Alapértelmezett nézet
Kapcsolat Bejelentkezés
Oktatás Kurzusok Tájökológia – biológus MSc

Tájökológia – biológus MSc

Nyelv
magyar
Jelleg
fakultatív B
Értékelés
gyakorlati jegy + vizsga (kollokvium)
Év a tantervben
2
Szemeszter a tantervben
1
Kredit
2+1
Előadás óraszám / félév
30
Gyakorlat óraszám / félév
15
Szervezeti egység
Zoológiai Tanszék
Dokumentumtár
Dokumentumtár
Kik vehetik fel a tárgyat?
  • Biológus MSc

A kurzus leírása

Ökológiai szemléletű bevezetés a Tájökológiába

(Az alábbi fogalmak és jelenségek megismertetése: Térben explicit, skálafüggő ökológiai folyamatok, a térbeli és időbeli mintázatok összefüggései. Organizmus- és szerveződésfüggő kitüntetett léptékek, a térbeli heterogenitás (mintázat) hatása a populációk és a közösségek viselkedésére. Komplex nemlineáris sztochasztikus jelenségek, környezeti variáció és adaptív viselkedés. Egyensúlyhoz közeli és egyensúlytól távoli dinamikák. Kontinuitás és kontingencia. Térben explicit (leíró jellegű statisztikai, ill. mechanisztikus dinamikai) modellek. Néhány kiemelt modellcsalád: metapopulációs modellek, perkolációs modellek, fraktálok és ökológiai hálózatok. Vezérlés, szabályozás, rezisztencia, reziliencia, sérülékenység, diverzitás és funkció a gyakorlatban fontos téridő léptékekben. Az ember-lakta táj ökológia leírásának, érzékelésének és tanulásának alapjai. Táji léptékű ökológiai funkciók, lokális és regionális szerveződés, alrendszerek. Mesterséges és természetes ökológiai rendszerek, vidék-város gradiens, természetesség, regenerációképesség, degradáció és elsivatagosodás. Táj-szerveződési típusok és tájhasználati típusok. A tájtörténeti kontextus jelentősége. Fenntartható tájhasználati stratégiák, tájdinamika, szcenárió modellezés, aktív-adaptív menedzsment és hatás-monitorozás. Lokális szerveződési egységek a domináns globális folyamatok (tájhasználati és klimatikus változások, inváziós jelenségek) sodrában.Kultúra, hagyomány és erkölcs, mint adaptív ökológiai szabályzó mechanizmusok. Szocio-ökonómiai összefüggések, tájvédelem, tájtervezés, tájépítészet. A tudományos megközelítés lehetőségei és határai.)

Kötelező és ajánlott irodalom:
Turner, M. G., R. H. Gardner, and R. V. O’Neill. (2001): Landscape ecology in theory and practice. Springer-Verlag, New York.
Pásztor, E., Oborny, B. (szerk.) (2007): Ökológia. Nemzeti Tankönyvkiadó Rt., Budapest, Handouts
Hansson, L., Fahrig, L., Merriam, G. (eds.) (1995): Mosaic landscapes and ecological processes, Chapman and Hall, London
Farina, A. (2000): Landscape ecology in action. Kluwer Academic Publisher, Dordrecht
Wiens, J. A., M. R. Moss, M. G. Turner and D. J. Mladenoff, editors. (2007): Foundation papers in landscape ecology. Columbia University Press, New York. Springer-Verlag, New York.
Gilpin, M. and Hanski, I. (eds.) (1991): Metapopulation dynamics: empirical and theoretical investigations. Academic Press. N.Y.
R. J. Whittaker, Fernandez-Palacios, J.M. (2006): Island Biogeography. Ecology, Evolution, and Conservation (2nd ed.). Oxford University Press
Frisnyák Sándor (1992): Magyarország történeti földrajza. Tankönyvkiadó, Budapest

Előadások tematikája

1. Bevezetés, alapfogalmak, alapjelenségek

2. A táj főbb szerkezeti elemeinek áttekintése, mintázatok, mintázatképződés

3. Tájléptékű folyamatok és funkciók, tájhasználat, tájtörténet

4. Tájökológiai értékelések, léptékfüggő térbeli kényszerek

5. Térbeli modellezés I. A térbeli modellek típusai, mintázatok és folyamatok modellekben

6. Térbeli modellezés II. A tájökológiai adatok, Táji mintázatok leírása és elemzése

7. Térbeli modellezés III. Prediktív statisztikai modellek

8. Zoológiai esettanulmányok, elmélettől a gyakorlatig

9. Történeti térképek, a Duna-Tisza köze táji és regionális szintű mintázatváltozásai

10. Hosszú távú ökológiai kutatások és táji léptékű mintaterület-hálózatot a Duna-Tisza közi Homokhátságon

11. Felhagyott tanyák és az idegenhonos fajok szerepe a Kiskunságban

12. Hazánk egyik legjelentősebb tájökológiai vizsgálatok, elemzések céljára is felhasználható adatbázisa a MÉTA adatbázis

13. Botanikai esettanulmányok: Szigetbiogeográfiai összefüggések a Mezőföldön

14. Agrár-környezetgazdálkodás és monitorozása

15. A táj és ember viszonya, környezetpszichológia

Gyakorlatok tematikája

április közepe és május eleje között kerül sor a 2 napos terepgyakorlatra, helye: Fóti Somló

Értékelés leírása

megj.: Az Ökológia szakirányon kötelező

Tantárgyfelelős:Dr. Somodi Imelda
Javasolt félév: 3.
Félévi óraszám: 30+15
Előtanulmányi követelmény: Általános ökológia, Biostatisztika
Kredit: 2+1
Ismeretek ellenőrzése: vizsg

Vizsgainformáció

vizsga, gyakorlati jegy