Alapértelmezett nézet
Kapcsolat Bejelentkezés

Kémia

Nyelv
magyar
Jelleg
kötelező
Értékelés
vizsga (kollokvium)
Év a tantervben
1
Szemeszter a tantervben
1
Kredit
5
Előadás óraszám / félév
30
Gyakorlat óraszám / félév
30
Szak
állatorvos (magyar)
Szervezeti egység
Kémiai Tanszék
Dokumentumtár
Dokumentumtár
Kik vehetik fel a tárgyat?
  • Állatorvos magyar

A kurzus leírása

A Kémia c. tantárgy oktatása az állatorvosképzés része, amely oktatásának célját és jellegét alapvetően meghatározza. A tantárgy az általános-, és szervetlen kémiai tudomány ismeretanyagából elsősorban azokra a fejezetekre fordít különös figyelmet, amelyek közvetlen, konkrét tárgyi ismereteket biztosítanak a további alapozó és szaktantárgyak, így az állatorvosi-, és élemiszerkémia, biokémia, az élettan, a gyógyszertan, a takarmányozástan, az élelmiszerhigiénia, a klinikumok, stb. eredményes elsajátításához, továbbá fejlesztik a hallgatók kémiai szemléletét, az egzakt, mennyiségekben való gondolkodás képességét, valamint a természettudományos alapképzettségét. A képzés további célja megismertetni a kémiai környezetszennyezés fontosabb tényezőit, a természeti környezet megóvása és helyreállítása érdekében végzendő tevékenység kémiai aspektusait. A laboratóriumi gyakorlatok azt szolgálják, hogy a hallgatók megismerjék a legfontosabb laboratóriumi műveleteket, műszereket, mérési és vizsgálati eljárásokat. Az egyetemi tanulmányok megalapozásán túlmenően a megszerzett kémiai ismereteket a leendő állatorvos szakemberek különös haszonnal alkalmazhatják a laboratóriumi ellenőrző és kutatási szakterületeken.

 

Előadások tematikája

Dátum Előadás
Szept. 9 – 12. Bevezetés. Az atomok felépítése, atommodellek. A periódusos rendszer. A hullámmechanika alapelvei, atompályák.
Szept. 16 – 19. Molekulapályák. A kovalens és ionos kötés. Elektronegativitás. Intermolekuláris kölcsönhatások.
Szept. 23 – 26. Hidrogén és halogének. Oxigén, oxidok, oxosavak.
Szept. 30 – Okt. 3. Kén és vegyületei. Nitrogén, foszfor, szén, átmenetifémek és vegyületeik. Fémkomplexek.
Okt. 7 – 10. Halmazállapotok.
Okt. 14 – 17. Oldatok.
Okt. 21 – 24. Reakciókinetika.
Okt. 28 – 31. Kémiai egyensúly. Sav-bázis egyensúly. Titrálás.
Nov. 4 – 7. Pufferoldatok és sóoldatok sav-bázis egyensúlya.
Nov. 11 – 14. Termodinamika.
Nov. 18 – 21. Elektrokémia.
Nov. 25 – 28. Diszperz rendszerek, kolloidok.
Dec. 2 – 5. Határfelületi jelenségek. Kromatográfia módszerei 1.
Dec. 9 – 12. Kromatográfia módszerei 2.

Gyakorlatok tematikája

Dátum Gyakorlat
Szept. 9 – 12. I. gyakorlat: Bevezetés a laboratóriumi munkába; tűz- és balesetvédelem

 

Szept. 16 – 19. II. gyakorlat

Laboratóriumi alapműveletek 1.

Szept. 23 – 26. III. gyakorlat

Laboratóriumi alapműveletek 2.

Szept. 30 – Okt. 3. IV. gyakorlat

Szervetlen kémia 1.

Okt. 7 – 10. V. gyakorlat

Szervetlen kémia 2.

Okt. 14 – 17. VI. gyakorlat

Szervetlen kémia 3.

Okt. 21 – 24.  Szeminárium
Okt. 28 – 31. VII. gyakorlat

A kémiai reakciók sebessége

Nov. 4 – 7. VIII. gyakorlat

Komplexkémiai egyensúly

Nov. 11 – 14. IX. gyakorlat

Sav-bázis egyensúlyok, potenciometrikus titrálás

Nov. 18 – 21. X. gyakorlat

Titrálás 1.: bevezetés és acidi-alkalimetria

Nov. 25 – 28. XI. gyakorlat

Titrálás 2.: redoximetria

Dec. 2 – 5. XII. gyakorlat

Kolloidika

Dec. 9 – 12. Pótlabor (hiányzások elméleti pótlása).

Értékelés leírása

Követelményrendszer

 1) A félév során a hallgatók felkészültségét rendszeresen ellenőrzzük. A gyakorlatvezetők az adott gyakorlat anyagából három – előre be nem jelentett alkalommal – rövid zárthelyi dolgozatot iratnak (15 pont).

2) A félév folyamán a hallgatók két alkalommal, egyenként 60 perces zárthelyi dolgozatot (ZH) írnak a következő témakörökből:

ZH 1: Okt. 30. 700 – 800   Kémiai számítások (sztöchiometria; 15 pont)

ZH 2: Nov. 27. 700 – 800   pH-számítások (savak/bázisok és pufferek; 15 pont)

A ZH-n (és vizsgán) meg nem engedett eszközök használata esetén a dolgozatot nulla ponttal értékeljük. Mobiltelefon, tablet, okosóra, szöveges információ tárolására alkalmas számológép és más elektronikus eszköz, (valamint a Négyjegyű függvénytáblázat) használata a dolgozatírás alatt tilos, ezért ezeket előzőleg ki kell kapcsolni!  A ZH-ról orvos által igazolt betegség vagy a hetesi gyakorlat miatt hiányzó hallgatóknak – azonos feltételekkel – egy pótlási lehetőséget biztosítunk december 9-én 1630-kor.

3)   A X. – XI. gyakorlatokon elvégzett titrálások eredményeit egyenként 5 pontig terjedő skálán értékeljük (10 pont).

Vizsgainformáció

4)   A félév egy 120 perces írásbeli vizsgával zárul, amelyen 100 pontot lehet elérni. Ha a vizsgán elért pontszám kevesebb, mint 50, akkor – a félévben szerzett pontoktól függetlenül – a vizsga érdemjegye elégtelen. A vizsga anyaga az előadásokon és laborgyakorlatokon leadott általános és szervetlen kémia (számítási feladatok nélkül). A vizsga eredményét három munkanapon belül tesszük közzé az Intraneten. A 1100 órakor kezdődő vizsgák időpontjai:

  1. december 17.            2020. január 7.
  2. január 14.                  2020. január 27.

Kérjük, hogy legkésőbb 1045-re az összes vizsgázó legyen jelen a Kémiai Előadóban.

A Kémia tantárgy érdemjegyének megállapítása az alábbiak szerint történik:

0 – 76    pont                           elégtelen         (1)

77 – 96  pont                          elégséges         (2)

97 – 115           pont                 közepes           (3)

116 – 135         pont                  jó                    (4)

136 – 155         pont                 jeles                (5)