Alapértelmezett nézet
Kapcsolat Bejelentkezés

Oktatás

1. Általános tudnivalók

Hallgatói tájékoztató »

A tanszék rövid története

II. József 1786. december 12-én kelt rendelete a pesti egyetemen állatgyógyászati tanszék szervezését mondta ki, amely intézményben megkezdődhetett a sebészet oktatása. Az egyetem orvostan- és sebész hallgatói a kötelező tantárgyak között már tanultak sebészeti kórtant, klinikai sebészetet, műtéttant, műszer- és kötszertant. A tananyaghoz járult hozzá az újonnan bevezetett állatorvostan, Tolnay Sándor professzor speciális állatsebészeti ismereteivel, Wolstein bécsi professzor könyvei alapján. Abban az időben az állatorvosi sebészet messze a humán sebészet után következett fontosságát tekintve. Érzékelhető fejlődést a sebészet oktatásában Zlamál Vilmos ért el (1803–1886) felismerve az állatorvosi sebészet, mint önálló tantárgy fontosságát, az egyéb kapcsolódó tudományok között. A sebészet első kinevezett tanára Varga Ferenc orvosdoktor volt, aki egyben a magyar operatív sebészeti műtéttan megteremtőjének, Balassa professzornak az asszisztense is volt. 1870-ben alapították meg a „különös sebészeti és műtéti tanszéket”, amelyet a jelenlegi Rottenbiller utcai épületben helyeztek el. Plósz Béla professzor idejében került teljes átdolgozásra és újraszervezésre a tanszék, amikor is a sebészi aszepszis és műtéttan feltételei megteremtésre kerültek. Plósz professzor mind a hasi, mind az ortopéd sebészet kimagasló egyéniségévé vált a lósebészet terén. A következő tanszékvezető Berrár Mihály (1884–1929), az állatorvosi sebészet és szemészet nemzetközileg elfogadott szakembere lett. A tanszék radiológiai osztályát Guoth Gy. Endre alapította 1929-ben. Kómár Gyula, majd B. Kovács András nevéhez fűződik a lovak és szarvasmarhák hasi- és lábvégsebészetének megalapítása. Tamás László professzor fejlesztette tovább a lósebészetet 1981-1989 között, majd Tóth József professzor vezetése alatt újult meg és modernizálódott a tanszék, egy valóban európai színvonalú intézménnyé nőve ki magát mind nagyállat (majd 1980-as évek végétől) mind a kisállat sebészet területén, eszköz és műszerigényét, valamint a szakmai munkát tekintve egyaránt. Tóth professzor külföldre távozása után Tamás professzor, majd Felkai Ferenc egyetemi docens vezették a tanszéket kurátori pozícióban. 2005-től Németh Tibor egyetemi docenst nevezték ki a tanszék vezetőjévé.

A tanszék felépítése, egységei

A Sebészeti és Szemészeti Tanszék fő tevékenységi köre az állatorvosi sebészet oktatása. A tárgy gyakorlati jellege miatt a tanszék oktató klinikát üzemeltet, amelynek elsődleges célja, hogy a hallgatók testközelből láthassák és gyakorolhassák a sebészet tudományát. A klinikai tevékenység egyúttal hagyományos értelemben vett állatorvosi gyógyító szolgáltatás, amely a beteg állatok és tulajdonosaik igényeit igyekszik kiszolgálni. A tanszék dolgozói egyúttal tudományos tevékenységet is folytatnak, kutatásaikkal hozzájárulnak az állatorvosi sebészet fejlődéséhez.
A sebészet oktatása nagyobb részben az István utcai campusban kisebb részben az Üllői Nagyállatklinikán zajlik.

Tanulmányi- és vizsgakövetelmények

Az előadások látogatása kötelező, az ott elhangzottak a vizsga anyagát képezik! A félév végi aláírások feltétele valamennyi gyakorlaton való részvétel, a hivatalos mulasztások (egyetemi tanulmányút, betegség) igazolása és a beszámolási kötelezettség teljesítése. A gyakorlati foglalkozásokon szükséges eszközök: fehér köpeny, fonendoszkóp.
A III. évfolyamon a 2. félévet (írásbeli) Sebészet kollokvium követi, amelynek anyagát a radiológia és az aneszteziológia előadásain és gyakorlatain elhangzottak képezik. Az írásbeli kollokvium időpontjai a hallgatókkal való előzetes egyeztetéssel a NEPTUN rendszerben kerülnek kihirdetésre.

A Sebészet szigorlat a IV. évfolyam 2. féléve végén kerül sor írásbeli tesztvizsga formájában. A 2013/2014. tanévtől bevezetjük a „Sebészeti Pozitív Tanulmányi Ösztönző Rendszer (SEPOTÖR)”-t, amelynek megfelelően, aki a Sebészeti előadásokon (Általános és Részletes sebészet I-II.) a félévenként 3, véletlenszerű alkalommal tartott (kötelezően előírt) hallgatói létszámellenőrzéskor jelen van, annak 1 alkalom esetén 3, 2 alkalomnál 8, mind a 3 alkalom teljesítése esetén 15 tesztpontot írunk jóvá a 2014. évi Sebészeti szigorlatának eredményéhez. A 90 pontos szigorlati tesz 1/3 pontszáma (30 pont) begyűjthető tehát a 2 szemeszter Sebészeti előadásainak –egyébként kötelező – rendszeres látogatásával!

A 10. szemeszter végén kerül sor az írásbeli Szemészeti kollokviumra.

A Sebészet és Szemészet c. tárggyal kapcsolatos aktuális és részletes információk (az előadásvázlatokkal együtt) a tanszéki honlapon (www.kisallatsebeszet.hu, www.univet.hu) és a Sebészeti tanterem bejáratánál lévő hirdetőtáblán kerülnek kihelyezésre.Kérjük a T. Hallgatóságot, hogy a fenti hirdetményeket rendszeresen kövessék figyelemmel! Személyes vagy az évfolyamot érintő ügyben történő konzultáció a sebészeti titkárságon való előzetes időpont-egyeztetéssel lehetséges.

A Sebészet és Szemészet tantárgyak oktatási- és vizsgaanyagát az előadáson és a gyakorlatokon elhangzottak képezik!

A sebészeti tanulmányok megkezdéséhez szükséges tantárgyak (előtanulmányi rend): anatómia, kórélettan, belgyógyászati diagnosztika, gyógyszertan.

A Sebészet és szemészet c. tantárgy kreditértékei:

Radiológia-Aneszteziológia: 6. félév: 3 kredit
Általános és Részletes sebészet I. 7. félév: 2 kredit
Részletes sebészet II.: 8. félév: 6 kredit
Szemészet: 10. félév: 2 kredit

A tantárgyrészek rövid leírása

 • Állatorvosi radiológia
 • radiológiai alapfogalmak, a röntgenvizsgálat fizikai háttere, a röntgenkép keletkezése
 • egyes testtájak röntgenanatómiája ill. különböző kórképek röntgendiagnosztikája lovon, eben, macskán

Állatorvosi aneszteziológia

 • a narkózis elmélete
 • praemedikáció gyógyszertana
 • általános érzéstelenítés
 • helyi érzéstelenítés
 • fájdalomcsillapítás
 • egyes állatfajok altatása

Állatorvosi általános sebészet

 • állatokkal való bánásmód
 • sebészeti alap és kiegészítő vizsgáló módszerek
 • sebek osztályozása, formái, gyógykezelése
 • gyulladáscsökkentők, antibiotikumok

Állatorvosi lágyszervi sebészet

 • általános műtéttan
 • fej-nyak sebészet
 • légutak sebészete
 • mellkasi sebészet
 • sérvek sebészete
 • hasűri sebészet

Állatorvosi ortopédia és neurológia

 • csontok, ízületek sebészeti elváltozása
 • ínak, ínhüvelyek, nyálkatömlők betegsége
 • sántaságvizsgálat kisállaton, lovon
 • a ló végtagbetegségei
 • szarvasmarha, juh csülökbetegségei
 • a csontsebészet és ízületsebészet alapjai
 • az állatorvosi neurológia alapjai (a gerinc betegségei, vizsgálata, terápiája)

Állatorvosi szemészet

 • szemészeti alap- és kiegészítő vizsgáló módszer
 • egyes állatfajok szemanatómiája
 • veleszületett és szerzett szembetegségek – lovon, eben, macskán

A tanszék által gondozott fakultációk

Ajánlott magyar és angol nyelvű irodalom »

2. Oktatási segédanyagok

A legfrissebb anyagok az alábbi Google Drive linkre kattintva találhatók. A régebbi anyagok elérhetők a jelszó ismeretében a bal oldali menüsávból.

3. Oktatási tematika

Általános felosztás

6. félév (24 óra előadás/30 óra gyakorlat)

 • Radiológia (Dr. Arany-Tóth Attila – Dr. Tóth Péter)
 • Aneszteziológia (Dr. Dunay Miklós – Dr. Makra Zita)

7. félév (36/30)

 • Általános sebészet, műtéttan, sebészeti diagnosztika (Dr. Németh Tibor – Dr. Molnár Péter – Dr. Tóth Péter – Dr. Ízing Simon)
 • Részletes lágyszervi sebészet és műtéttan I. (Dr. Németh Tibor – Dr. Tóth Péter – Dr. Ízing Simon)

8. félév (36/30)

 • Részletes lágyszervi sebészet és műtéttan II. (Dr. Németh Tibor – Dr. Tóth Péter – Dr.Ízing Simon)
 • Általános és részletes ortopédia (Dr. Zólyomi Dorottya – Dr. Ipolyi Tamás – Dr. Tóth Péter – Dr. Ízing Simon)
 • Neurológiai sebészet (Dr. Zólyomi Dorottya – Dr. Ipolyi Tamás)

9. félév (12/9)

 • Szemészet (Dr. Szentgáli Zsolt – Dr. Makra Zita)

Részletes tematika

A 2018. tavaszi félév részletes oktatási tematika letöltéséhez kattintson ide »

3. Általános információk a vizsgáról

Sebészet I. (radiológia+aneszteziológia)

 • A sebészet tantárgy első féléve kollokviummal zárul, amelynek a Radiológia és Aneszteziológia tantárgyakból (tesztekből) tevődik össze.
 • A vizsga anyaga az előadáson, ill. gyakorlatokon elhangzott tudnivalók.
 • A vizsgaidőpontok kiírására a vizsgaidőszak előtt legkésőbb 1 hónappal kerül sor.
 • A kollokvium írásbeli teszt, amelyre 50 perc áll rendelkezésre.
 • A vizsgán valamennyi kérdés kivetítésre kerül, a válaszlapon csak a helyes megoldást kell bejelölni. Mindkét teszt 25-25 kérdésből áll (egyszerű választás), a Radiológia tesztben 12 feladat képpel kapcsolatos.
 • A kollokvium eredménye a radiológia és aneszteziológia összpontszámából születik meg (25+25 pont)
 • A teszt értékelése: 0-29p=1, 30-34p=2, 35-39p=3, 40-44p=4, 45-50p=5

A tesztek eredményét a vizsgát követő néhány napon belül a Neptun rendszerben tesszük közzé.

Sebészet III. (szigorlat)

A szigorlatra való bocsájtás feltétele: félév végi aláírás.

A szigorlati jelentkezéseket a Neptun rendszeren keresztül tehetik meg az ott feltüntetett időpontokban és létszámban. Szükség esetén egy vizsganapon egy későbbi vizsgaidőpontot is megnyitunk a vizsgázók napi létszámának maximalizálása érdekében (reggel 8 és 10 órai vizsga).

A Sebészet szigorlat napján a hallgatóknak a jelentkezésüknek megfelelő időpontig pontosan meg kell jelenniük a Sebészet tanterem előtt! Az írásbeli szigorlat három szakaszból áll: az első rész 10 db, projektorral vetített és léptetett, egy-egy képpel illusztrált, gyakorlat-orientált, egyszerű választásos tesztkérdést tartalmaz, amelyekre egyenként 60 másodperc válaszadási idő áll rendelkezésre (összesen 10 perc).

Ezt követően, a szigorlat második része keretében 80 db, projektorral vetített és léptetett, egyszerű választásos, a sebészeti szigorlati anyag valamennyi területét felölelő tesztkérdést kell megoldani, amelyek megválaszolására kérdésenként 45 másodperc áll rendelkezésre (összesen 60 perc).

A szigorlat harmadik részében valamennyi (mind a 90) tesztkérdést egyenként 20-20 másodpercig, egymás után újra megmutatjuk, hogy ellenőrizhessék és szükség esetén módosíthassák válaszaikat (összesen: 30 perc). A kb. 100 perces időszakot követően már nincs mód a kérdések újbóli megtekintésére! A válaszokat a vizsgázó kódjával ellátott, és a kérdések sorszámát tartalmazó válaszlapon kell egyértelműen feltüntetni! A szigorlat eredményét néhány napon belül a tanszéki hirdetőtáblán és a honlapon ismertetjük. Sikertelen (elégtelen érdemjegyű) a szigorlat, ha a hallgató a jelentkezésnek megfelelő időpontban nem jelenik meg vagy elkésik, ha a vizsgahalasztást nem teszi meg a KTVSZ ben előírtak alapján, továbbá, ha a teszt nem éri el az elégséges szintet.

Szemészet

 • A teszt kitöltésére csak golyóstoll használható, ceruza nem
 • Minden kérdés egyszerű választás
 • A kérdések dia formájában kerülnek vetítésre
 • A kivetített kérdések az első sorozatban diánként 45 mp-ig olvashatók
 • Minden kérdés ismételten kivetítésre kerül a második sorozatban, ekkor diánként 15 mp-ig olvashatók
 • Minden kérdésre a választ a „Válaszlapon” kell megadni nyomtatott nagybetűvel
 • A „Válaszlapon” nem egyértelműen átjavított válaszokat hibás válasznak tekintjük
 • A „Válaszlapon” eszközölt javításokra vonatkozólag semmilyen üzenetet nem veszünk figyelembe
 • A „Válaszlapra” írja rá nevét és jegyezze meg kódszámát
 • A vizsgaidő lejárta után maradjon a helyén, amíg a dolgozatokat összegyűjtjük és megszámoljuk
 • A terem elhagyása azután lehetséges, amikor a dolgozatok összeszámolása megtörtént
 • A vizsga eredményét kódszámok szerint a Tanszéki hirdetőtáblán és a Tanszék honlapján tesszük közzé 5 nap múlva; lehetőség van a vizsgaeredmények elküldésére az évfolyam összekötő email címére
 • A kijavított dolgozatok megtekintése előzetes időpont egyeztetés után lehetséges a Sebészeti Tanszék titkárságán. Időpontot a Sebészeti Tanszék titkárnőjénél kell kérni.

Szemészeti tételsor »

Tantárgyi program »

4. Vizsgaidőpontok

Az időpontok a Neptun rendszerben kerülnek kiírásra.

5. Vizsgaeredmények

ld. Neptun