Alapértelmezett nézet
Kapcsolat Bejelentkezés
Oktatás Kurzusok Állatorvosi élettan 2.

Állatorvosi élettan 2.

Nyelv
magyar
Jelleg
kötelező
Értékelés
vizsga (kollokvium)
Év a tantervben
2
Szemeszter a tantervben
1
Kredit
7
Előadás óraszám / félév
60
Gyakorlat óraszám / félév
30
Kik vehetik fel a tárgyat?
  • Állatorvos magyar

A kurzus leírása

Állatorvosi Élettan

Az élettan a biológiai tudományok egyike. Tárgya az egészséges szervezet sejtjeiben, szöveteiben, szerveiben lezajló térbeli és időbeli folyamatok leírása és azoknak az egész szervezet működése szintjén történő magyarázata. A működések leírásához felhasználja a fizika, a kémia, a biofizika és a biokémia által nyújtott kvantitatív és kvalitatív vizsgáló eljárásokat.

Az állatorvostan-hallgatók számára az állatélettan túlságosan bőséges, teljes anyagának bemutatása helyett annak csupán egy részét, az állatorvosi élettant oktatjuk. Ez a tárgy kiemeli az élettan azon fejezeteit, amelyekre a későbbi stúdiumok során a hallgatónak, illetve munkája során az állatorvosnak szüksége lesz. Tekintettel arra, hogy az élettan alapozó tantárgy (az állatorvostan-képzés tantervében az alapozó modul része), hangsúlyt fektetünk arra is, hogy az egyes állatorvosi szempontból fontos fejezeteket olyan mélységben oktassuk a hallgatóknak, hogy – a letisztult tananyagon túlmenően – az éppen kutatás alatt lévő, vitatott kérdésekbe is tudományos szinten nyerjenek betekintést.

Az állatorvosi élettant a 2. és a 3. szemeszterben oktatjuk. Az állatorvosi élettan tantárgy felvételét a Kari Tanulmányi és Vizsgaszabályzat (KTVSZ) a következő előtanulmányokhoz köti: Biofizika vizsga.

Az élettant mindkét félévben heti 2×2 óra elméleti előadáson és heti 1,5 óra gyakorlaton ismerik meg hallgatóink. A gyakorlatok jellege megkívánta, hogy azokat összevonjuk és kéthetenként 3 óra keretében tartsuk meg, így lehetőség nyílik időigényesebb kísérletek elvégzésére, illetve azok regisztrálása.

Az állatorvosi élettan oktatása során a 2. félév végén a gyakorlati jegyet (5 kreditpont) adunk, majd a tárgy oktatása a 3. félév végén kollokviummal (5 kreditpont) zárul.

Azok az állatorvostan hallgatók, akik más egyetemeken, vagy a mi tanszékünkön hallgatott két féléves élettani oktatás után sikeres vizsgával rendelkeznek, részleges, vagy teljes felmentést kaphatnak egyéni elbírálás alapján. Ezért kérjük, hogy a saját érdekükben jelentkezzenek Somogyi Virágnál.

Az állatorvosi élettan oktatásának célja továbbá a hallgatók felkészítése a mindennapi állatorvosi munka fontos elemére, az egyéni manuális munkára. Ezt a gyakorlati oktatáson keresztül kívánjuk elérni. A gyakorlatoktól kettős eredményt várunk. Egyrészt a manualitás javulását, másrészt azt, hogy a hallgató a gyakorlati kísérletek elvégzésén keresztül meglássa, megérezze az elmélet és a gyakorlat közötti összefüggéseket, valamint az élettani-biológiai kutatások szépségét.

Értékelés leírása

Követelményrendszer

A félév elfogadásához a gyakorlati oktatás (továbbiakban gyakorlati modul) és a pontrendszer (továbbiakban elméleti modul) követelményeit is teljesíteni kell.

A félév gyakorlati és elméleti követelményeit teljesíteni csak az adott félév szorgalmi időszakában lehet a tanszék által előre meghirdetett időpontokban. A szorgalmi időszak végével minden további javítási lehetőség megszűnik. Ezek után a követelmények teljesítése már csak az adott szemeszter újrafelvételével lehetséges.

Amennyiben a hallgató vagy csak az elméleti vagy csak a gyakorlati modul követelményeit teljesíti, féléve nem fogadható el, azonban a tárgy újrafelvétele során a már teljesített (elméleti vagy gyakorlati) modul alól alanyi jogon felmentést kap. Egy adott modul újrafelvételével, a sikertelen félév megfelelő moduljának adatai törlődnek, így a modul korábbi részleges teljesítése nem vehető figyelembe.

Vizsgainformáció

Kollokvium

Az élettan oktatása írásbeli kollokviummal zárul. A kollokviumra bocsátás előfeltétele mindkét félév elméleti és gyakorlati moduljának sikeres teljesítése.

A kollokviumon mindkét félév elméleti és gyakorlati anyagát kérdezzük vissza. A kollokviumon a hallgatóknak a leckekönyvükkel kell megjelenniük. A vizsgázó hallgató személyazonosságát a vizsga elején a vizsgafelügyelők ellenőrzik.

A vizsgadolgozat írása alatt a hallgatókra ugyanazon szabályok és előírások vonatkoznak, mint a zárthelyi dolgozatok írása során (lásd: zárthelyi dolgozatok). A szabályokat illetve előírásokat megszegő hallgatók vizsgáját felfüggesztjük, vizsgájukra automatikusan elégtelent (1) adunk.