Alapértelmezett nézet
Kapcsolat Bejelentkezés
Az egyetem Minőségügy

Minőségügy

 

Az Állatorvostudományi Egyetem küldetésnyilatkozata

Az Állatorvostudományi Egyetem (továbbiakban ÁTE) küldetése a gazdasági és társadalmi környezet változásaihoz igazodó, versenyképes és rugalmas, nemzetközi színvonalú képzés megvalósítása, hallgatói felkészítése a tudásalapú társadalom feladatainak magas színvonalú ellátására. Az egyetem jövőképe – a jogelőd intézmények eddigi fejlődési pályáját megtartva, szellemiségét és hagyományait ápolva –, élenjáró szerep betöltése a hazai tudományos (PhD) képzés és továbbképzés területén, az intézetei és a tanszékei által művelt tudományterületeken, valamint a hazai és a nemzetközi állatorvosok és biológusok iránti igények kielégítésében, a társadalom szolgálatában.

Az egyetem küldetése az országos és a nemzetközi szakemberigény kielégítése, valamint a térség tudományos kutatási, műszaki, innovációs és fejlesztési központjaként való működés.

Cél az európai normákhoz igazodó szellemiségű értelmiség képzése, amely nyitott és fogékony más diszciplínák, a kultúra és a társadalom kérdései iránt, azokban megfontolt, előremutató vélemény kialakítására képes, és a közélet kérdéseinek megoldásában aktív tenni akarás jellemzi.

Az egyetem transzparens működésében az európai felsőoktatási minőségbiztosítási irányelveket (Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area – ESG) követi.

Az ÁTE az általános képzési célok szem előtt tartásával és az európai akkreditáció (European System of Evaluation of Veterinary Training) elvárásainak megfelelve biztosítani kívánja hallgatói számára a tanulmányi szabadságot, azaz a képzésirányoknak, képzési szinteknek megfelelő tudás elsajátításához szükséges tantárgyak és előadók meghatározott kereteken belüli szabad megválasztását. Tudományos kutatási tevékenységével létrehozza, fejleszti, majd oktatási rendszerén keresztül átadja a szakismeret és a kultúra értékeit, ami lehetővé teszi valamennyi szakterületen a szükséges ismeretek, szakmai etikai kérdések megismerését, a készségek elsajátítását, szakmailag és általánosan művelt állatorvosok, biológusok képzését, valamint szervezett továbbképzését.

Olyan elméleti és gyakorlati ismeretanyagot oktat, amely az európai szinten elvárt állatorvosi pályakezdési jártasságot, szakértelmet (Day One Competencies) magas szinten biztosítja, képessé teszi a végzett szakembereket a mezőgazdaságban, az állattenyésztésben, a betegellátásban és az állategészségügyi igazgatásban, az állatvédelemben, az élelmiszertermelésben, a szakoktatásban és a kutatómunkában az elméleti és gyakorlati ismeretek megalapozott alkalmazására, a tudomány új eredményeinek felhasználására és tovább fejlesztésére. Az egyetemi képzésben külön hangsúlyt kap az etikus magatartásra nevelés, a helyes ökonómiai szemlélet és gondolkodás kialakítása, a vezetői és közéleti tevékenységre való felkészítés és a nyelvismeret gazdagítása. Az egyetem felkészíti a hallgatókat a természeti kincsek megóvására, racionális használatára, az ember, az állatvilág és a környezet védelmére.

Oktatói, kutatói számára biztosítja az oktatás és kutatás szabadságát. A kutatói szabadság keretein belül joga van önálló kísérleti kérdések feltételére, a kísérletek – törvényi kereteken belüli – szabad tervezésére, a kutatáshoz szükséges anyagi források megszerzésére, pályázatok benyújtására és a pályázati támogatások előírás szerinti fölhasználására. Az egyetem doktori iskolát is működtet, amellyel a legmagasabb szintű képzés valósul meg az intézmény keretein belül, biztosítva ezáltal a tudományos utánpótlást nemcsak az egyetem, hanem a szakma számára is. Lehetővé teszi a hazai és a külföldi tudományos kapcsolatok kialakítását és folyamatos fejlesztését, elősegíti az oktatók és hallgatók nemzetközi mobilitását. Támogatja a szabad információáramlást és a szakmai tudományos együttműködést.

 

Budapest, 2022.03.31

Az Állatorvostudományi Egyetem küldetésnyilatkozata

Az Állatorvostudományi Egyetem minőségpolitikája

Az Állatorvostudományi Egyetem (továbbiakban: Egyetem) erős elméleti alapokon nyugvó, ugyanakkor gyakorlatorientált képzést folytat az állatorvos- és biológusképzés területén.

Az Egyetem számára prioritás a nemzetközi elismertség, ezért folyamatosan arra törekszik, hogy magas színvonalú és kiváló minőségű képzést biztosítson hallgatói számára, ennek érdekében tudatosan teljesíti mind a nemzetközi akkreditációs szervezetek – European Association for Quality Assurance in Higher Education (ENQA), European Association of Establishments for Veterinary Education (EAEVE) –, mind a Magyar Akkreditációs Bizottság (MAB) ajánlásait, útmutatásait. Az intézmény a hallgatók, mint elsődleges érdekelt felek mellett kiemelt hangsúlyt helyez továbbá az általa nyújtott egyéb szolgáltatásokat (klinikai állatgyógyászat, diagnosztikai és laboratóriumi szolgáltatások) is igénybe vevő érdekelt felek szükségleteinek és elvárásainak megértése és magas szintű kielégítésére is.

Az Egyetem kiemelt feladatának tekinti az alábbi célok elérését:

 • az oktatás és kutatás közötti szoros kapcsolat révén biztosított legyen, hogy a hallgatók a lehető leggyorsabban értesüljenek az új kutatási eredményekről, lehetővé váljon számukra az intézményben folyó kutatási tevékenységekbe történő bekapcsolódás, önálló tudományos (PhD) kutatás végzése;
 • az elért új kutatási eredmények tudományos közlemények formájában a legszélesebb nemzetközi körben kerüljenek közlésre;
 • az oktatás és a kutatás infrastrukturális feltételei folyamatosan korszerűsödjenek;
 • az Egyetem vezetősége biztosítsa mindazon feltételeket, amelyek lehetővé teszik az Európai Felsőoktatási Térség Minőségbiztosítási Sztenderdjeinek (Standards and guidelines for quality assurance in the European Higher Education Area – ESG) megfelelő minőségirányítási rendszer fenntartását és folyamatos fejlesztését az intézmény valamennyi képzési szintjére vonatkozóan, beleértve a PhD képzést is;
 • az Egyetem valamennyi hallgatója számára biztosított legyen a minőségmenedzsment tevékenységekben való rendszeres közreműködés;
 • valamennyi munkatárs és az érdekelt külső felek aktív szereplői legyenek a minőségfejlesztéssel összefüggő tevékenységeknek;
 • a munkatársak munkájukkal szemben legyenek igényesek, törekedjenek a folyamatos önképzésre, a minőségpolitikát ismerjék és alkalmazzák;
 • valamennyi érdekelt fél számára biztosított legyen Minőségpolitika megismerése annak nyilvánossá tételével;
 • SWOT elemzés keretében a vezetőség mérlegeli a működés során jelentkező kockázatokat és lehetőségeket az erősségek és gyengeségek számbavétele mellett;
 • támogatja az akadémiai integritást és szabadságot, miközben fellép a csalás ellen;
 • kiáll az oktatókat, a nem oktató alkalmazottakat és a hallgatókat érintő minden fajta intolerancia és diszkrimináció ellen;
 • a minőségpolitika az intézmény által kiszervezett, megbízott vagy más közreműködő által végzett tevékenységekre is kiterjed.

A Minőségpolitikában foglalt célok teljesülését az egyetem felsővezetése évenkénti rendszerességgel vezetőségi átvizsgálás során értékeli, és a SWOT elemzés eredményeivel egybevetve határozza meg az előtte álló időszakra vonatkozó célokat. Ezen célok a Doktori Iskola minőségtervezése során alapvető fontosságúak és egyben kijelölik a fejlesztési irányokat.

Az Egyetem elkötelezett szándéka, hogy neve garanciát jelentsen a hazai és külföldi oktatási szolgáltatást igénybe vevők körében.

 

Budapest, 2022.03.31.

Az Állatorvostudományi Egyetem Minőségpolitikája

 

Archív:

CertUnion Tanúsítvány