Alapértelmezett nézet
Kapcsolat Bejelentkezés
Oktatás Kurzusok Kémia 2. (biológia, BSc)

Kémia 2. (biológia, BSc)

Nyelv
magyar
Jelleg
kötelező
Értékelés
gyakorlati jegy + vizsga (kollokvium)
Év a tantervben
1
Szemeszter a tantervben
2
Kredit
4
Előadás óraszám / félév
30
Gyakorlat óraszám / félév
30
Szervezeti egység
Kémiai Tanszék
Dokumentumtár
Dokumentumtár
Kik vehetik fel a tárgyat?
  • Biológia BSc

A kurzus leírása

Előadások tematikája

február 6. Bevezetés. Telített szénhidrogének.
február 13. Telítetlen szénhidrogének. Aromás szénhidrogének.
február 20. Halogéntartalmú szénhidrogén-származékok.
február 27. Alkoholok, fenolok, éterek. A sztereokémia alapjai.
március 6. Alifás és aromás aminok.
március 13. Karbonilvegyületek.
március 20. Karbonsavak.
március 27. Karbonsavszármazékok.
április 3. Heterociklusos vegyületek, alkaloidok Szeminárium.
április 10. Aminosavak, peptidek, fehérjék. Nukleinsavak.
április 17. Tavaszi szünet
április 24. Szénhidrátok, terpének, szteroidok,
május 8. 2. zárthelyi dolgozat
május 15. Szeminárium.

Az előadások látogatása a TVSZ 14.§.(1) bekezdésében foglaltak szerint kötelező. A jelenlétet ellenőrizzük.

A tananyag elsajátításához ajánlott tankönyv:

Kosáry J. – Scheiber P.: Szerves Kémia, Szent István Egyetemi Kiadó, 2011, ISBN 978-963-269-229-6

A kémia-2 c. tantárgy felelőse:        Dr. Varga Tamás egyetemi docens

Gyakorlatok tematikája

1. gyak.: február 8. Bevezetés a laboratóriumi munkába
2. gyak.: február 15. Laboratóriumi alapműveletek
3. gyak.: február 22. A mennyiségi kémiai analízis alapjai. Redoximetria
4. gyak.: március 1. Sav-bázis egyensúlyok. Potenciometrikus titrálás
5. gyak.: március 8. Koncentráció-meghatározás fotometriás módszerrel; Kolloid oldatok
6. gyak.: március 22. Szervetlen kémia, I.
7. gyak.: március 29. Szervetlen kémia, II.
8. gyak.: április 5. 1. zárthelyi dolgozat
9. gyak.: április 12. Szerves kémia, I.
április 19 Tavaszi szünet
10. gyak.: április 26. Szerves kémia, II.
11. gyak.: május 3. Szerves kémia, III.
12. gyak.: május 10. Szerves kémia, IV.
13. gyak.: május 17. Pótgyakorlat.

Tudnivalók a gyakorlatok végzéséről

 

A laboratóriumi gyakorlatok írásos anyaga:

Scheiber P., Nemes P., Varga T., Vincze Z., Pilipecz M. V.: Kémiai Gyakorlatok a biológia szak hallgatói számára (Szerk.: Nemes P.) Jegyzet, 2019. Beszerzése kötelező, mivel a jegyzet egyidejűleg a laborjegyzőkönyv vezetésére is szolgál. A laboratóriumi gyakorlatok órarendi időpontja: péntek, 10:15 – 11:45.

A laboratóriumi gyakorlatok helye: a Kémiai Tanszék hallgatói laboratóriuma.

A laboratóriumban köpeny viselése kötelező!

 

Részvétel a gyakorlatokon

 

A gyakorlatokon való részvétel kötelező. Igazolt hiányzás esetén az elmulasztott gyakorlat pótlására 2019. május 17-én van lehetőség szóbeli beszámoló formájában.

A gyakorlatokra felkészülten kell eljönni. A Hallgatóságtól elvárt felkészülés magában foglalja

– a gyakorlati jegyzetben az elvégzendő gyakorlatokra vonatkozó tudnivalók, valamint

– az ezekhez tartozó elméleti ismeretek

elsajátítását. (Az elméleti ismereteket az előadásokon, valamint az ajánlott tankönyvből lehet megszerezni.)

A gyakorlatokon a hallgatók önállóan dolgoznak, kivéve, ha a gyakorlatvezető vagy a gyakorlati jegyzet erre más utasítást ad. A kísérletek eredményeit, a megfigyeléseket a kísérlet elvégzése után azonnal fel kell jegyezni a gyakorlati jegyzet e célra üresen hagyott helyén (jegyzőkönyv).

Távozás előtt az elkészített jegyzőkönyvet a gyakorlatvezetőnek be kell mutatni, aki azt átnézi, a leírtakkal kapcsolatban szakmai ellenőrző kérdéseket tehet fel, majd a gyakorlat elvégzését aláírásával igazolja. A gyakorlat a munkahelyek rendberakásával fejeződik be.

Értékelés leírása

Zárthelyi dolgozatok

A laboratóriumi gyakorlatokhoz kapcsolódóan a hallgatóság felkészültségének ellenőrzése két alkalommal zárthelyi formájában (2*60 perc) történik. Ezek időpontjai és témakörei:

  1. április 5. Az analitikai kémia módszerei (oldatok, térfogatos kémiai

analízis, fotometria). A szervetlen vegyületek főbb típusai

(nemfémes és fémes elemek kémiája)

  1. május 8. A szerves vegyületek főbb típusai (szénhidrogének,

alkoholok, éterek, aminok, karbonil-vegyületek,

karbonsavak, fenolok, heterociklusos vegyületek)

 

A zárthelyi dolgozatok összpontszáma (60 pont) alapján a hallgatók a félév végén gyakorlati jegyet kapnak ötfokozatú skálán, az alábbi teljesítmény-táblázat szerint.

Elért eredmény(pont) Elért eredmény(%) osztályzat
0-29 0-49 elégtelen (1)
30-37 50-62 elégséges (2)
38-44 63-74 közepes (3)
45-52 75-87 jó (4)
53-60 88-100 jeles (5)

 

Pótzárthelyi dolgozat

Elégtelen eredményű zárthelyi dolgozat(ok) esetén pótzárthelyi dolgozat(ok) megírása kötelező, az eredménytelen dolgozat(ok) témaköréből.

A pót zárthelyi időpontja: 2019. május 17. 10:15.

 

Követelmények

 

Gyakorlati jegyet és ezzel félévvégi aláírást szerez az a hallgató, aki

– valamennyi előírt gyakorlatot elvégezte, továbbá

– mindkét zárthelyi dolgozatot legalább elégséges szinten teljesítette.

Elégtelen gyakorlati jegy esetén a hallgató szóbeli vizsgát nem tehet.

 

A követelményrendszer sikeres teljesítése érdekében a tanszék konzultációt tart, amelynek időpontját vagy időpontjait a hallgatóság képviselőivel közösen, a felmerülő igények szerint későbbi időpontban határozzuk meg. A konzultáció nem az előadások megismétlését jelenti, hanem a felkészülés során felmerült problémák tisztázásában, a vizsgára történő felkészülésben nyújt segítséget.

Vizsgainformáció

Vizsga

 

A félév szóbeli kollokviummal zárul. A vizsga időpontjai:

 

május 21.            május 28.        június 11.        június 25.

 

A vizsgán a hallgatók kettőt húznak a mellékelt listán szereplő tételek közül, továbbá a szerves vegyületek legfontosabb képviselőinek kielégítő ismeretét kell bizonyítaniuk. A vizsgán az előadáson elhangzott tananyagot kérjük számon.

 

Vizsgakérdések

 

1. tétel 2. tétel
1. Alkánok, cikloalkánok. 1. Zsírok, olajok; szappanok, tenzidek. A szervetlen savak származékai.
2. Alkének, alkadiének, acetilén. 2. Heterociklusos vegyületek. Alkaloidok.
3. Aromás szénhidrogének. Az aromás vegyületek reakciói. 3. Aminosavak.
4. Halogénezett alifás szénhidrogének, aromás halogén-, nitro- és szulfonsavszármazékok. 4. Peptidek. Fehérjék osztályozása, szerkezete és kimutatása.
5. Nukleofil szubsztitúciós és eliminációs reakciók . 5. Monoszacharidok.
6. Alkoholok, éterek; gyűrűs éterek. 6. Glikozidok, diszacharidok, poliszacharidok.
7. Aromás hidroxivegyületek. A fenolok kémiai tulajdonságai; kinonok. 7. Nukleinsavak.
8. Alifás és aromás aminok, aralkil-aminok; egyéb nitrogénvegyületek. 8. Terpének, karotinoidok, szteroidok.
9. Alifás és aromás aldehidek és ketonok. 9. Sztereoizoméria; kiralitás; optikai aktivitás; enantioméria és diasztereoméria.
10. Telített és telítetlen alifás mono- és dikarbonsavak. Aromás karbonsavak.
11. Halogénezett-, hidroxi- és oxokarbonsavak. A karbonsavak származékai.