Alapértelmezett nézet
Kapcsolat Bejelentkezés
Felvételi Marek ösztöndíj

Marek ösztöndíj

 

 

Hallgassa meg az Állatorvostudományi Egyetem rektorával, Prof. Dr. Sótonyi Péterrel készült rádióinterjút:

 

Pályázati felhívás

Marek József Ösztöndíjra a 2024. szeptemberben induló állatorvosi szak képzésére vonatkozó általános felsőoktatási felvételi eljárásban

 

Az ösztöndíj célja

A Marek József Alapítvány Marek József Ösztöndíjat hirdet meg a haszonállat-gyógyászat és az élelmiszerlánc-biztonság iránt érdeklődő, elhivatott, a későbbiekben e szakterületeken dolgozni szándékozó állatorvosi szakos hallgatók számára. A Marek József Ösztöndíj létrehozásának célja a haszonállat-gyógyászattal és élelmiszerlánc-biztonsággal foglalkozni kívánó állatorvosok létszámának jelentős bővítése. Az ösztöndíj kizárólag a magyar nyelvű állatorvosi képzés során vehető igénybe.

Az ösztöndíj mértéke

A Marek József Ösztöndíjas hallgatók az Nftv. 46. § (1) c) pont szerinti önköltséges formában tanulnak, az ösztöndíj mértéke pedig megegyezik a Felsőoktatási Felvételi Tájékoztatóban (továbbiakban: FFT) meghirdetett osztatlan állatorvosi képzés hallgató által fizetendő önköltségének megfelelő összeggel, amelyet a Marek József Alapítvány fizet meg a hallgató helyett. A Marek József Alapítvány az ösztöndíjat 11 féléven át folyósítja, amely méltányosságból meghosszabbítható további két félévvel.

Az ösztöndíj forrása

Az Ösztöndíj forrását az Állatorvostudományi Egyetem fenntartója, azaz a Marek József Alapítvány biztosítja.

Pályázók köre

Pályázat benyújtására az jogosult, aki a pályázat benyújtásának időpontjában

a, az Állatorvostudományi Egyetem állatorvosi szak, önköltséges finanszírozásra (a továbbiakban: Képzés) nyert felvételt;

b, legalább 400 felvételi ponttal rendelkezik;

c, a szóbeli szakmai beszélgetésen megfelelt, továbbá

d, vállalja, hogy

da) a Képzés elvégzésével okleveles állatorvosi oklevelet szerez, és

db) a da) alpont szerinti az oklevél megszerzését követő tíz évben haszonállat-gyógyászattal, illetve élelmiszerlánc-biztonsággal foglalkozó állatorvosként magyar joghatóság alatt álló munkáltatónál a társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről szóló 2019. évi CXXII. törvény 6. §-ában meghatározott biztosítási jogviszonyt eredményező munkaviszonyt, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyt fenntartani vagy magyar joghatóság alatt vállalkozási tevékenységet folytatni (a továbbiakban: szakirányú munkaviszony).

A pályázás menete

 A jelentkezéshez szükséges eredeti, aláírt dokumentumokat szkennelve a [E-mail megjelenítése] e-mail címre kérjük beküldeni 2024. június 30-ig. Az ösztöndíjra pályázó hallgatóknak az ösztöndíjra való jelentkezésüket a felvételi döntést követően, 2024. július végéig ugyanezen az elérhetőségen kell megerősíteni, ezt követően csak azon hallgatókkal folytatjuk le a szóbeli szakmai beszélgetést, akik ezt megtették.

A központi felvételi eljárás keretében 2024. júliusában megtörténik a besorolási döntés, ezt követően az ösztöndíjra jelentkezőknek 2024. július végéig kell megerősíteni jelentkezési szándékukat. A szóbeli szakmai beszélgetésre 2024. július 30., 31-én kerül sor, melynek pontos beosztásáról e-mailben kapnak tájékoztatást a pályázók.

A Marek József Ösztöndíjra jelentkezéshez kötelezően benyújtandó dokumentumok:

 1. Részletes önéletrajz,
 2. Kézzel írt motivációs levél,
 3. 2 db szakmai ajánlólevél lehetőség szerint haszonállat-gyógyászatban dolgozó, ill. hatósági munkát ellátó állatorvostól.
 4. A pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy hozzájárul személyes adatainak a pályázati eljárás során és az ösztöndíjprogramban való részvételének és a pályakövetés időtartama alatt, azzal összefüggésben történő kezeléséhez.

A pályázattal kapcsolatosan hiánypótlás benyújtására nincs lehetőség. Az ösztöndíj odaítélésére a felvételi döntést követően kerül sor.

Pontszámítás: 

Önéletrajz és kézzel írott motivációs levél: 0 – 50 pont

Szóbeli szakmai beszélgetés (30 perc): 0-100 pont

A Felvételi és Ellenőrző Bizottság a következő értékelési szempontok szerint pontozza a pályázót:

1) Emberi habitus: 0 – 20 pont

2) Szakmai elkötelezettség: 0 – 20 pont

3) Irányított szakmai beszélgetés az ajánlott szakmai anyagok alapján (www.univet.hu): 0 – 20 pont

4) Kommunikációs képesség: 0 – 20 pont

5) Logikai gondolkodás: 0 – 20 pont

A jelöltek pontozásos bírálata alapján, az összes felvételi meghallgatást követően a Felvételi és Ellenőrző Bizottság a felállított sorrend alapján hozza meg döntését, amelyet jóváhagyásra továbbít a Kuratórium Elnöke és az Egyetem Rektora számára. A pályázatok elbírálásának eredményéről 3 napon belül írásban kapnak tájékoztatást a jelentkezők.

A pályázat elbírálása

A Marek József Ösztöndíjat azok nyerhetik el, akik a pályázati feltételeknek megfelelnek, az Állatorvostudományi Egyetem állatorvosi szakának önköltséges képzési formájára felvételt nyertek, és a szóbeli szakmai beszélgetésen megfeleltek. Évente legalább 15 hallgató részesül Marek József Ösztöndíjban. A nyertes pályázókkal a Marek József Alapítvány támogatási szerződést köt.

Az Ösztöndíjas szerződés megkötése

A szerződéskötéskor a nyertes Pályázó köteles bemutatni az azonosításához szükséges alábbi dokumentumokat:

 1. a tanulmányait 2022-ben kezdő Ösztöndíjas esetén a felvételi eredményt igazoló határozat felsőoktatási intézmény által hitelesített példánya;
 2. a személyazonosító igazolvány és a lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya);
 3. adóigazolvány, társadalombiztosítási azonosító jelet igazoló hatósági igazolvány (TAJ kártya).

A szerződésben az ösztöndíjas vállalja, hogy a képzés időtartama alatt összesen 30 kreditpontot gyűjt a haszonállat-gyógyászat és az élelmiszerlánc-biztonság témakörébe tartozó fakultatív tantárgyakból.

Ösztöndíjas kötelezettséget vállal arra, hogy a végzettség megszerzését követő tíz évben haszonállat-gyógyászattal, illetve élelmiszerlánc-biztonsággal foglalkozó állatorvosként magyar joghatóság alatt álló munkáltatónál létesít munkaviszonyt, vagy magyar joghatóság alatt vállalkozási tevékenységet folytat, amely során praxisában a helyi viszonyoktól, állatállománytól függően, de legalább 50%-ban (többségében) haszonállatokat lát el.

Haszonállaton a kizárólag élelmiszer, gyapjú, bőr vagy szőrme előállításához, vagy egyéb mezőgazdasági célra (igavonás, teherhordás, géntartalék- védelem) tenyésztett vagy tartott állatokat értik, azaz a

a) szarvasmarhafélék: szarvasmarha, bivaly, bölény;

b) lófélék: ló, szamár, öszvér;

c) sertés: házi sertés;

d) juh- és kecskefélék;

e) baromfi és egyéb madárfajok: házityúk, pulyka, kacsa, pézsmakacsa, lúd, gyöngytyúk, galamb, fogoly, fürj, laposmellű futómadár (strucc, emu);

f) házi nyúl;

g) prémesállat-fajok: csincsilla, nutria, angóranyúl, sarki és ezüstróka, nyérc, görény;

h) halfajok;

i) méh;

j) fogságban tartott vadászható vadfajok (vaddisznó, gímszarvas, dám, muflon, fácán, tőkés réce) fenti feltételeknek megfelelő egyedeit.

Az Ösztöndíj folyósítása

A Marek József Alapítvány által közvetlenül az Állatorvostudományi Egyetem részére.

A szerződés megszűnése

A támogatási szerződés megszűnik, amennyiben az ösztöndíjas, vagy az alapítvány felmondja. A szerződés az ösztöndíjas által szabadon felmondható, az alapítvány erre csak akkor jogosult, ha az ösztöndíjas nem tartja be a támogatási szerződésben leírtakat. A szerződést az alapítvány felmondja, ha az ösztöndíjas hallgatói jogviszonya megszűnik, ha a hallgató állami ösztöndíjat nyer, így megszűnik az önköltséges finanszírozási státusza, de akkor is, ha az ösztöndíjas az állatorvosi végzettséget igazoló oklevelet nem szerzi meg.

A szerződés a pályakövetés ideje alatt is felmondható az alapítvány által, amennyiben nem a szerződésben vállalt munkakörben helyezkedik el.

A szerződés megszűnése esetén az ösztöndíjas az ösztöndíjat köteles a Marek József Alapítvány részére visszafizetni.

Az Nftv. 83. § (3) bek. szerinti esetben a Marek József Alapítvány által fizetett önköltség közvetlenül az alapítvány részére folyósítandó.

Pályakövetés

Az oklevél megszerzését követően az ösztöndíjasnak 10 éven keresztül, minden évben hitelt érdemlő módon igazolnia kell a Marek József Alapítvány számára, hogy a képzési szerződésben vállaltaknak megfelelően főállásban a haszonállat-gyógyászat és/vagy az élelmiszerlánc-biztonság területén végez munkát.

Kuratórium

A Marek József ösztöndíjra a pályázatot a Marek József Alapítvány kuratóriuma (a továbbiakban: Kuratórium) hirdeti meg. Az ösztöndíjra jelentkezők pályázatait a Kuratórium bírálja el és köt szerződést az ösztöndíjasokkal.

Bizottság

Az Alapítvány kuratóriuma az ösztöndíjprogram működtetéséhez 3 tagú felvételi és ellenőrző bizottságot (a továbbiakban: Bizottság) hoz létre, amelybe a tagokat a Kuratórium jogosult delegálni. A Bizottság elnökét a Bizottság tagjai közül a kuratórium bízza meg három évre. A Bizottság tagjai díjazásban nem részesülnek.

A Bizottság

 1. kidolgozza és a Kuratórium jóváhagyását követően az https://univet.hu honlapon közzéteszi az ösztöndíjprogram működési szabályzatát,
 2. összeállítja és kihirdeti a pályázati felhívást,
 3. kidolgozza az ösztöndíjak meghatározásának értékelési szempontrendszerét,
 4. lefolytatja a pályázati eljárást,
 5. javaslatot tesz a Kuratórium részére a benyújtott pályázatok elbírálására,
 6. ellátja az ösztöndíjas szerződések megkötésével, módosításával és megszüntetésével kapcsolatos feladatokat,
 7. javaslatot tesz az ösztöndíj méltányosságból történő meghosszabbítására a Kuratórium részére,
 8. gondoskodik az ösztöndíjas szakképzettségének megfelelő foglalkoztatásra irányuló jogviszonyok felkutatásáról és az ösztöndíjasok részére történő kiajánlásról,
 9. monitoring tevékenységet végez az ösztöndíjasok pályakövetésének érdekében,
 10. ellátja a visszatérítési kötelezettség ellenőrzésével és megállapításával kapcsolatos feladatokat,
 11. javaslatot tesz a Kuratórium részére a visszatérítési határozat meghozatalára;
 12. évente beszámolót készít a Kuratórium részére az ösztöndíjprogram végrehajtásáról,
 13. koordinációs, kapcsolattartási és információs feladatokat lát el.

A Bizottság üléseinek összehívása és levezetése, valamint az ülés napirendjének meghatározása az elnök feladata. A Bizottság a döntéseit nyílt szavazással, a jelenlévő tagok több mint felének egybehangzó szavazatával hozza meg. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt. A Bizottság határozatképességéhez a tagjai több mint felének jelenléte szükséges. Az ülésekről jegyzőkönyvet kell készíteni.

Működési szabályzat

Az ösztöndíjprogram működési szabályzata magában foglalja

 1. a pályáztatás, valamint a kiválasztás alapelveit, beleértve a pályázók körét;
 2. az ösztöndíjasok képzésének, előmenetelének monitorozását;
 3. az ösztöndíjas szerződés megkötéséhez felhasználható szerződésminta kötelező elemeit;
 4. az ösztöndíjas jogviszony megszűnésének és megszüntetésének eseteit;
 5. az ösztöndíj visszatérítésének szabályait;
 6. az ösztöndíj visszatérítésére engedélyezhető részletfizetés és mentesség szabályait;

Pályázati felhívás

A pályázati felhívás tartalmazza

a) a pályázati feltételeket,

b) a pályázat benyújtásának határidejét,

c) az értékelés pontrendszerét,

d) az elhelyezkedéssel összefüggő követelményeket és a pályakövetés rendszerét.

Pályakövetés időszaka

Az ösztöndíjas hallgató köteles:

 1. az általa a szerződésben meghatározott, vagy a méltányosságból megállapított képzési időn belül megszerezni az oklevelet

ÉS

az oklevél megszerzését követő tíz évig haszonállat-gyógyászattal, illetve élelmiszerlánc-biztonsággal foglalkozó állatorvosként magyar joghatóság alatt álló munkáltatónál a társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről szóló 2019. évi CXXII. törvény 6. §-ában meghatározott biztosítási jogviszonyt eredményező munkaviszonyt, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyt fenntartani vagy magyar joghatóság alatt vállalkozási tevékenységet folytatni (a továbbiakban: szakirányú munkaviszony),

VAGY

 1. visszafizetni az adott képzésére tekintettel az ösztöndíjnak – évente a Központi Statisztikai Hivatal által megállapított éves átlagos fogyasztóiár-növekedés mértékével növelt – összegét (e pont tekintetében a továbbiakban együtt: tartozás) a Marek József Alapítványnak, ha az oklevél megszerzését követően nem tart fenn a fenti a) pont szerinti jogviszonyt.

A szakirányú munkaviszony időtartamába beleszámít

 1. a doktori képzésben eltöltött időszak;
 2. a szülési szabadságon töltött idő, a csecsemőgondozási díj, az örökbefogadói díj, a gyermekgondozást segítő ellátás és a gyermekgondozási díj folyósításának időtartama;
 3. baleset, tartós betegség miatt 30 napot meghaladó keresőképtelenség időtartama;
 4. 10 éven aluli beteg gyermek, illetve tartósan gondozásra szoruló hozzátartozó otthoni ápolásának, gondozásának időtartama;
 5. rendkívüli állapot és megelőző védelmi helyzet esetén a sorkatonai szolgálat és a polgári szolgálat teljesítésének időtartama;
 6. az az időszak, amely alatt a volt ösztöndíjas hallgató részére álláskeresési járadékot folyósítottak.

A Bizottság a volt ösztöndíjas hallgató kérelmére a szakirányú munkaviszonyra irányuló feltételt teljesítettnek tekinti, ha a hallgató az oklevelét tartós betegsége, balesete, szülés miatt, vagy más váratlan ok miatt, önhibáján kívül nem képes megszerezni.

Visszatérítési kötelezettség

Amennyiben a Kuratórium megállapítja, hogy a volt ösztöndíjas hallgató visszatérítési kötelezettsége fennáll, erről határozatot hoz. A határozatot, mint a Kuratórium egyoldalú nyilatkozatát az ösztöndíjas polgári bíróságon megtámadhatja. A visszatérítendő tartozás összegét a határozat véglegessé válását követő harminc napon belül kell megfizetni (esedékesség).

A fenti határozatnak az ösztöndíjas hallgató és a képzés azonosító adatain túl tartalmaznia kell

a) a visszatérítendő ösztöndíj összegét, annak kiszámítási módjával együtt,

b) a részletfizetés feltételeire és a részletfizetés kérelmezésének módjára vonatkozó tájékoztatást,

c) az igény érvényesítésének módjára vonatkozó tájékoztatást.

A tartozás visszatérítését a volt ösztöndíjas hallgatót foglalkoztató munkáltató vagy más személy – a Bizottsághoz intézett nyilatkozat benyújtásával – nem vállalhatja át. A visszatérítési kötelezettség személyhez kötődő kötelezettség, mely nem terheli a hagyatékot.

A volt ösztöndíjas hallgató kérelmére a Bizottság

a) ötmillió forint alatti összegű ösztöndíj visszatérítési kötelezettsége esetén legfeljebb tíz évre szóló,

b) ötmillió forint feletti összegű ösztöndíj visszatérítési kötelezettsége esetén legfeljebb tizenöt évre szóló részletfizetést engedélyez.

A fizetési kötelezettség az esedékességet megelőzően is teljesíthető.

A visszatérítési kötelezettség érvényesítésére folytatott végrehajtási eljárásában végrehajtási jog a Marek József Alapítvány javára ingatlan-nyilvántartásba bejegyezhető.