mindazoknak, akik köszöntötték a találkozó résztvevőit és lehetővé tették annak megtartását.