Alapértelmezett nézet
Kapcsolat Bejelentkezés
Oktatás Kurzusok Genetika – biológia BSc

Genetika – biológia BSc

Nyelv
magyar
Jelleg
kötelező
Értékelés
vizsga (kollokvium)
Év a tantervben
2
Szemeszter a tantervben
1
Kredit
2
Előadás óraszám / félév
30
Szervezeti egység
Zoológiai Tanszék
Dokumentumtár
Dokumentumtár
Kik vehetik fel a tárgyat?
  • Biológia BSc

A kurzus leírása

tantárgyfelelős: Dr. Kiss Erzsébet

A tantárgy oktatásának célja, hogy ismertesse a növények, állatok és mikroorganizmusok működését (életfolyamatait) meghatározó genetikai programmal kapcsolatos alapismereteket. Ennek érdekében a tantárgy a földi élet információjából kiindulva mutatja be és értelmezi az öröklődés- és változékonyság-, a prokarióta és eukarióta genom jellegzetességeit, a genetika mendeli alaptörvényeit, a sejtciklus, a rák, az egyedfejlődés, az immunrendszer, a szaporodás és a magatartás genetikai alapjait.

kötelező irodalom: Kiss E. Az előadások power point formában összeállított anyaga; Heszky L., Galli Zs. (2008) A genetika alapjai. SZIE jegyzet (kijelölt fejezetek); Kiss E. (1999) Növényi molekuláris genetika I. GATE jegyzet (kijelölt fejezetek

ajánlott:Weaver, R. F., Hedrick, P. W. (2000): A genetika alapjai. PANEM Könyvkiadó 2000. Budapest. p. 618.

Előadások tematikája

1. A genetika, genomika fogalma, tárgya,

DNS felfedezésének története, kik és hogyan bizonyították, hogy a DNS (néha RNS) az örökítőanyag?

2. A DNS felépítése, szerkezete: a Watson-Crick modell; a DNS és az RNS összehasonlítása

3. A DNS elemzésének módszerei: fizikai-kémiai módszereik; ultracentrifugálás, DNS denaturáció, renaturáció, a DNS oldatok koncentrációjának meghatározása UV spektrofotometriával, gélelektroforézis

4. A DNS elemzésének módszerei: molekuláris biológiai módszerek: hibridizáció, PCR (polimeráz láncreakció), szekvenálás

5. A DNS elemzésének módszerei: genom-méret meghatározás prokariótákban és ezkariótákban, flow citometria. Génexpresszió és DNS chip technológia

6. A DNS biológiai funkciói: információtárolás, replikáció, a DNS replikáció pontosságát biztosító mechanizmusok (genetikai stabilitás, mutáció), rekombináció, génexpresszió (transzkripció, szabályozás)

7. Prokarióta genetika, a gén fogalma, rekombináció baktériumokban

8. A prokarióta génműködés, struktúrgének és szabályozó elemek, transzkripció prokariótákban, operonok, pozitív és negatív szabályozás

9. Az in vitro rekombináció alapjai; a klónozó plazmidok szekvencia-elemei; baktérium transzformáció, restrikciós endonukleázok; a rekombináns plazmidokat hordozó Escherichia coli kolóniák azonosítása

10. Az eukarióta gének és működésük. „Ami igaz az Escherichia colira, igaz az elefántra is”?

11. Mendel törvényei, a mendeli hasadási arányoktól való eltérések okai; a gömbölyű és ráncos borsó, a domináns és recesszív fenotípus molekuláris háttere

12. Genetikai kapcsoltság (linkage); extrakromoszómális öröklődés eukariótákban, mitokondriális és kloroplasztisz genom

13. Reprodukció eukariótákban, sejtciklus és sejtosztódás. A mitózis és a mejózis genetikai jelentősége

14. A rák mint genetikai betegség; az immungenetika alapjai

15. A magatartás genetika alapjai; az egyedfejlődés genetikája

Vizsgainformáció

A félév elismerésének feltétele: sikeres terminológia vizsga.

A kurzus írásbeli vizsgával zárul.