Alapértelmezett nézet
Kapcsolat Bejelentkezés
Oktatás Kurzusok Állatorvosi biokémia I

Állatorvosi biokémia I

Nyelv
magyar
Jelleg
kötelező
Értékelés
gyakorlati jegy
Év a tantervben
1
Szemeszter a tantervben
2
Kredit
3
Előadás óraszám / félév
30
Gyakorlat óraszám / félév
23
Kik vehetik fel a tárgyat?
  • Állatorvos magyar

A kurzus leírása

A tantárgy bemutatja az egészséges állati szervezet és a prokarióta sejt működésének molekuláris szintű alapjait, a legfontosabb biokémiai folyamatokat. Az első félév anyaga felöleli a homeosztázis, a membránszerkezet és a transzportfolyamatok áttekintését, majd az aminosavak, fehérjék és enzimek biokémiáját. Tárgyalja továbbá a molekuláris biológia legfőbb fejezeteit, így a nukleotidok kémiáját és anyagcseréjét, a replikáció, transzkripció és transzláció folyamatát, valamint a biotechnológia alapjait.

Előadók: Dr. Neogrády Zsuzsanna, Dr. Mátis Gábor

Gyakorlatvezetők:  Dr. Neogrády Zsuzsanna, Dr. Mátis Gábor, Kulcsár Anna, Dr. Hatala Patrícia, Kulcsárné dr. Petrilla Janka

 

Előadások tematikája

 

 Hét

Témakör

1. hét

Bevezetés. A belső környezet, a homeosztázis tényezői általában. Izotónia, izoionia.

2. hét

Izohidria. Pufferrendszerek. A biológiai membrán szerkezete.

3. hét

A biológiai membránon át zajló transzportfolyamatok. A fehérjék fogalma és általános jellemzése.

4. hét

A proteinogén aminosavak csoportosítása, szerkezete. A peptidkötés. A fehérjék szerkezete. A fehérjék denaturációja és renaturációja.

5. hét

A fehérjék felosztása. Kollagén, elasztin, keratin. Az enzimek fogalma, szerkezete. Az enzimhatás mechanizmusa. Az enzimes reakciók megfordíthatósága

6. hét

Az enzimes reakciók sebessége és a sebességet befolyásoló tényezők. Az enzimaktivitás szabályozásának lehetőségei. Zimogének, Izoenzimek.

7. hét

Az enzimek elnevezése, osztályozása és lokalizációja. A molekuláris biológia fogalma. A nukleotidok szerkezete.

8. hét

A purinnukleotidok de novo szintézise és lebontása. A pirimidinnukleotidok de novo szintézise.

9. hét

A pirimidinnukleotidok lebontása. Nukleotidok szintézise a megmentési úton. Dezoxiribonukleotidok szintézise és bontása.

10. hét

A DNS szerkezete és funkciója. A DNS replikációja prokariótákban és eukariótákban.

11. hét

Hibák a DNS-replikációban és azok javítása. A transzkripció és szabályozása prokariótákban.

12. hét

A transzkripció és szabályozása eukariótákban. A génexpresszió befolyásolása. Epigenetikus szabályozási mechanizmusok.

13. hét

A transzláció fogalma. A riboszóma szerkezete. Az aminosavak aktiválása. A transzláció iniciációja.

14. hét

A transzláció elongációja és terminációja. A fehérjék poszttranszlációs módosítása. A fehérjék sejten belüli transzportja.

15. hét

A rekombináns DNS-technika elméleti alapjai

 

Gyakorlatok tematikája

1. A vérplazma egyes biokémiai tulajdonságai

2. A fehérjék

3. Az enzimek általános tulajdonságai

4. Az emésztőenzimek

5. Az aminosavak

6. A nukleinsavak

Értékelés leírása

A félév elfogadásának (a félévvégi aláírás megszerzésének) feltételei:

  • A tantermi előadások rendszeres látogatása, a félév során max. 3 igazolatlan hiányzás.
  • A félév során minden gyakorlat eredményes teljesítése.
  • Részvétel valamennyi plenáris gyakorlaton.
  • A gyakorlatokon megszerezhető összpontszám (30 pont) legalább 60%-ának (18 pont) megszerzése.
  • A félév során írt zárthelyi dolgozaton (ZH) vagy pótzárthelyi dolgozaton (pót ZH) a maximálisan megszerezhető összpontszám (30 pont) legalább 60%-ának (18 pont) megszerzése. Sikertelen pót ZH esetén a félév elfogadásának feltétele a félévvégi szóbeli vagy írásbeli beszámolóra kapott megfelelt minősítés.

 

A félévvégi aláírás megszerzése esetén a 3. félév gyakorlati jeggyel zárul (3 kredit értékben), amelyet a gyakorlatokon és a zárthelyi dolgozaton (vagy a pótzárthelyi dolgozaton, vagy annak sikertelensége esetén a félévvégi beszámolón) elért pontszám összeadását követően, az alábbiak alapján alakítunk ki:

55 – 60 pont:       jeles (5)

49 – 54 pont:       jó (4)

43 – 48 pont:       közepes (3)

36 – 42 pont:       elégséges (2)

0 – 35 pont:         elégtelen (1)

 

A tantárgy részletes követelményrendszere letölthető: www.biochemvet.hu