Alapértelmezett nézet
Kapcsolat Bejelentkezés

Rafai Pál

Név

Dr. Rafai Pál

Végzettség
állatorvos doktor, az MTA doktora, állatorvos-tudományok kandidátusa
Szervezeti egység
Állathigiéniai, Állomány-egészségtani Tanszék és Mobilklinika
Beosztás: nyugalmazott tanszékvezető egyetemi tanár, emeritus professzor
Telefon
06/(30)153 3145

 Bemutatkozás

Tanulmányok:

1954-1958 Petőfi Sándor általános gimnázium, Budapest

1958-1963 Állatorvos-tudományi Egyetem, Budapest

Főbb tevékenységek és feladatkörök:

1964- Állatorvostudományi Egyetem állathigiéniai tanszék

1964-1971: egyetemi tanársegéd

1971-1979: egyetemi adjunktus

1979-1991: egyetemi docens

1990-2004: tanszékvezető

1991-2004: egyetemi tanár (Kinevezési oklevél száma: K.E. 185/1991)

 

Szervezett továbbképzések:

Training Programme for Hungarian Pig Specialists, Danske Slagterier and The Royal Veterinary and Agricultural University, Copenhagen (1995)

Training of Trainers: Course in Formulation, Implementation, Monitoring and Evaluation of Agricultural Technical Cooperation Projects, Food and Agriculture Organisation of the United Nations, Rome and Budapest (1993)

Számítástechnikai tanfolyam, Állatorvos-tudományi Egyetem (1990)

Immunológia, Állatorvos-tudományi Egyetem (1988)

Személyi számítógépek alkalmazás és programozása, MÉM Mérnök- és Vezető Továbbképző Intézet (1986)

 

Oktatói tevékenység:

Állatorvos alapképzés

Az állatorvos alap- és továbbképzésben az „Állathigiénia” c. tárgy el­méleti és gyakorlati oktatásában mintegy közel ötven éves tapasztalat. Mint a korábbi Állathi­giéniai, majd az Állathigiéniai Állomány-egészségtani és Állatorvosi Etológiai Tanszék volt vezetője feladata volt a tantárgy folyamatos fejlesztése. Ennek keretében megteremtette az „Állatorvosi alkalmazott etológia” c. tantárgy oktatási feltételeit (2 jegyzet, oktatási segédanyagok). A tárgy 1995-től önálló tárgyként kerül előadásra az állatorvos alapképzés 6. félévében és kötelező tantárgy a PhD képzésben is. Kezdeményezésére állathigiénia c. tárgy 1995-től a sertés állomány-egészségtannal, a szarvasmarha állomány-egészségtannal, valamint a baromfi állomány-egészségtannal bővült. Az állomány-egészségtani tárgyak a magyar nyelvű állatorvos alapképzésben fakultatív tárgyként, az angol nyelvű képzésben az „Állathigiénia” c. tantárgy részeként kerülnek előadásra. Az állathigiénia és állomány egészségtan legújabb ismereteit két könyvben foglalta össze az állatorvos alap- és továbbképzés számára. Ezek: Rafai Pál: Állathigiénia. Agroinform Kiadó, Budapest, 2003.; Rafai Pál – Brydl Endre – Nagy Gyula: A sertés-, a szarvasmarha- és a házityúktartás higiéniája és állomány-egészségtana. Agroinform Kiadó, Budapest, 2003.

Az 1978/79-es tanévtől önállóan, illetve társvezetőként több, mint 110 szakdolgozat elkészítését irányította.

Posztgraduális képzés

Mint a SZIE Állatorvos-tudományi Kar Doktori Iskolájának tagja 3 PhD hallgató kutató munkáját vezette. Egy esetben vezette egy posztgraduális diplomamunka elkészítését és számos esetben vett rész PhD vizsgáztatásban, PhD dolgozatok bírálásában és PhD védések során a bíráló bizottság munkájában.

Rendszeres előadója volt hazai szakmai továbbképző rendezvényeknek. 1992 decemberétől nyugdíjba vonulásáig 70 előadást tartott különböző témakörökben a megyei állategészségügyi állomások és más szakmai szervezetek rendezvényein és 32 (részben társszerzőkkel készített) előadást mutatott be az MTA Állatorvos-tudományi Bizottsága által szervezett, ún. akadémiai beszámolókon.

Előadásokkal vett részt a Kaposvári Egyetem és az utrechti Egyetem Állatorvos Kara PhD képzésében. Szervezője volt a 2004-ben indított Sertésegészségügyi Szakállatorvosi Szaknak, amely képzésben az állathigiénia, az állatorvosi etológia és a sertés állomány-egészségtan területén számos előadást tartott és a felsorolt területeken a hallgatókat vizsgáztatta is.

Érdeklődési terület:

 • környezet-élettan, immunológia, állomány-egészségtan, etológia, állatvédelem, háziállatok összetett okú betegségei.

          Kutatási tevékenység:

1963-1966: mikroklíma vizsgálatok állattartó telepeken

1966: az első környezet-élettani laboratórium megépítése és munkájának irányítása

1966-1972: újszülött és növendék malacok környezet-élettani és endokrinológiai vizsgálata

1973: a második klímalaboratórium megépítése

1972-1978: a hízósertések és a házinyulak környezet-élettani kérdéseinek vizsgálata

1977: kandidátusi értekezés megvédése

1978- a stressz és a növendék sertések immunaktivitása közötti kapcsolat vizsgálata, a környezeti tényezők (tartás, takarmányozás, beleértve a mikotoxinok) sertések és másfajú háziállatok celluláris és humorális immunválaszára gyakorolt hatásainak tanulmányozása, a környezeti tényezők és a sertés idült légzőszervi betegségei közötti kap­csolatok vizsgálata. Kiterjedt szaktanácsadás sertéstartó telepek számára. A trichothecén vázas mikotoxinok hatásainak vizsgálata különböző fajú háziállatokon.

Jelentősebb kutatási eredmények:

          Kutatási eredményei közül az alábbi hármat tekinti jelentősebbnek:

– Klímalaboratóriumban végzett vizsgálatai hozzájárultak a növendék sertések mellékvesekéreg működésének és a környezeti tényezők közötti kapcsolatok jobb megértéséhez. Ezek a vizsgálatok prioritást élvező adatokat szolgáltattak a kedvezőtlen környezeti tényezők által provokált fokozott mellékvesekéreg működés celluláris és humorális immunmechanizmusokra gyakorolt hatásairól, valamint a sertés összetett okú betegségeinek kórfejlődéséről.

– Bizonyította, hogy a sertés szelén, E vitamin és riboflavin szükségletének optimális kielégítése javítja az immunmechanizmusok működését és megakadályozza egyes fakultatív kórokozók megbetegítő hatásának érvényesülését. A vizsgálatok eredményeként szabadalmaztatott takarmány adalék eredményesen felhasználható a sertésdizentéria megelőzésében.

– A trichotecén-vázas mikotoxinokkal végzett kutatásai bizonyították a T-2 toxin immunszupresszív hatását sertéseken, vízi baromfiakon és tyúkféléken. Ezek a vizsgálatok pontosították a T-2 toxin takarmányban még megengedhető koncentrációit és alapját képezik a jelenlegi értékek felülvizsgálatának.

 

Publikációs tevékenység. Tudomány-mérési adatok

Az életművet jellemző publikációs tevékenység összegzése (2016)

 

Magyar nyelven megjelent könyv: 4
Idegen nyelven megjelent könyv: 2
Magyar nyelven megjelent könyvfejezet: 20
Idegen nyelven megjelent könyvfejezet: 2
Magyar nyelvű egyetemi jegyzet: 4
Angol nyelvű egyetemi jegyzet: 4
Hazai referált folyóiratokban megjelent tudományos közlemény: 56

Hazai nem referált folyóiratban megjelent tudományos közlemény:

45

Hazai idegen nyelvű folyóiratban megjelent tudományos közlemény: 12
Külföldi folyóiratokban megjelent tudományos közlemény: 28
Kongresszusi kiadványokban megjelent teljes szövegű közlemény: 50
Egy oldal terjedelmű összefoglalók: 10
Szakma politikai közlemények: 11
Beszámolók: 10
Összesen: 255

 

Publikációs lista (Top10)

 

 1. Rafai P.: Effect of high air temperature on the fasting metabolism of fattening pigs, Acta Veterinaria Acad. Sci. Hung., 1976. 26. 1. 21-30.
 2. Rafai P. – Papp Z.: The effect of moistening of the body surface on heat production and heat sensation in fattening pigs, Acta Veterinaria Acad. Sci. Hung., 1976. 26. 1. 95-104.
 3. Rafai P. – Papp Z.: Influence of enthalpy and air humidity on heat equilibrium and heat production in fattening pigs, Acta Veterinaria Acad. Sci. Hung., 1976. 26. 2. 189-200.
 4. Rafai P. – Fodor É.: Studies on porcine adrenocortical function. I. Circadian variations in, and effect of ACTH treatment on, the peripheral plasma cortisol level, Acta Veterinaria Acad. Sci. Hung., 1980. 28. 4. 433-441.
 5. Rafai P. – Fodor É.: Studies of porcine adrenocortical function. II. Effects of the ambient temperature and restricted feeding on the peripheral cortisol level, Acta Veterinaria Acad. Sci. Hung., 1980. 28. 4. 443-454.
 6. Rafai P. – Tuboly S. – Bíró H. – Jakab L. – Papp Z. – Molnár L.: Effect of selenium, vitamin E and riboflavin supplementation of the feed on the humoral and cell mediated immune responses of growing pigs, Acta Veterinaria Acad. Sci. Hung., 1989. 37. 3. 201-217.
 7. Rafai P. – Bata Á. – Ványi A.: Mycotoxin contamination of cereals and feed mixtures in Hungary, Hungarian Agricultural Research, 1993. 2. 4. 12-15.
 8. Rafai P. – Bata Á. – Ványi A. – Papp Z. – Brydl E. – Jakab L. – Tuboly S. – Túry E.: Effects of various levels of T-2 toxin on the clinical status, performance and metabolism of growing pigs, The Veterinary Record, 1995. 136. May 13. 485-489.
 9. Rafai P. – Papp Z.: Verminderung der Wärmebelastung beim Mastschwein, Berl. Münch. Tierärztl. Wochr., 1978. 91. 6. 111-115.
 10. Rafai P. – Tuboly S.: Effect of T-2 toxin on adrenocortical function and immune response in growing pigs, Zbl. Vet. Med. B,, 1982. 29. 558-566.

 

Tudományos folyóiratoknál szerkesztőbizottsági tagság

1990-2005: Állattenyésztés és Takarmányozás c. folyóirat (szerkesztőbizottsági tag),

1990-1997: Editorial Advisory Board of Livestock Production Science, Elsevier (tag),

1995-2000: a Bulgarian Journal of Agricultural Science c. folyóirat (szerkesztő-bizottsági tag),

1997-2005: EAAP (European Association of Animal Production) Publication Series: főszerkesztő

2000-2007: EAAP Director of the Editorial Board of EAAP Publications

 

Bizottsági és szervezési tevékenység:

1990-2006: Igazságügyi Felülvéleményező Bizottság (tag), többszörösen újjáválasztva

2006-: Igazságügyi Felülvéleményező Szakértői Testület (tag)

          1990-: MTA Tudományos Minősítő Bizottság Állattenyésztési és Állatorvos-tudományi Szakbizottság (tag), 1997-ben tagságról lemondva

1990-: MTA Állatorvos-tudományi Szakbizottsága (tag), 1993-ban, 1966-ban, 1999-ben, majd 2002-ben újraválasztva

1991-: EAAP Monitoring Committee of Public Image of Animal Production (tag), 1993-ban feladatát teljesítve a bizottság megszűnt

1992: Felzárkózás az Európai Felsőoktatáshoz Alap állategészségü­gyi szaktanácsadó szolgálattal kapcsolatos feladatának felelőse

1993-1998: ÁTE Doktori és Habilitációs Bizottsága (tag),

1996-: MTA Élelmiszer-tudományi Komplex Bizottsága, tag

1996-1999: MTA Állatnemesítési, -tenyésztési és Takarmányozási Bizottsága, tag

1999-: MTA Állatorvos-tudományi Bizottság, egy periódusban alelnök, több ciklusban a Környezetvédelmi és Toxikológiai Albizottság elnöke

 

Szakmai társasági tagság:

          1973- Nemzetközi Állathigiéniai Társaság (tag), az első Nemzetközi Állathigiéniai Kongresszus szervező bizottságénak elnöke

1980-1991: Nemzetközi Állathigiéniai Társaság (nemzeti képviselő)

1991- Nemzetközi Állathigiéniai Társaság (vezetőségi tag). Újraválasztva 1994-ben, 1997-ben, 2000-ben és 2003-ban

1990- EAAP (Európai Állattenyésztők Szövetsége) Állategészségügyi és Tartástechnológiai        Szekció, (elnök). Újraválasztva: 1993-ban, 1996-ban a második elnökségi periódus befejezve

1991-2006: Magyar Állathigiéniai és Környezetvédelmi Társaság (elnök)

1998-2006: Magyar Állathigiéniai és Környezetvédelmi Társaság (elnökhelyettes)

1995-2006: British Society of Animal Science: tag

 

Szakmai kitüntetések

1971: „Miniszteri Dicséret”

1972: „Mezőgazdaság Kiváló Dolgozója”

1978: „Rektori Dicséret”

1983: MAE aranykoszorús jelvénye

1987: „Kiváló dolgozó”

2000: Leroy Fellowship Award

2003: A Magyar Állattenyésztők Szövetségének tiszteletbeli tagsága

2006:Magyar Köztársasági Arany Érdemkereszt

2007: A Nemzetközi Állathigiéniai Társaság tiszteletbeli tagja

 

 

Saját honlap