Alapértelmezett nézet
Kapcsolat Bejelentkezés
Oktatás Kurzusok A sejt molekuláris biológiája

A sejt molekuláris biológiája

Nyelv
magyar
Jelleg
kötelező
Értékelés
vizsga (kollokvium)
Év a tantervben
2
Szemeszter a tantervben
2
Kredit
2
Előadás óraszám / félév
30
Kik vehetik fel a tárgyat?
  • Biológia BSc

A kurzus leírása

Témakörök:
A sejtbiológia tárgya és módszerei, különös tekintettel a sejttenyésztésre.
A sejtek genetikai állománya és annak expressziója. A genetikai anyag szerveződésének és kifejeződésének ismertetésén kívül ennek a témakörnek a keretén belül megtárgyaljuk a genomika, a proteomika, metabolomika legfontosabb mődszereit és eredményeit, felvázolva ezek jelentőségét a modern biológiában.
A sejtek belső szerveződése. Megvizsgáljuk a sejtorganellumok struktúráját és funkciójukat, valamint összerendeződésüket és egymás közötti kapcsolataikat.
A sejtek kapcsolata környezetükkel. A többsejtű organizmusok filogenezise és ontogenezise szempontjából létfontosságú kölcsönhatások közül a következőeket fogjuk részletesen megtárgyalni. A sejtek egymáshoz, valamint az extracelluláris mátrixhoz való fizikai kapcsolódásának módjai és ezen kapcsolódásoknak a sejtek működésére gyakorolt hatásai. Kis molekulatömegű anyagok (pl. ionok, hírvivők) bejutása a sejtekbe és ezen folyamatok jelentősége.
A sejtek homeosztázisa.
A más tantárgyak keretein belül részletesen ismertetett sejtosztódás ellenpárjaként lejátszódó sejthalál módjait és e folyamatoknak a szöveti homeosztázisban játszott szerepének ismertetésével zárjuk tantárgyunkat.

Kötelező és ajánlott irodalom:
A tantárgyfelelős által Microsoft Powerpoint formában összeállított számítógépes segédanyag, amely főképp a következő tankönyveken alapul:
Alberts és munkatársai: "Molecular Biology of the Cell" legújabb (jelenleg:
4.) kiadása, Garland Publishing, 2002
Lodish és mukatársai: "Molecular Cell Biology" legújabb ( jelenleg: 5.) kiadása, W. H. Freeman Publishers, 2003

 

Értékelés leírása

Szóbeli vizsga, tételek alapján.

Vizsgainformáció

A vizsgák Helye: Anatómiai és Szövettani Tanszék, I.106.
A vizsgaidőpontok a Neptun rendszerben.