Alapértelmezett nézet
Kapcsolat Bejelentkezés
Oktatás Kurzusok Biotechnológia – biológus MSc

Biotechnológia – biológus MSc

Nyelv
magyar
Jelleg
kötelező
Értékelés
vizsga (kollokvium)
Év a tantervben
1
Szemeszter a tantervben
2
Kredit
2
Előadás óraszám / félév
30
Szervezeti egység
Zoológiai Tanszék
Kik vehetik fel a tárgyat?
  • Biológus MSc

A kurzus leírása

A tárgy a biotechnológiával kapcsolatos alapfogalmak tisztázását követően részletesen tárgyalja a növényi, állati biotechnológia fő területeit. A növénybiotechnológia keretében kitér az in vitro sejt- és szövettenyésztésre, a szexuális és aszexuális reprodukciós biotechnikáira, a transzgénikus növények előállítására (molekuláris transzformáció) és vizsgálatára. Az állatbiotechnológia keretében ismerteti az in vitro mikromanipulációs technikákat, a szexdetermináció és ivardiffenciálódás biotechnikáit, továbbá a transzgénikus állatok előállításának módszereit. Mindkét területen röviden bemutatja a gyakorlati alkalmazás lehetőségeit és eredményeit.

Kötelező és ajánlott irodalom:

  • Növénybiotechnológia: Heszky L. Kiss E. (2006): Növényi biotechnológia és molekuláris nemesítés.  In: Heszky L., Fésűs L., Hornok L. (szerk.): Mezőgazdasági biotechnológia 107-193 p. Agroinform Kiadó Bp.

Heszky L. Tanuljunk géntechnológiául sorozat 1-20. részei. (http://mkk.szie.hu/dep/genetika/gmo-val_kapcsolatos_kozlemenyek.htm)

  • Állatbiotechnológia: Bősze Zs., Dinnyés A., és mts. (2006): Állattenyésztési biotechnológia.  In: Heszky L., Fésűs L., Hornok L. (szerk.): Mezőgazdasági biotechnológia 227-354 p. Agroinform Kiadó Bp.

 

Fésüs L. és mts. (2000): Molekuláris genetikai módszerek alkalmazása az állattenyésztésben. Agroinform Kiadó Rt. Budapest. Kijelölt fejezetek

Előadások tematikája

1.A növénybiotechnológia fogalma, tárgya, csoportosítása, nemzetközi és hazai története. Szomatikus sejttenyésztésre alapuló technikák és alkalmazásuk.

2. Szexuális és aszexuális reprodukció biotechnikái és alkalmazásuk.

3. Növényi géntechnológia alapjai, elmélete, gyakorlata, története, módszerei.

4. Első generációs transzgénikus növények (biotikus és abiotikus rezisztencia)

5. Második generációs transzgénikus növények (anyagcsere és fejlődés módosítás)

6. In vitro sejt és szövettenyésztési, valamint géntechnológiai gyakorlat

7. Harmadik generációs transzgénikus növények

8. Növényi géntechnológia rizikótényezői és törvényi szabályozása.

9. Az állatbiotechnológia rész- és kiegészítő tudományai, a módszertan
története

10. A molekuláris genetika laboratóriumi gyakorlata. Géntérképezés

11. Genetikai variabilitás, egyedazonosítás és származásellenőrzés
markerekkel

12. Genetikai tesztek, MAS, genomszelekció

13. Az asszisztált reprodukciós eljárások

14. Emlős embriológia, őssejtek, klónozás

15. A transzgenezis lehetőségei, transzgenikus haszonállatok

Értékelés leírása

Tantárgyfelelős: Heszky László
Javasolt félév: 2.
Félévi óraszám: 30+0
Előtanulmányi követelmény: Molekuláris biológia, Sejtbiológia
Kredit: 2+0
Ismeretek ellenőrzése: vizsga

Vizsgainformáció

A tárgy írásbeli vizsgával fejeződik be, melyet a hallgatók a vizsgaidőszakban írnak. Az írásbeli vizsgán a hallgatók 2×2 kérdést kapnak (állat 2, növény 2), melyekre a választ kérdésenként 0-5 jegyekkel értékeljük. Amennyiben az egyik kérdésre adott válasz 0, függetlenül a többi kérdésre adott választól, a vizsga eredménytelen. Más esetekben a vizsga eredményét a három kérdésre adott válasz érdemjegyeinek átlaga adja.