Alapértelmezett nézet
Kapcsolat Bejelentkezés
Felvételi Marek ösztöndíj

Marek ösztöndíj

 

 

 

 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Marek József Ösztöndíjra a 2021. szeptemberben induló állatorvosi szak képzésére vonatkozó általános felsőoktatási felvételi eljárásban

 

Az ösztöndíj célja

A Marek József Alapítvány Marek József Ösztöndíjat hirdet meg a haszonállat-gyógyászat és az élelmiszerlánc-biztonság iránt érdeklődő, elhivatott, a későbbiekben e szakterületeken dolgozni szándékozó állatorvosi szakos hallgatók számára. A Marek József Ösztöndíj létrehozásának célja a haszonállat-gyógyászattal és élelmiszerlánc-biztonsággal foglalkozni kívánó állatorvosok létszámának jelentős bővítése. Az ösztöndíj kizárólag a magyar nyelvű állatorvosi képzés során vehető igénybe.

 

Az ösztöndíj mértéke

A Marek József Ösztöndíjas hallgatók az Nftv. 46. § (1) c) pont szerinti önköltséges formában tanulnak, az ösztöndíj mértéke pedig megegyezik a Felsőoktatási Felvételi Tájékoztatóban (továbbiakban: FFT) meghirdetett osztatlan állatorvosi képzés hallgató által fizetendő önköltségének megfelelő összeggel, amelyet a Marek József Alapítvány fizet meg a hallgató helyett. A Marek József Alapítvány az ösztöndíjat 11 féléven át folyósítja, amely méltányosságból meghosszabbítható további két félévvel.

 

Az ösztöndíj forrása

Az Ösztöndíj forrását az Állatorvostudományi Egyetem fenntartója, azaz a Marek József Alapítvány biztosítja.

 

Pályázók köre

Pályázat benyújtására az jogosult, aki a pályázat benyújtásának időpontjában

 1. az Állatorvostudományi Egyetem állatorvosi szak, önköltséges finanszírozásra (a továbbiakban: Képzés) nyert felvételt;
 2. legalább 400 felvételi ponttal rendelkezik;
 3. a szóbeli szakmai beszélgetésen megfelelt, továbbá
 4. vállalja, hogy
 5. da) a Képzés elvégzésével okleveles állatorvosi oklevelet szerez, és
 6. db) a da) alpont szerinti az oklevél megszerzését követő tíz éven belül az általa ösztöndíjjal folytatott tanulmányok idejével megegyező időtartamban haszonállat-gyógyászattal, illetve élelmiszerlánc-biztonsággal foglalkozó állatorvosként magyar joghatóság alatt álló munkáltatónál a társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről szóló 2019. évi CXXII. törvény 6. §-ában meghatározott biztosítási jogviszonyt eredményező munkaviszonyt, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyt fenntartani vagy magyar joghatóság alatt vállalkozási tevékenységet folytatni (a továbbiakban: szakirányú munkaviszony).

A pályázás menete

A jelentkezéshez szükséges eredeti, aláírt dokumentumokat szkennelve a [E-mail megjelenítése] e-mail címre kérjük beküldeni 2021. június 30-ig. Az ösztöndíjra pályázó hallgatóknak az ösztöndíjra való jelentkezésüket a felvételi döntést követően, 2021. július 23-ig ugyanezen az elérhetőségen kell megerősíteni, ezt követően csak azon hallgatókkal folytatjuk le a szóbeli szakmai beszélgetést, akik ezt megtették.

A központi felvételi eljárás keretében július 22-én megtörténik a besorolási döntés, ezt követően az ösztöndíjra jelentkezőknek július 23-ig kell megerősíteni jelentkezési szándékukat. A szóbeli szakmai beszélgetésre 2021. július 28-án kerül sor.

A Marek József Ösztöndíjra jelentkezéshez kötelezően benyújtandó dokumentumok:

 1. Részletes önéletrajz,
 2. Kézzel írt motivációs levél,
 3. 2 db szakmai ajánlólevél lehetőség szerint haszonállat-gyógyászatban dolgozó, ill. hatósági munkát ellátó állatorvostól.
 4. A pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy hozzájárul személyes adatainak a pályázati eljárás során és az ösztöndíjprogramban való részvételének és a pályakövetés időtartama alatt, azzal összefüggésben történő kezeléséhez.

A pályázattal kapcsolatosan hiánypótlás benyújtására nincs lehetőség. Az ösztöndíj odaítélésére a felvételi döntést követően kerül sor.

Pontszámítás:

 Önéletrajz és kézzel írott motivációs levél: 0 – 50 pont

Szóbeli szakmai beszélgetés (30 perc): 0-100 pont

A Felvételi és Ellenőrző Bizottság a következő értékelési szempontok szerint pontozza a pályázót:

1) Emberi habitus: 0 – 20 pont

2) Szakmai elkötelezettség: 0 – 20 pont

3) Irányított szakmai beszélgetés az ajánlott szakmai anyagok alapján (www.univet.hu): 0 – 20 pont

4) Kommunikációs képesség: 0 – 20 pont

5) Logikai gondolkodás: 0 – 20 pont

A jelöltek pontozásos bírálata alapján, az összes felvételi meghallgatást követően a Felvételi és Ellenőrző Bizottság a felállított sorrend alapján hozza meg döntését, amelyet jóváhagyásra továbbít a Kuratórium Elnöke és az Egyetem Rektora számára. A pályázatok elbírálásának eredményéről 3 napon belül írásban kapnak tájékoztatást a jelentkezők.

 

A pályázat elbírálása

A Marek József Ösztöndíjat azok nyerhetik el, akik a pályázati feltételeknek megfelelnek, az Állatorvostudományi Egyetem állatorvosi szakának önköltséges képzési formájára felvételt nyertek, és a szóbeli szakmai beszélgetésen megfeleltek. Évente legalább 15 hallgató részesül Marek József Ösztöndíjban. A nyertes pályázókkal a Marek József Alapítvány támogatási szerződést köt.

 

Az ösztöndíjas szerződés megkötése

A szerződéskötéskor a nyertes Pályázó köteles bemutatni az azonosításához szükséges alábbi dokumentumokat:

 1. a tanulmányait 2020-ban kezdő Ösztöndíjas esetén a felvételi eredményt igazoló határozat felsőoktatási intézmény által hitelesített példánya;
 2. a személyazonosító igazolvány és a lakcímet igazoló hatósági igazolvány

(lakcímkártya);

 1. adóigazolvány, társadalombiztosítási azonosító jelet igazoló hatósági igazolvány (TAJ

kártya).

A szerződésben az ösztöndíjas vállalja, hogy a képzés időtartama alatt összesen 30 kreditpontot gyűjt a haszonállat-gyógyászat és az élelmiszerlánc-biztonság témakörébe tartozó fakultatív tantárgyakból. Végzés után pedig 10 évig kell a megadott szakterületen, azaz haszonállat-gyógyászat vagy élelmiszerlánc-biztonság területén teljes munkaidőben munkát vállalni Magyarországon.

 

Az ösztöndíj folyósítása

A Marek József Alapítvány által közvetlenül az Állatorvostudományi Egyetem részére.

A szerződés megszűnése

A támogatási szerződés megszűnik, amennyiben az ösztöndíjas, vagy az alapítvány felmondja. A szerződés az ösztöndíjas által szabadon felmondható, az alapítvány erre csak akkor jogosult, ha az ösztöndíjas nem tartja be a támogatási szerződésben leírtakat. A szerződést az alapítvány felmondja, ha az ösztöndíjas hallgatói jogviszonya megszűnik, ha a hallgató állami ösztöndíjat nyer, így megszűnik az önköltséges finanszírozási státusza, de akkor is, ha az ösztöndíjas az állatorvosi végzettséget igazoló oklevelet nem szerzi meg.

A szerződés a pályakövetés ideje alatt is felmondható az alapítvány által, amennyiben nem a szerződésben vállalt munkakörben helyezkedik el.

A szerződés megszűnése esetén az ösztöndíjas az ösztöndíjat köteles a Marek József Alapítvány részére visszafizetni.

Az Nftv. 83. § (3) bek. szerinti esetben a Marek József Alapítvány által fizetett önköltség közvetlenül az alapítvány részére folyósítandó.

 

Pályakövetés

Az oklevél megszerzését követően az ösztöndíjasnak 10 éven keresztül, minden évben hitelt érdemlő módon igazolnia kell a Marek József Alapítvány számára, hogy a képzési szerződésben vállaltaknak megfelelően főállásban a haszonállat-gyógyászat és/vagy az élelmiszerlánc-biztonság területén végez munkát.

 

Kuratórium

A Marek József ösztöndíjra a pályázatot a Marek József Alapítvány kuratóriuma (a továbbiakban: Kuratórium) hirdeti meg. Az ösztöndíjra jelentkezők pályázatait a Kuratórium bírálja el és köt szerződést az ösztöndíjasokkal.

 

Bizottság

Az Alapítvány kuratóriuma az ösztöndíjprogram működtetéséhez 3 tagú felvételi és ellenőrző bizottságot (a továbbiakban: Bizottság) hoz létre, amelybe a tagokat a Kuratórium jogosult delegálni. A Bizottság elnökét a Bizottság tagjai közül a kuratórium bízza meg három évre. A Bizottság tagjai díjazásban nem részesülnek.

A Bizottság

 1. kidolgozza és a Kuratórium jóváhagyását követően az https://univet.hu honlapon közzéteszi az ösztöndíjprogram működési szabályzatát,
 2. összeállítja és kihirdeti a pályázati felhívást,
 3. kidolgozza az ösztöndíjak meghatározásának értékelési szempontrendszerét,
 4. lefolytatja a pályázati eljárást,
 5. javaslatot tesz a Kuratórium részére a benyújtott pályázatok elbírálására,
 6. ellátja az ösztöndíjas szerződések megkötésével, módosításával és megszüntetésével kapcsolatos feladatokat,
 7. javaslatot tesz az ösztöndíj méltányosságból történő meghosszabbítására a Kuratórium részére,
 8. gondoskodik az ösztöndíjas szakképzettségének megfelelő foglalkoztatásra irányuló jogviszonyok felkutatásáról és az ösztöndíjasok részére történő kiajánlásról,
 9. monitoring tevékenységet végez az ösztöndíjasok pályakövetésének érdekében,
 10. ellátja a visszatérítési kötelezettség ellenőrzésével és megállapításával kapcsolatos feladatokat,
 11. javaslatot tesz a Kuratórium részére a visszatérítési határozat meghozatalára;
 12. évente beszámolót készít a Kuratórium részére az ösztöndíjprogram végrehajtásáról,
 13. koordinációs, kapcsolattartási és információs feladatokat lát el.

A Bizottság üléseinek összehívása és levezetése, valamint az ülés napirendjének meghatározása az elnök feladata. A Bizottság a döntéseit nyílt szavazással, a jelenlévő tagok több mint felének egybehangzó szavazatával hozza meg. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt. A Bizottság határozatképességéhez a tagjai több mint felének jelenléte szükséges. Az ülésekről jegyzőkönyvet kell készíteni.

 

Működési szabályzat

Az ösztöndíjprogram működési szabályzata magában foglalja

 1. a pályáztatás, valamint a kiválasztás alapelveit, beleértve a pályázók körét;
 2. az ösztöndíjasok képzésének, előmenetelének monitorozását;
 3. az ösztöndíjas szerződés megkötéséhez felhasználható szerződésminta kötelező elemeit;
 4. az ösztöndíjas jogviszony megszűnésének és megszüntetésének eseteit;
 5. az ösztöndíj visszatérítésének szabályait;
 6. az ösztöndíj visszatérítésére engedélyezhető részletfizetés és mentesség szabályait;

Pályázati felhívás

A pályázati felhívás tartalmazza

 1. a) a pályázati feltételeket,
 2. b) a pályázat benyújtásának határidejét,
 3. c) az értékelés pontrendszerét,
 4. d) az elhelyezkedéssel összefüggő követelményeket és a pályakövetés rendszerét.

Pályakövetés időszaka

 Az ösztöndíjas hallgató köteles:

 1. az általa a szerződésben meghatározott, vagy a méltányosságból megállapított képzési időn belül megszerezni az oklevelet

ÉS

az oklevél megszerzését követő tíz éven belül az általa ösztöndíjjal folytatott tanulmányok idejével megegyező időtartamban haszonállat-gyógyászattal, illetve élelmiszerlánc-biztonsággal foglalkozó állatorvosként magyar joghatóság alatt álló munkáltatónál a társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről szóló 2019. évi CXXII. törvény 6. §-ában meghatározott biztosítási jogviszonyt eredményező munkaviszonyt, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyt fenntartani vagy magyar joghatóság alatt vállalkozási tevékenységet folytatni (a továbbiakban: szakirányú munkaviszony),

VAGY

 1. visszafizetni az adott képzésére tekintettel az ösztöndíjnak – évente a Központi Statisztikai Hivatal által megállapított éves átlagos fogyasztóiár-növekedés mértékével növelt – összegét (e pont tekintetében a továbbiakban együtt: tartozás) a Marek József Alapítványnak, ha az oklevél megszerzését követően nem tart fenn a fenti a) pont szerinti jogviszonyt.

A szakirányú munkaviszony időtartamába beleszámít

 1. a doktori képzésben eltöltött időszak;
 2. a szülési szabadságon töltött idő, a csecsemőgondozási díj, az örökbefogadói díj, a gyermekgondozást segítő ellátás és a gyermekgondozási díj folyósításának időtartama;
 3. baleset, tartós betegség miatt 30 napot meghaladó keresőképtelenség időtartama;
 4. 10 éven aluli beteg gyermek, illetve tartósan gondozásra szoruló hozzátartozó otthoni ápolásának, gondozásának időtartama;
 5. rendkívüli állapot és megelőző védelmi helyzet esetén a sorkatonai szolgálat és a polgári szolgálat teljesítésének időtartama;
 6. az az időszak, amely alatt a volt ösztöndíjas hallgató részére álláskeresési járadékot folyósítottak.

A Bizottság a volt ösztöndíjas hallgató kérelmére a szakirányú munkaviszonyra irányuló feltételt teljesítettnek tekinti, ha a hallgató az oklevelét tartós betegsége, balesete, szülés miatt, vagy más váratlan ok miatt, önhibáján kívül nem képes megszerezni.

 

Visszatérítési kötelezettség

Amennyiben a Kuratóium megállapítja, hogy a volt ösztöndíjas hallgató visszatérítési kötelezettsége fennáll, erről határozatot hoz. A határozatot mint a Kuratórium egyoldalú nyilatkozatát az ösztöndíjas polgári bíróságon megtámadhatja. A visszatérítendő tartozás összegét a határozat véglegessé válását követő harminc napon belül kell megfizetni (esedékesség).

A fenti határozatnak az ösztöndíjas hallgató és a képzés azonosító adatain túl tartalmaznia kell

 1. a) a visszatérítendő állami ösztöndíj összegét, annak kiszámítási módjával együtt,
 2. b) a részletfizetés feltételeire és a részletfizetés kérelmezésének módjára vonatkozó tájékoztatást,
 3. c) az igény érvényesítésének módjára vonatkozó tájékoztatást.

A tartozás visszatérítését a volt ösztöndíjas hallgatót foglalkoztató munkáltató vagy más személy – a Bizottsághoz intézett nyilatkozat benyújtásával – nem vállalhatja át. A visszatérítési kötelezettség személyhez kötődő kötelezettség, mely nem terheli a hagyatékot.

A volt ösztöndíjas hallgató kérelmére a Bizottság

 1. a) ötmillió forint alatti összegű állami ösztöndíj visszatérítési kötelezettsége esetén legfeljebb tíz évre szóló,
 2. b) ötmillió forint feletti összegű állami ösztöndíj visszatérítési kötelezettsége esetén legfeljebb tizenöt évre szóló részletfizetést engedélyez.

A fizetési kötelezettség az esedékességet megelőzően is teljesíthető.

A visszatérítési kötelezettség érvényesítésére folytatott végrehajtási eljárásában végrehajtási jog a Marek József Alapítvány javára ingatlan-nyilvántartásba bejegyezhető.