Alapértelmezett nézet
Kapcsolat Bejelentkezés
Oktatás Kurzusok Állatorvosi biokémia I

Állatorvosi biokémia I

Nyelv
magyar
Jelleg
kötelező
Értékelés
gyakorlati jegy
Év a tantervben
2
Szemeszter a tantervben
1
Kredit
5
Előadás óraszám / félév
45
Gyakorlat óraszám / félév
15
Szak
állatorvos (magyar)
Kik vehetik fel a tárgyat?
 • Állatorvos magyar

A kurzus leírása

A tantárgy bemutatja az egészséges állati szervezet és a prokarióta sejt működésének molekuláris szintű alapjait, a legfontosabb biokémiai folyamatokat. Az első félév anyaga felöleli a homeosztázis, a membránszerkezet és a transzportfolyamatok áttekintését, majd az aminosavak, fehérjék és enzimek biokémiáját. Tárgyalja továbbá a molekuláris biológia legfőbb fejezeteit, így a nukleotidok kémiáját és anyagcseréjét, a replikáció, transzkripció és transzláció folyamatát, valamint a biotechnológia alapjait.

 

 

Előadások tematikája

Dátum Téma Előadó
Szeptember
14.
Bevezetés. A homeosztázis tényezői: izovolémia, izoionia, izoozmózis, izohidria (2 óra) Dr. Mátis Gábor
Szeptember
17.
A biológiai membrán szerkezete (1 óra) Dr. Mátis Gábor
Szeptember 21. Transzportfolyamatok a biológiai membránon keresztül (2 óra) Dr. Mátis Gábor
Szeptember 24. A proteinogén aminosavak csoportosítása és szerkezete. A peptidkötés (1 óra) Dr. Mátis Gábor
Szeptember 28. A fehérjék általános jellemzése és szerkezeti szintjei. A fehérjék denaturációja és renaturációja; a fehérjék töltése, izoelektromos pontja. A fehérjék csoportosítása (2 óra) Dr. Mátis Gábor
Október 1. Vázfehérjék: kollagén, elasztin, keratin. (1 óra) Dr. Mátis Gábor
Október 5. Az enzimek fogalma, szerkezete. Az enzimhatás mechanizmusa. Az enzimes reakciók sebessége és a sebességet befolyásoló tényezők. Az enzimes reakciók megfordíthatósága. Az enzimaktivitás szabályozásának lehetőségei. (2 óra) Dr. Mátis Gábor
Október 8. Az enzimaktivitás gátlása. Az enzimek elnevezése, osztályozása és lokalizációja (1 óra) Dr. Mátis Gábor
Október 12. A nukleotidok szerkezete. A purinnukleotidok de novo szintézise. (2 óra) Dr. Mátis Gábor
Október 15. A purinnukleotidok bontása (1 óra) Dr. Mátis Gábor
Október 19. A pirimidinnukleotidok de novo szintézise és bontása. A nukleotidok reszintézise és a dezoxi-ribonukleotidok anyagcseréje. (2 óra) Dr. Mátis Gábor
Október 22. A DNS szerkezete. (1 óra) Dr. Mátis Gábor
Október 26. A DNS replikációja prokariótákban és eukariótákban. Repair mechanizmusok. A mutációk típusai. (2 óra) Dr. Mackei Máté
Október 29. A transzkripciós egység felépítése prokariótákban és eukariótákban. A transzkripció lépései és szabályozása prokariótákban (1 óra) Dr. Mackei Máté
November 2. A transzkripció lépései és szabályozása eukariótákban: génexpresszió, epigenetikus szabályozási mechanizmusok. (2 óra) Dr. Mackei Máté
November 5. A riboszóma szerkezete. Az aminosavak aktiválása. A transzláció lépései eukariótákban. (1 óra) Dr. Mackei Máté
November 9. A transzláció lépései prokariótákban. A transzláció szabályozása és energiamérlege. Poszt-transzlációs módosítások. A rekombináns géntechnológia alapjai I. (2 óra) Dr. Mátis Gábor
November 12. A rekombináns géntechnológia alapjai II. (1 óra) Dr. Mátis Gábor
November 16. Az intermedier anyagcsere általában. Anabolizmus, katabolizmus. A biológiai oxidáció fogalma. Energiatárolás a sejtekben: nagy energiájú foszfátvegyületek. A kreatin anyagcseréje. (2 óra) Dr. Mátis Gábor
November 19. A szénhidrátok kémiája: mono- és oligoszacharidok, homo- és heteropoliszacharidok. (1 óra) Dr. Mátis Gábor
November 23. A glikogén anyagcseréje: glikogenezis, glikogenolízis. A glükagon és az inzulin jelpálya. (2 óra) Dr. Mátis Gábor
November 26. A glükolízis és a glükoneogenezis lépései. (1 óra) Dr. Mátis Gábor
November 30. A glükolízis és a glükoneogenezis szabályozása. A glicerin-foszfát- és a malát-inga. A Pasteur-effektus és a Cori-kör. A piruvát oxidációja acetil~KoA-vá. (2 óra) Dr. Mátis Gábor
December 3. A citrátkör (1 óra) Dr. Mátis Gábor
December 7. A légzési lánc és az oxidatív foszforiláció (2 óra) Dr. Mátis Gábor
December 10. A pentózfoszfát-ciklus. (1 óra) Dr. Mátis Gábor
December 14. A vércukorszint és szabályozása. (2 óra) Dr. Mátis Gábor
December 17. Egyéb monoszacharidok (fruktóz, galaktóz) anyagcseréje. (1 óra) Dr. Mátis Gábor

Gyakorlatok tematikája

Laboratóriumi gyakorlat Téma Időpont Csoport
I. A vérplazma egyes biokémiai paraméterei Szeptember 21-25.
Szept. 28 – Október 2.
2,4,6,8
1,3,5,7
II. A fehérjék Október 5-9.
Október 12-16.
2,4,6,8
1,3,5,7
III. Az enzimek általános tulajdonságai Október 19-22.
Október 26-30.
2,4,6,8
1,3,5,7
IV. Az emésztőenzimek November 2-6.
November 9-13.
2,4,6,8
1,3,5,7
V. A nukleinsavak November 16-20.
November 23-27.
2,4,6,8
1,3,5,7

 Pótgyakorlat: III., IV., V. gyakorlat: november 30. (hétfő), kezdés: 12-14 óra között

I., II., gyakorlat: december 1. (kedd), kezdés: 12-14 óra között

 A magyar nyelvű biokémiai gyakorlatok felelőse: Dr. Mackei Máté
Gyakorlatokkal kapcsolatos ügyintézés, csoportcsere, információ: Mackei.Mate@univet.hu

 

 

Az Állatorvosi Biokémia gyakorlatok rendje a 2020/2021. tanév őszi félévében

 

A járványhelyzetre tekintettel, hallgatóink és munkatársaink egészségének védelme érdekében az Állatorvosi Biokémia gyakorlatok lebonyolítására a 2020/2021. tanév őszi félévében – további rendelkezésig, ill. visszavonásig – az alábbiak szerint kerül sor.

 

 1. A gyakorlati jegyzet fejezetei elérhetők a Moodle e-learning rendszerben, ezt a gyakorlatot megelőzően kérjük letölteni, és – mivel a laboratóriumi munka során jegyzőkönyvként is szolgál – nyomtatott formában (vagy szerkeszthető elektronikus formában) a gyakorlatra magukkal hozni.
 2. A gyakorlat eleji bevezetést (a téma elméleti hátterének áttekintése, technikai tanácsok, bemutató kísérletek) a gyakorlatokat megelőzően rögzítjük, és videó formájában elérhetővé tesszük a Moodle rendszerben. Ennek önálló, otthoni feldolgozása a gyakorlat részét képezi; a gyakorlaton jelenléti formában csak a tényleges manuális munkát igénylő laboratóriumi feladatok kerülnek elvégzésre.
 3. A gyakorlatra történő felkészülés során a gyakorlati jegyzet adott fejezetét és a bevezető videóban elhangzottakat kérjük elsajátítani, és ez utóbbi alapján a gyakorlati jegyzet jegyzőkönyvét kitölteni, a gyakorlatokon elvégzésre kerülő kísérletek tapasztalatai és mérési eredményei kivételével. Kérjük, hogy az adott témához kapcsolódó, az előadásokon elhangzott elméleti ismereteket is tekintsék át a felkészülés során.
 4. A gyakorló helyiség kis alapterülete miatt a szükséges védőtávolság a gyakorlat során csak abban az esetben tartható, ha a gyakorlaton max. 9 fő vesz részt. Ennek megfelelően a csoportokat két részre osztjuk (pl. 1/A és 1/B csoport), a pontos beosztásról az évfolyamot az első oktatási héten tájékoztatjuk. A gyakorlat az első csoportfél (pl. 1/A csoport) számára az órarendben megjelölt időpontban, a másik csoportfél (pl. 1/B csoport) számára 90 perccel később kezdődik.
 5. A szigorú létszámkorlátozás miatt más csoport gyakorlatán való részvételre csak különösen indokolt esetben van lehetőség, amennyiben a gyakorlatokért felelős oktató, Dr. Mackei Máté azt előzetesen engedélyezi. Az erre vonatkozó igényt legkésőbb a gyakorlat előtti nap 14 óráig e-mailben (Mackei.Mate@univet.hu) kell jelezni, annak a csoportfélnek a megjelölésével, amelynek gyakorlatán részt kívánnak venni.
 6. A gyakorlatok teljes időtartama alatt szabályosan viselt arcmaszk és gumikesztyű, valamint fehér köpeny használata kötelező! Kérjük, ezeket szíveskedjenek magukkal hozni! A gyakorlóba történő belépéskor és távozáskor a kézfertőtlenítés, valamint a gyakorlat során a 1,5 m védőtávolság megtartása kötelező! A köpenyen, kinyomtatott gyakorlati anyagon és íróeszközökön kívül minden egyéb eszközt, táskát, ruhaneműt a gyakorlói szekrényben kell helyezni.
 7. A gyakorlat elején egy 5 db egyszerű választásos tesztkérdésből, ill. az 5. gyakorlat esetében 3 db tesztkérdésből és 1 szerkezeti képlet felírásából álló belépő dolgozatot kell kitölteni. Ennek megírására 5 perc áll rendelkezésre. A belépő dolgozat anyaga a gyakorlati jegyzet megfelelő fejezete.
 8. A dolgozat megírását követően a bevezető videóban elhangzott útmutatás és a gyakorlati jegyzet alapján, a gyakorlatvezető irányítása és felügyelete mellett kell elvégezni a laboratóriumi feladatokat. A kísérleti tapasztalatokat és a mérési eredményeket a jegyzőkönyvként is szolgáló gyakorlati jegyzetben kérjük rögzíteni. A gyakorlat jelenléti részének időtartama – a csoportok bontása miatt – 70 perc.
 9. A feladatok befejeztével a jegyzőkönyvet a gyakorlatvezetőnek be kell mutatni, aki a belépő dolgozat eredménye, a gyakorlati munka és a jegyzőkönyv alapján megállapítja a gyakorlatra kapott pontszámot (0-5 pont között). (A korábbi években megszokott gyakorlat végi szóbeli felelésre járványvédelmi okokból nem kerül sor.) Az adott gyakorlat sikeres, ha a hallgató 2 pontot megszerzett. A félév teljes gyakorlati része pedig akkor kerül elfogadásra, ha a hallgató az 5 gyakorlat során összesen min. 15 pontot megszerzett.

 

Budapest, 2020. szeptember 14.

 

Értékelés leírása

Értesítjük a Tisztelt Hallgatóságot, hogy ÁLLATORVOSI BIOKÉMIA 1. tantárgyból a 2020/2021. tanév I. (őszi) féléve során a félév elfogadásának feltételei a következők:

 

 • a tantermi előadások rendszeres látogatása, ill. online követése;
 • valamennyi laboratóriumi gyakorlat sikeres teljesítése;
 • a gyakorlatokon a maximálisan megszerezhető pontszám legalább 60%-ának elérése;
 • az évközi zárthelyi dolgozat megírása és azon a maximális pontszám legalább 60%-ának megszerzése.

 

Az Állatorvosi Biokémia teljes követelményrendszere a tanszéki honlapon megtekinthető.

Az évközi zárthelyi dolgozat időpontja: november 2. 7:15-8:00

A pótzárthelyi dolgozat időpontja: november 16. 7:15-8:00

 

A félévvégi pótbeszámoló dolgozat időpontja: december 18. 7:15-8:00

Az Állatorvosi biokémia magyar nyelvű oktatásának felelőse: Dr. Mátis Gábor

Konzultációs lehetőség: előzetes bejelentkezés alapján online (E-mail: Matis.Gabor@univet.hu)