Alapértelmezett nézet
Kapcsolat Bejelentkezés
Oktatás Kurzusok Növényföldrajz és társulástan

Növényföldrajz és társulástan

Nyelv
magyar
Jelleg
kötelező
Értékelés
vizsga (kollokvium)
Év a tantervben
4
Szemeszter a tantervben
8
Kredit
2
Előadás óraszám / félév
28
Szervezeti egység
Növénytani Tanszék
Kik vehetik fel a tárgyat?
 • Biológus MSc

A kurzus leírása

Tantárgyfelelős: Dr. Péli Evelin ([E-mail megjelenítése])
Oktatók: Dr. Házi Judit, Kutszegi Gergely

Előtanulmányi követelmények: Növényrendszertan 1-2

A tárgy során a hallgatók megismerhetik a növény fajok, és növényzeti típusok térbeli elfordulását és elterjedését. Röviden ismertetésre kerülnek a Föld vegetációs zónái külön hangsúllyal a mérsékelt övi vegetáció, valamint Magyarország növényföldrajzi beosztása. A félév második fele a növények magasabb szerveződései szintjeit tárgyalja, így a társulások rendszerét, felépítését, azok jellemzését és értékelését, valamint ismerteti a hazai legfontosabb társulásokat is.

Kötelező irodalom:

 • Az előadások anyaga

Ajánlott irodalom:

 • Tuba, Szerdahelyi, Engloner, Nagy – Botanika III – Nemzeti tankönyvkiadó
 • Hortobágyi-Simon: Növényföldrajz, társulástan, ökológia. Tankönyvkiadó, 1981. Budapest

Előadások tematikája

Hét
1.   Bevezetés, alapfogalmak
2. A szárazföldi növénytársulások szerkezete. Növényzeti és talajzónák összefüggései.
3. A Föld növényzeti övei 1.
4. A Föld növényzeti övei 2.
5. Magyarország növényföldrajza 1.
6. A gomba-növény kapcsolatok jelentősége a bioszférában
7. A növénytársulások felépítése, bélyegeik, struktúrájuk
8. Magyarország fás növénytársulásai 1.
9. Magyarország fás növénytársulásai 2.
10. Magyarország fátlan növénytársulásai 1.
11. Magyarország fátlan növénytársulásai 2.
12. Társulások állomány ill. ökoszisztéma léptékű produkcióbiológiája. A biogeokémiai ciklusok szerepe a bioszférában.
13. Vegetáció felvételezés és –térképezés.  Ökoszisztéma szolgáltatások, azok típusai, ökológiai lábnyom
14. Konzultáció/Terepmunka

Értékelés leírása

PONTHATÁROK

86%   5

76%   4

66%   3

51%   2

Felmentésre, elfogadási kritérium: “50% egyezés esetén adható felmentés”. 

 

Vizsgainformáció

Szóbeli kollokvium.

Növényföldrajz és társulástan tételek

 1. Florisztikai és cönológiai alapfogalmak: Flóra éa area fogalma, típusai, endemikus és reliktum fajok, reliktum endemizmusok, vikarizmus, flóraelemek.
 2. A vegetáció egységei, zonobiomok, orobiomok, a vegetáció szerkezet strukturálódása.
 3. Vegetációdinamikai folyamatok időbeli változásai.
 4. A Föld flórájának felosztása: Újvilági trópusi flórabirodalom (Neotropis), Óvilági trópusi flórabirodalom (Palaeotropis), Ausztráliai flórabirodalom (Australis).
 5. Északi mérsékeltövi flórabirodalom (Holarktis), Fokföldi flórabirodalom (Capensis), Antarktikus flórabirodalom (Antarktis).
 6. Trópusi erdők övének növényzete: Sík- és dombvidéki esőerdők zónája (formációcsoport). Lokalitás, klíma, sikeres stratégiák, jellemző fajok.
 7. Trópusi erdők övének növényzete: Trópusi lombhullató zárt erdők (száraz- és monszunerdők). Lokalitás, klíma, sikeres stratégiák, jellemző fajok.
 8. Trópusi erdők övének növényzete: Trópusi orografikus vegetációzónák. Lokalitás, klíma, sikeres stratégiák, jellemző fajok.
 9. Trópusi erdők övének növényzete:Trópusi edafikus vegetációtípusok. Lokalitás, klíma, sikeres stratégiák, jellemző fajok.
 10. Trópusi szavanna övének növényzete: Szavannák és erdősszavannák. Edafikus vegetációtípusok. Lokalitás, klíma, sikeres stratégiák, jellemző fajok.
 11. Szubtrópusok növényzete: Állandóan száraz területek (sivatagok) növényvilága. Lokalitás, klíma, sikeres stratégiák, jellemző fajok.
 12. Szubtrópusok növényzete: Szubtrópusi monszun (esős nyarú) és Mediterrán (esős telű szubtrópusi) területek növényvilága. Lokalitás, klíma, sikeres stratégiák, jellemző fajok.
 13. A mérsékelt övek növényzete: Füves puszták zónája. Lokalitás, klíma, sikeres stratégiák, jellemző fajok.
 14. A mérsékelt övek növényzete: Mérsékeltövi lomberdők zónája. Lokalitás, klíma, sikeres stratégiák, jellemző fajok.
 15. A mérsékelt övek növényzete: Edafikus vegetációtípusok. Lokalitás, klíma, sikeres stratégiák, jellemző fajok.
 16. A mérsékelt övek növényzete: Tűlevelű erdők zónája. Lokalitás, klíma, sikeres stratégiák, jellemző fajok.
 17. A sarkvidékek növényzete. Lokalitás, klíma, sikeres stratégiák, jellemző fajok.
 18. A mikorrhizaképző gombák szerepe a bioszférában.
 19. A magyar flóra kialakulása. Magyarország növényföldrajzi felosztása. A jelenlegi Magyarország flórájának elhelyezése a flóra birodalom, -terület, -tartomány szinten. A hazai flóra általános jellemzése, különböző flóraelemek elterjedése, súlya hazánk területén.
 20. Az Alföld (Eupannonicum) és a Kisalföld (Arrabonicum) flóravidékének kiterjedése, geomorfológiája, éghajlata, flórajárásai jellegzetes vegetációtípusai, fajai.
 21. Az Északi-Középhegység flóravidéke (Matricum) kiterjedése, geomorfológiája, éghajlata, flórajárásai, jellegzetes vegetációtípusai, fajai.
 22. A Dunántúli-középhegység (Bakonyicum) és a Dél-Dunántúl flóravidéke (Praeillyricum) kiterjedése, geomorfológiája, éghajlata, flórajárásai, jellegzetes vegetációtípusai, fajai.
 23. A Nyugat-Dunántúl (Praenoricum) és az Alpok flóratartományának (Alpicum) Keleti-Alpok flóravidéke (Noricum) kiterjedése, geomorfológiája, éghajlata, flórajárásai, jellegzetes vegetációtípusai, fajai.
 24. A növénytársulás definíciója és különböző megközelítései, Clements és Gleason iskolája. A növénytársulás jellemzői, a társulások elnevezése példákkal. Társulás alatti és a társulás feletti egységek.
 25. A társulások vizsgálata és értékelése. Analitikus és szintetikus bélyegek. Az ökológiai és természetvédelmi értékszámok
 26. Magyarország társulásinak csoportosítása, példákkal. Extrazonális és intrazonális társulások, az alapkőzet szerepe.
 27. Magyarország fátlan társulásai: löszgyepek
 28. Magyarország fátlan társulásai: homoki gyepek.
 29. Magyarország fátlan társulásai: szikesek növényzete
 30. Magyarország fátlan társulásai: sziklagyepek
 31. Magyarország fátlan társulásai: A vízi társulások általános jellemzése. A felszíni lebegőhínárok és rögzült hínár társulások. A nádasok és magassásosok, mocsári és lápi növényzet.
 32. Magyarország fátlan társulásai: Magasfüvű rétek és kaszálók.
 33. Magyarország fás társulásai: Alföldi gyertyános-tölgyesek és üde gyöngyvirágos-tölgyesek, hegyvidéki gyertyános-tölgyesek.
 34. Magyarország fás társulásai: Nyugat-délnyugat-dunántúli bükkösök és gyertyános-tölgyesek , Dél-dunántúli ezüst hársas-bükkösök és gyertyános tölgyesek.
 35. Magyarország fás társulásai: Középhegységi szubmontán és montán bükkösök, törmeléklejtő erdők, szurdokerdők, mészkerülő bükkösök
 36. Magyarország fás társulásai: Tatárjuharos lösztölgyesek, cseres-tölgyesek
 37. Magyarország fás társulásai: Szubmediterrán jellegű tölgyesek, molyhos tölgyes szálerdők, molyhos tölgyes bokorerdők, szubkontinentális hegy- és dombvidéki tölgyesek, sajmeggyes molyhos-tölgyes bokorerdők, melegkedvelő tölgyesek
 38. Az élőhelytérképezés és vegetációtérképezés definíciója, célja, módszerei. Az Általános Nemzeti Élőhelyosztályozási Rendszer és a MÉTA program.

 

Frissítve: 2023.02.07.