Alapértelmezett nézet
Kapcsolat Bejelentkezés
Oktatás Kurzusok Növényökológia 1. – biológia BSc

Növényökológia 1. – biológia BSc

Nyelv
magyar
Jelleg
kötelező
Értékelés
vizsga (kollokvium)
Év a tantervben
3
Szemeszter a tantervben
1
Kredit
2
Előadás óraszám / félév
30
Szervezeti egység
Zoológiai Tanszék
Kik vehetik fel a tárgyat?
  • Biológia BSc

A kurzus leírása

tantárgyfelelős: Dr. Nagy Zoltán

Növényi életformák és élet-történet. Növénytársulások struktúrája. Tér- és idômintázatok. A szukcesszió, primer és szekunder szukcesszió. Populációdinamika. Szigetbiogeográfia. Növényi stratégiák. Az ökológiai niche: struktúra és funkció. A növényökofiziológiai folyamatok és a környezeti tényezők kapcsolatai: a sugárzás, hőmérséklet, víz, éghajlat, légkör és talaj, mint környezeti tényezők. Növényi produkció. Ökofiziológiai adaptáció és tolerancia. Elemek biogeokémiai ciklusai. 

Kötelező irodalom: Tuba Z.,. Engloner A., Szerdahelyi T., Nagy J. (2007): Botanika III

Előadások tematikája

1. Növénytársulások, vegetációformációk. Társulás-struktúra, diverzitás. A Raunkiaer-féle életforma-rendszer fő csoportjai.. Az életformák alkalmazásai. Ökológiai fajcsoportok.

2. A növényökológia szünbiológiai-szünbotanikai értelmezése, Tolerancia, adaptáció. Fiziológiai és ökológiai optimum. Autökológia versus szupraindividuális ökológia. A limitációs (Liebig-féle) elv. Biotikus és abiotikus környezeti tényezők.

3. Szukcesszió, szukcessziós modellek. A közepes zavarás elmélete.

4. Szukcesszió, szukcessziós modellek (Tilman, Grime). A közepes zavarás elmélete. Szigetbiogeográfia. A szigetbiogeográfia természetvédelmi vonatkozásai. Az élőhely fragmentáció

5. A környezeti tényezők I. Az elektromágneses sugárzás. Planck eloszlás, Wien törvénye, Boltzmann törvény, Beer-törvény.  Klimatikus rendszerek, Klímadiagramok.

6. A környezeti tényezők II.Növényi vízviszonyok, vízpotenciál-alkotók.

7. A környezeti tényezők III. Vízkörforgalom a talaj–növény–légtér rendszerben. Vízgazdálkodási alaptípusok. A poikilohidratúrás növények vízökológiája. A homoiohidratúrás növények vízökológiája

8. Növényi állományok víz és energiamérlegének kapcsolata. Evapotranszspiráció, Bowen arány.

9. Zárthelyi dolgozat

10. Produkció I. Fotoszintézis (fény- és sötét-szakasz, fotoszintézis-típusok). Adaptáció, a fotoszintézis függése a környezeti tényezőktől. Légzés.

11. Produkcióökológiai alapok. Bruttó és nettó primer produkció, ökoszisztéma-légzés és alkotói. Nettó biom produkció. Nettó ökoszisztéma gázcsere. Szekunder produkció. Növényi növekedés-analízis, alapok.

12. Az ökológiai rendszer (ökoszisztéma). Energiahasznosítás a primer produkció során. Az ökoszisztémák szerkezete és működése.. Az ökoszisztéma struktúra elemei és azok funkciói. Az ökoszisztéma élő szervezeteinek funkcionális csoportjai, anyag és energiaáramlás. Stabilis, labilis rendszerek, ökoszisztéma-szukcesszió, degradáció.

13. Anyagkörforgás az ökoszisztémákban. Gázciklusok. A szén körforgása. A nitrogén körforgása.

14. Oxigén ciklus. Vízciklus. Üledékes ciklusok. Foszfor-ciklus. Kén-ciklus. Biogén elemek ciklusai. A légkör SO2-szennyeződésének ökológiai hatásai.

15. Zárthelyi dolgozat

Értékelés leírása

szóbeli vizsga

Vizsgainformáció

Szóbeli vizsga