Alapértelmezett nézet
Kapcsolat Bejelentkezés
Oktatás Kurzusok Kémia I. (biológia, BSc)

Kémia I. (biológia, BSc)

Nyelv
magyar
Jelleg
kötelező
Értékelés
vizsga (kollokvium)
Év a tantervben
1
Szemeszter a tantervben
1
Kredit
4
Előadás óraszám / félév
30
Gyakorlat óraszám / félév
30
Szervezeti egység
Kémiai Tanszék
Dokumentumtár
Dokumentumtár
Kik vehetik fel a tárgyat?
  • Biológia BSc

A kurzus leírása

A Kémia c. tantárgy oktatása a biológusképzés része, amely oktatásának célját és jellegét alapvetően meghatározza. A tantárgy a kémiai tudomány ismeretanyagából elsősorban azokra a fejezetekre fordít különös figyelmet, amelyek közvetlen, konkrét tárgyi ismereteket biztosítanak a további alapozó és szaktantárgyak eredményes elsajátításához, továbbá fejlesztik a hallgatók kémiai szemléletét, az egzakt, mennyiségekben való gondolkodás képességét, valamint a természettudományos alapképzettségét. A képzés további célja megismertetni a kémiai környezetszennyezés fontosabb tényezőit, a természeti környezet megóvása és helyreállítása érdekében végzendő tevékenység kémiai aspektusait.  Az egyetemi tanulmányok megalapozásán túlmenően a megszerzett kémiai ismereteket a leendő biológus szakemberek különös haszonnal alkalmazhatják a laboratóriumi ellenőrző és kutatási szakterületeken.

Előadások tematikája

Az 1. félév előadásainak tematikája és időbeosztása

Általános és Szervetlen Kémia

IX. 12.            Bevezetés; Az atomok szerkezete; az atomi pályák (AO) hullámelméleti leírásának elemei. Kvantumszámok; a periódusos rendszer, az atomok tulajdonságai.

IX. 19.            A kémiai kötés. A kémiai kötés polaritása, elektronegativitás. A molekulapálya-elmélet alapjai, molekulák elektronszerkezete. A hibridizáció. Lokalizált és delokalizált kötések.

IX. 26.            A gázhalmazállapot. A kinetikus elmélet alapjai. A folyékony halmazállapot. Intermolekuláris kölcsönhatások. Oldatok tulajdonságai. A szilárd halmazállapot.

X. 03.              Termodinamika alapjai.

X. 10.              A kémiai reakciók sebessége és mechanizmusa; A reakciósebesség hőmérsékletfüggése; Katalízis. A tömeghatás törvénye; Homogén és heterogén egyensúlyok.

X. 17.              A víz disszociációja; A pH fogalma. Sav-bázis elméletek. Gyenge savak és bázisok disszociációja, pH-ja és pK-ja. Sók hidrolízise, pufferoldatok. Sav-bázis titrálások.

X. 24.              Elektrolízis, galvánelemek. A pH mérése

X. 31.              Kolloid rendszerek és tulajdonságaik. Határfelületi jelenségek.

XI. 07.                        A kromatográfia módszerei.

XI. 14.            Hidrogén, halogének. Oxigén; Oxidok, hidroxidok, oxosavak.

XI. 21.            Kén. Nitrogén; Foszfor; Szén, szilícium, bór.

XI. 28             Alkáli- és alkáli-földfémek. A p-mező fémei.

XII. 05.           Átmeneti fémek.

XII. 12.           A komplex vegyületek összetétele, szerkezete.

Értékelés leírása

A félév egy 90 perces írásbeli vizsgával zárul. A vizsga anyagát az előadáson elhangzott tananyag képezi. A vizsga időpontjai:

2018.12.17.

2019.01.07.

2019.01.14.

2019.01.27.

A vizsga minden alkalommal 1400 órakor kezdődik.

Kérdéstípusok az írásbeli vizsgán:

– 8-10 egyszerű választásos tesztkérdés

– 8-10 egyszerű kérdés, amelyekre röviden, definíciószerűen kell válaszolni

– 8 reakcióegyenlet

 

Az írásbeli kollokviumot pontozással értékeljük, és a fentieknek megfelelően az elérhető maximális pontszám 50. A félévi érdemjegyet az alábbiak szerint állapítjuk meg:

0 – 24             elégtelen (1)
25 – 31             elégséges (2)
32 – 38             közepes (3)
39 – 45             jó (4)
46 – 50             jeles (5)

 

A követelményrendszer sikeres teljesítése érdekében a felmerülő hallgatói igények szerint a tanszék konzultációt tart, amelynek időpontját vagy időpontjait a hallgatóság képviselőivel közösen később határozzuk meg. A konzultáció nem az előadások megismétlését jelenti, hanem a felkészülés során felmerült problémák tisztázásában, a vizsgára történő felkészülésben nyújt segítséget.

Vizsgainformáció

A félév egy 90 perces írásbeli vizsgával zárul. A vizsga anyagát az előadáson elhangzott tananyag képezi. A vizsga időpontjai:

2018.12.17.

2019.01.07.

2019.01.14.

2019.01.27.

A vizsga minden alkalommal 1400 órakor kezdődik.

Kérdéstípusok az írásbeli vizsgán:

– 8-10 egyszerű választásos tesztkérdés

– 8-10 egyszerű kérdés, amelyekre röviden, definíciószerűen kell válaszolni

– 8 reakcióegyenlet

 

Az írásbeli kollokviumot pontozással értékeljük, és a fentieknek megfelelően az elérhető maximális pontszám 50. A félévi érdemjegyet az alábbiak szerint állapítjuk meg:

0 – 24             elégtelen (1)
25 – 31             elégséges (2)
32 – 38             közepes (3)
39 – 45             jó (4)
46 – 50             jeles (5)

 

A követelményrendszer sikeres teljesítése érdekében a felmerülő hallgatói igények szerint a tanszék konzultációt tart, amelynek időpontját vagy időpontjait a hallgatóság képviselőivel közösen később határozzuk meg. A konzultáció nem az előadások megismétlését jelenti, hanem a felkészülés során felmerült problémák tisztázásában, a vizsgára történő felkészülésben nyújt segítséget.