Alapértelmezett nézet
Kapcsolat Bejelentkezés
Oktatás Kurzusok Ökológia alapjai – biológia BSc

Ökológia alapjai – biológia BSc

Nyelv
magyar
Jelleg
kötelező
Értékelés
gyakorlati jegy + vizsga (kollokvium)
Év a tantervben
2
Szemeszter a tantervben
2
Kredit
2+2
Előadás óraszám / félév
30
Gyakorlat óraszám / félév
30
Szervezeti egység
Zoológiai Tanszék
Dokumentumtár
Dokumentumtár
Kik vehetik fel a tárgyat?
  • Biológia BSc

A kurzus leírása

tantárgyfelelős: Dr. Hornung Erzsébet

A tantárgy oktatásának célja az ökológiai alapismeretek megteremtése. A tudománytörténeti bevezetés, az ökológia fogalma, az ökológia – szünfenobiológia viszonyának tisztázása után tárgyalásra kerül az általános indikációs elv, az ökológia centrális hipotézise. A szupraindividuális organizációs szintek sajátosságai és hierarchiája. A populációra potenciálisan ható környezeti tényezők (szinguláris, multiplurális környezeti elv, niche elmélet), a populációk szabályozását. A populációk belső mechanizmusai: az intraspecifikus kompetíció, a társas kölcsönhatások szerepe a populációk mintázatának kialakításában. A gyakorlatok: az előadás tematikája szerinti témák részletesebb, szeminárium jellegű megbeszélése kiadott cikkek alapján; az adott téma mérési, számítási eljárásainak elsajátítása.

Kötelező irodalom:

Gallé L.: A szupraindividuális biológia alapjai: populációk és közösségek ökológiája; JATE Press, Szeged, 2013.

Magyar nyelvű ajánlott irodalom:

Pásztor E. és Oborny B. (szerk.) (2007): Ökológia Nemzeti Tankönyvkiadó

Majer J. (2003): Bevezetés az ökológiába. Dialóg Campus Kiadó, Budapest.

Szentesi Á és Török J (1997): Állatökológia. ELTE jegyzet, Budapest.

Hortobágyi T, és Simon T.(szerk.) (1991): Növényföldrajz, társulástan, és ökológia. Tankönyvkiadó, Budapest.

Juhász-Nagy P. (1984): Beszélgetések az ökológiáról. Mezőgazdasági Kiadó, Budapest.

 

Angol nyelvű ajánlott irodalom:

Begon, M., Harper, J. L., Townsend, C. R. (1996): Ecology, Blackwell, Oxford.

Stiling, P. D. (1996): Ecology: Theories and Applications. Prentice, New Jersey.

Townsend, C. R. Begon, M., Harper, J. L., (2003): Essentials of Ecology, Blackwell, Oxford.

 

Előadások tematikája

1. Bevezetés az ökológiába

  tudománytörténeti áttekintés

  az ökológia tárgya

  az ökológia és szünfenobiológia viszonya

2. Élőlény és környezete 1.

  az általános indikációs elv

  környezeti tényezők, források - ökológiai tűrőképesség

  - hőmérséklet;

3. Élőlény és környezete 2.

- nedvesség

- pH

- talaj

- források

4. Az ökológiai niche

5. Populációdinamika: populációs jellemzők - folyamatok

6. A populációk térdinamizmusa:

  diszpergáltsági típusok

  migráció, diszperzió

  térstatikus és térdinamikus mintázatelemzés

7. A populációk idődinamizmusa:

  populáció-növekedési modellek

  demográfiai tényezők: mortalitás, szaporodóképesség

  életmenet stratégiák (r - K szelekció)

8. Intraspecifikus kölcsönhatások:

  kompetíció

  denzitásfüggés

9. Populációk szabályozása

10. Interspecifikus kölcsönhatások 1.

  kompetíció

11.  Interspecifikus kölcsönhatások 2.

  predáció

  mutualizmus

  herbivoria 

12. Közösségek általános jellemzői

13. Közösségek térben és időben

14. Anyag- energiaforgalom

15. Konzultáció

Gyakorlatok tematikája

1. Denzitás-függő mortalitás és a hőmérséklet fejlődésre gyakorolt hatásának kimutatása lisztbogár (Tenebrio molitor) laboratóriumi populációiban (1-4. gyakorlat)

2. A hőmérséklet fejlődésre gyakorolt hatásának kimutatása lisztbogár (Tenebrio molitor) laboratóriumi populációiban

3. Interspecifikus kompetíció vizsgálata gyászbogár és a lisztbogár lárvákon

4. Collembola faj (Folsomia candida) táplálékpreferencia vizsgálata

5. A funkcionális válasz típusai

6. Növényi növekedés és biomassza változás talajtípusok függvényében (borsó

7. Növényi növekedés és biomassza változás fényviszonyok függvényében (borsó)

8. Növényi növekedés és biomassza változás a denzitás függvényében (borsó)

9. Egyszikű és kétszikű növényfajok közötti interspecifikus kompetíció vizsgálata

10. Szárazföldi ászkarákok páratartalom-preferencia vizsgálata

11. Fajszám-terület összefüggés vizsgálata

12. Számítógépes adatfeldolgozás

13. Számítógépes adatfeldolgozás

14. Számítógépes adatfeldolgozás

15. Jegyzőkönyvek megbeszélése

Értékelés leírása

Ismeretek ellenőrzése: vizsga, gyakorlati jegy
Begon et al. könyv linkje: http://books.google.hu/books?id=Lsf1lkYKoHEC&printsec=frontcover&dq=begon+ecology&lr=&redir_esc=y#v=onepage&q=begon%20ecology&f=false
Townsend: Essentials of Ecology: http://www.blackwellpublishing.com/townsend/

Vizsgainformáció

Évközi dolgozatok: 3 alkalom, alapfogalmakból. Aki mindhármat >75%-ra teljesíti, mentesül a vizsga beugró alól.

Gyakorlati jegy: A kísérletek végén leadott jegyzőkönyvekre kapott részjegyekből áll össze.

Vizsga: szóbeli, írásbeli „beugróval” (min. 60% eredményesség szükséges az elfogadáshoz)