Alapértelmezett nézet
Kapcsolat Bejelentkezés

Kémia

Nyelv
magyar
Jelleg
kötelező
Értékelés
vizsga (kollokvium)
Év a tantervben
1
Szemeszter a tantervben
1
Kredit
5
Előadás óraszám / félév
30
Gyakorlat óraszám / félév
30
Szak
állatorvos (magyar)
Szervezeti egység
Kémiai Tanszék
Dokumentumtár
Dokumentumtár
Kik vehetik fel a tárgyat?
  • Állatorvos magyar

A kurzus leírása

A Kémia c. tantárgy oktatása az állatorvosképzés része, amely oktatásának célját és jellegét alapvetően meghatározza. A tantárgy az általános-, és szervetlen kémiai tudomány ismeretanyagából elsősorban azokra a fejezetekre fordít különös figyelmet, amelyek közvetlen, konkrét tárgyi ismereteket biztosítanak a további alapozó és szaktantárgyak, így az állatorvosi-, és élemiszerkémia, biokémia, az élettan, a gyógyszertan, a takarmányozástan, az élelmiszerhigiénia, a klinikumok, stb. eredményes elsajátításához, továbbá fejlesztik a hallgatók kémiai szemléletét, az egzakt, mennyiségekben való gondolkodás képességét, valamint a természettudományos alapképzettségét. A képzés további célja megismertetni a kémiai környezetszennyezés fontosabb tényezőit, a természeti környezet megóvása és helyreállítása érdekében végzendő tevékenység kémiai aspektusait. A laboratóriumi gyakorlatok azt szolgálják, hogy a hallgatók megismerjék a legfontosabb laboratóriumi műveleteket, műszereket, mérési és vizsgálati eljárásokat. Az egyetemi tanulmányok megalapozásán túlmenően a megszerzett kémiai ismereteket a leendő állatorvos szakemberek különös haszonnal alkalmazhatják a laboratóriumi ellenőrző és kutatási szakterületeken.

 

Előadások tematikája

 

Dátum Előadás
Szept. 4 – 8. Bevezetés. Az atomok felépítése, atommodellek. A periódusos rendszer. A hullámmechanika alapelvei, atompályák.
Szept. 11 – 15. Molekulapályák. A kovalens és ionos kötés. Elektronegativitás. Intermolekuláris kölcsönhatások.
Szept. 18 – 22. Hidrogén és halogének. Oxigén, oxidok, oxosavak.
Szept. 25 – 29. Kén és vegyületei. Nitrogén, foszfor, szén, átmenetifémek és vegyületeik. Fémkomplexek.
Okt. 2 – 6. Halmazállapotok.
Okt. 9 – 13. Oldatok.
Okt. 16 – 20. Reakciókinetika. Kémiai egyensúly.
Okt. 23 – 27. Sav-bázis egyensúly. Titrálás.
Okt. 30 – Nov. 3.
Nov. 6 – 10. Puffer- és sóoldatok sav-bázis egyensúlya.
Nov. 13 – 17. Termodinamika.
Nov. 20 – 24. Elektrokémia.
Nov. 27 – Dec. 1. Diszperz rendszerek, kolloidok.
Dec. 4 – 8. Nanorendszerek.
Dec. 11 – 15. Kromatográfia módszerei.

Gyakorlatok tematikája

Dátum Gyakorlat
Szept. 4 – 8. I. gyakorlat: Bevezetés a laboratóriumi munkába; tűz- és balesetvédelem

 

Szept. 11 – 15. II. gyakorlat

Laboratóriumi alapműveletek 1.

Szept. 18 – 22. III. gyakorlat

Laboratóriumi alapműveletek 2.

Szept. 25 – 29. IV. gyakorlat

Szervetlen kémia 1.

Okt. 2 – 6. V. gyakorlat

Szervetlen kémia 2.

Okt. 9 – 13. VI. gyakorlat

Szervetlen kémia 3.

Okt. 16 – 20. VII. gyakorlat

A kémiai reakciók sebessége

Okt. 23 – 27. Szeminárium
Okt. 30 – Nov. 3. Rektori szünet
Nov. 6 – 10. VIII. gyakorlat

Komplexkémiai egyensúly

Nov. 13 – 17. IX. gyakorlat

Sav-bázis egyensúlyok, potenciometrikus titrálás

Nov. 20 – 24. ZH
Nov. 27 – Dec. 1. X. gyakorlat

Titrálás 1.: acidi-alkalimetria

Dec. 4 – 8. XI. gyakorlat

Titrálás 2.: redoximetria

Dec. 11 – 15. XII. gyakorlat

Kolloidika, Pótgyakorlat

Értékelés leírása

A Kémia tantárgy elméleti részének oktatása hibrid formában történik. A 30 tantermi előadást a hallgatóság fele az előadóteremben másik része online követi. Az aláírás feltétele a 30 óra laboratóriumi gyakorlat (illetve szeminárium) teljesítése. Az előadások anyagai pdf formátumban letölthetők az egyetem E-learning rendszeréről.

A gyakorlatokon a részvétel kötelező, a jelenlétet a félév során minden alkalommal ellenőrizzük.

A felkészüléshez ajánlott könyvek:

1) Veszprémi T.: Általános kémia, Akadémiai Kiadó 2008 (ISBN 978 963 05 86177)

2) Náray-Szabó G.: Kémia, Akadémiai Kiadó 2006 (ISBN 978 963 05 82407)

 

A laboratóriumi gyakorlatok kötelező, írásos anyaga:

3) Kémiai Gyakorlatok, ÁTE Budapest 2023 (továbbiakban: Jegyzőkönyv).

 

Részvétel a gyakorlatokon

 

A gyakorlatok időtartama 2´45 perc szünet nélkül:

1-2. csoport                          Csütörtök        1015 – 1145

3-4. csoport                          Kedd              1415 – 1545

5-6. csoport                          Szerda             815 – 945

7-8. csoport                          Kedd               1215 – 1345

9-10. csoport                      Kedd              1015 – 1200

A gyakorlat helye a Kémiai Tanszék Hallgatói Laboratóriuma (F épület, a tornaterem bejáratával szemben). A hallgatók az első laborgyakorlaton tetszőlege laborasztalt választhatnak, de a választott munkaállomás a későbbiekben nem cserélhető másikra. A laboratórium befogadóképessége 30 fő. Köpeny valamint védőszemüveg viselése a gyakorlat teljes ideje alatt kötelező. A köpenyt és a Jegyzőkönyvet minden hallgató köteles a gyakorlatokra magával hozni. Ezek nélkül a gyakorlat nem kezdhető meg.

A bármilyen ok miatt elmulasztott gyakorlato(ka)t a hiányzást követő laborgyakorlat alkalmával kell pótolni. A pótlás a Jegyzőkönyv otthoni kitöltése mellett magába foglal egy rövid szóbeli feleletet.

 

Felkészülés a gyakorlatokra

A laboratóriumi gyakorlatok célja az alapvető laboratóriumi technikák elsajátítása, valamint az elméleti tananyag gyakorlati alkalmazása. Az eredményes labormunka elengedhetetlen előfeltétele az alapos felkészülés, amely magában foglalja a Jegyzőkönyvben található tudnivalók és az ehhez tartozó elméleti ismeretek előadásokból ill. ajánlott könyvekből történő elsajátítását.

 

A jegyzőkönyv vezetése

A gyakorlatokon a hallgatók önállóan dolgoznak, kivéve, ha a gyakorlatvezető vagy a gyakorlati jegyzet erre más utasítást ad. A kísérletek eredményeit és a megfigyeléseket a helyszínen, a kísérlet elvégzése után kell feljegyezni. A laboratóriumi munka hatékonysága jelentősen növelhető, ha a reakcióegyenleteket, előzetes számításokat már a gyakorlat megkezdése előtt a Jegyzőkönyvben az erre a célra üresen hagyott helyekre beírják.

A gyakorlat a munkahelyek rendbetételével (eszközök megtisztítása és fiókba visszahelyezése) fejeződik be. A gyakorlat sikeres elvégzését a gyakorlatvezetők a Jegyzőkönyv aláírásával igazolják.

Vizsgainformáció

Követelményrendszer

1) A félév során a hallgatók felkészültségét rendszeresen ellenőrzzük. A gyakorlatvezetők az
adott gyakorlat anyagából öt – előre be nem jelentett alkalommal – rövid zárthelyi
dolgozatot iratnak
(5´3 pont).

2)  A félév folyamán a hallgatók egy 45 perces zárthelyi dolgozatot (ZH) írnak a 11. heti laborgyakorlatok ideje alatt, az alábbi témakörből:

Nov. 20 – 24.                       Sztöchiometriai és pH-számítások (20 pont)

A ZH-n (és a vizsgán) meg nem engedett eszközök használata esetén a dolgozatot nulla ponttal értékeljük. Mobiltelefon, tablet, okosóra, szöveges információ tárolására alkalmas grafikus számológép és egyéb elektronikus eszköz, (valamint a függvénytáblázat) használata a dolgozatírás alatt tilos! A ZH-ról orvos által igazolt betegség vagy a hetesi gyakorlat miatt hiányzó hallgatóknak – azonos feltételekkel – egy pótlási lehetőséget biztosítunk december 5-én, 18:00-kor.

3)   A X. – XI. gyakorlatokon elvégzett titrálások eredményeit egy ötpontos skálán értékeljük (2´5 pont).

4)   A félév egy 120 perces írásbeli vizsgával zárul, amelyen 120 pontot lehet elérni. A vizsga egy 10 pontos (amely része az összpontszámnak) „beugró” feladattal kezdődik, amin legalább 5 pontot kell elérni a vizsga érvényességéhez. Amennyiben ezt nem éri el a hallgató, úgy a vizsga további részét nem javítjuk ki és annak érdemjegye elégtelen lesz. Ha a vizsgán elért pontszám kevesebb, mint 60, akkor – a szorgalmi időszakban szerzett pontoktól függetlenül – a vizsga érdemjegye elégtelen. A vizsga anyaga az előadásokon és laborgyakorlatokon leadott általános és szervetlen kémia. A vizsga eredményét három munkanapon belül tesszük közzé.

A 1100 órakor kezdődő, keddi vizsgák időpontjai:

  1. december 20. 2024. január 3.
  2. január 10.             2024. január 24.                     2024. január 31.

Kérjük, hogy legkésőbb 1050-re az összes vizsgázó legyen jelen a vizsga helyszínen!

A Kémia tantárgy érdemjegyének megállapítása az alábbiak szerint történik:

 

0 –  49 %                                   0 – 82  pont                 elégtelen         (1)

50 – 63 %                                83 – 104 pont             elégséges        (2)

64 – 76 %                                  105 – 125 pont                közepes         (3)

77 – 88 %                                  126 – 145 pont                 jó                     (4)

89 – 100 %                                146 – 165 pont                 jeles                (5)

 

A követelményrendszer sikeres teljesítése érdekében a felmerülő hallgatói igények szerint a Tanszék konzultációkat tart, amelynek időpontjait a Hallgatóság képviselőivel egyeztetve határozzuk meg.

Előre nem látott esemény(ek) (járványhelyzet stb.) esetén a fenti követelményrendszer módosulhat!

A megváltozott követelményrendszerről időben tájékoztatjuk a Hallgatóságot.