Alapértelmezett nézet
Kapcsolat Bejelentkezés
Oktatás Kurzusok Részletes taxonómia – biológus MSc

Részletes taxonómia – biológus MSc

Nyelv
magyar
Jelleg
fakultatív B
Értékelés
gyakorlati jegy + vizsga (kollokvium)
Év a tantervben
1
Szemeszter a tantervben
2
Kredit
2+2
Előadás óraszám / félév
30
Gyakorlat óraszám / félév
30
Szervezeti egység
Zoológiai Tanszék
Dokumentumtár
Dokumentumtár
Kik vehetik fel a tárgyat?
  • Biológus MSc

A kurzus leírása

Tantárgyfelelős: szakirányfelelős
Javasolt félév: 2
Félévi óraszám: 30+30

A tárgy előadásain -építve az alapozó tantárgyakra- egy-egy állatcsoport morfológiai, elterjedési, főbb fenobiológiai jellemzőit tanulmányozzuk. A cél a kiválasztott taxon minél komplexebb megismerése, a hazai fajok bemutatása. A morfológiai tulajdonságok mellett a taxon szaporodásbiológiáját, az egyes ökológiai és viselkedésbiológiai tulajdonságait is részletezzük. A kurzus célja továbbá, hogy a hallgatók alapos gyakorlati ismereteket szerezzenek a fajfelismerésben, a vizsgált fajok magyarországi elterjedésében, természetvédelmi vonatkozásaiban. Részletes tematikák állnak rendelkezésre Nematológia, Malakológia, Arachnológia, Általános halbiológia és rendszertan, herpetológia, Ornithologia és mammologia témakörökben.

Ajánlott és kötelező irodalom:
Az adott taxonra vonatkozó határozókönyvek, cikkek, egyéb szakirodalmak.

Előadások tematikája

Jelen esetben az egyes "előadások témája" az egyes kurzusok tematikáját jelentik!

 

Soklábúak (Epigeikus makrogerinctelen ízeltlábúak)

Tantárgyfelelős: Hornung Erzsébet, Korsós Zoltán
Javasolt félév:
Óraszám: 2+2
Előtanulmányi követelmény: Állattan (Állatrendszertan=Zootaxonómia) és Ökológia témájú alapozó tantárgy(ak). 
Kredit: 2+2
Megjegyzés: szabadon választható
Értékelés: beszámoló (3 fokozatú), gyakorlati jegy

A tárgyalandó taxonok: Isopoda, Diplopoda, Chilopoda. A kurzus célja az alapképzésben megszerzett taxonómiai, faunisztikai, ökológiai ismeretek kibővítése. A határozási alapismeretek megszerzése, a fajismeret bővítése. A nevezett taxonok biológiájának és ökológiájának bemutatása. A speciálkollégium lehetőséget ad arra, hogy a hallgatók megismerjék a tárgyalt csoportokhoz kapcsolódódó aktuális hazai kutatási témákat, így közvetlen lehetőség nyílhat a diplomamunka témaválasztására is.
A gyakorlati jegy megszerzése mini-projektek teljesítésével valósítható meg.

Tematika: 1. Bevezetés. Miért ez a három csoport? Az ászkák (Isopoda) általános ismertetése; 2. Az ászkák rendszere. A szárazföldi ászkák. 3. Az ászkák biológiája. Funkcionális anatómia, fiziológia .... 4. Az ászkák ökológiája. Hazai fajok, jellemzőik, előfordulásuk. 5. Az ászkák szerepe. 6. Az ászkák természetvédelmi helyzete Európában és hazánkban. 7.Bevezetés a valódi soklábúakhoz (Myriapoda). Az ikerszelvényesek (Diplopoda) rendszere. 8.Jelentősebb rendek: Glomerida, Chordeumatida, Julida, Polydesmida. 9. Kisebb rendek: Polyxenida, Polyzoniida, Callipodida. Hazánkban nem honos rendek. 10.Az ikerszelvényesek ökológiája és természetvédelme. 11.A százlábúak (Chilopoda) főbb rendjei: Scutigeromorpha, Scolopendromorpha, Geophilomorpha. 12.A valódi százlábúak rendje: Lithobiomorpha.
A speciálkollégiumhoz 1-2 napos terepgyakorlat (a gyakorlati órák terhére) kapcsolódik.

Ajánlott irodalom:
M.R. Warburg: Evolutionary Biology of Land Isopods - Springer, 1993
S.P. Hopkin and H.J. Read - The Biology of Millipedes - Oxford Univ. Press, 1992
R. Bährmann (szerk.): Gerinctelen állatok határozója - Mezőgazda, 2000

 

Nematológia

Tantárgyfelelős: Nagy Péter
Javasolt félév:
Óraszám: 2+2
Előtanulmányi követelmény: Állattan (Állatrendszertan=Zootaxonómia) és Ökológia témájú alapozó tantárgy(ak). 
Kredit: 2+2
Értékelés: beszámoló (3 fokozatú), gyakorlati jegy
Megjegyzés: szabadon választható

A tárgy célja, hogy általános, átfogó képet adjon a hallgatóknak egy jelentős állatcsoportról, a szabadon élő fonálférgekről (Nematoda), és a velük foglalkozó tudományterületről, a nematológiáról. A tárgynak különös jelentőséget ad, hogy Magyarországon jelenleg nem lehet szervezett körülmények között nappali tagozaton általános nematológiát tanulni. A tárgy keretében kiemelt figyelmet kap az adott állatcsoport szerepe a talaj ökológiai folyamataiban és a bioindikációs vizsgálatokban. A tárgy követelményeit sikeresen teljesítő hallgatók képesek lesznek a szabadon élő fonálférgek kezelésére, főbb csoportjaik felismerésére, ezen kívül megismerik a nematológia fontosabb kutatási irányait valamint az azokhoz kapcsolódó gyakorlati alkalmazási lehetőségeket, problémákat és eredményeket.

A tárgyhoz kapcsolódó magyar nyelvű ajánlott irodalom:
Andrássy I., Farkas K. (1988): Kertészeti növények fonálféreg kártevői. Mezőgazdasági Kiadó, Budapest, 418 p.

 

Arachnológia

Tantárgyfelelős: Samu Ferenc
Javasolt félév:
Óraszám: 2+2
Előtanulmányi követelmény: Állattan (Állatrendszertan=Zootaxonómia) és Ökológia témájú alapozó tantárgy(ak). 
Kredit: 2+2
Megjegyzés: szabadon választható
Értékelés: beszámoló (3 fokozatú), gyakorlati jegy

A tárgy célja az alapképzésben megszerzett arachnológiai ismeretek bővítése. A határozási ismeretek alapjainak megszerzése, fajismeret bővítése, konkrét hazai élőhely típusok pókfaunájának bemutatása, az adatgyűjtési módszerektől a fajeggyüttesek jellemzéséig.
Tematika: Közép Európa pókfaunája. A Kárpát-medence arachnológiaia kutatásának története. A pókok morfológiai és élettani jellemzése. A pókok táplálkozás biológiája. A pókok rendszere. A közép-európai pókcsaládok. Családszintű határozási ismeretek. A fontosabb európai határozók. A hazánkban előforduló pókcsaládok bemutatása. Talajlakó pókfauna. Természetes füves élőhelyek. Sziklagyepek, lejtősztyeppek pókfaunája. Homoki- és szikes gyepek pókfaunája. A szántóföldi kultúrák pókfaunája. A lucerna és az őszi búza pókfaunája. A hazai agrárterületeken domináns pusztai farkaspók biológiája. Növényzeti pókfauna, a pókok és a növények kapcsolatai. Lombozati pókegyüttesek. Az örökzöld tűlevelűek pókfaunája. Alma és körte gyümölcsösök lombozatlakó pókfaunája. Kéreglakó pókok. A nádasok és vízközeli élőhelyek pókfaunája, Az épületlakó pókok. A pókok természetvédelmi helyzete Európában és hazánkban.

Ajánlott irodalom
Határozókönyvek, handoutok

Értékelés leírása

megj.: A Zoológia szakirányon kötelező

Előtanulmányi követelmény: Zoológia
Kredit: 2+2
Ismeretek ellenőrzése: vizsga, gyakorlati jegy