Alapértelmezett nézet
Kapcsolat Bejelentkezés
Oktatás Kurzusok Élelmiszer-higiénia I.

Élelmiszer-higiénia I.

Nyelv
magyar
Jelleg
kötelező
Értékelés
gyakorlati jegy
Év a tantervben
5
Szemeszter a tantervben
1
Kredit
4
Előadás óraszám / félév
60
Gyakorlat óraszám / félév
30
Szervezeti egység
Élelmiszerhigiéniai Tanszék
Dokumentumtár
Dokumentumtár
Kik vehetik fel a tárgyat?
  • Állatorvos magyar

A kurzus leírása

Előadások

Az előadások keretében a biztonságos, aggálytalanul fogyasztható élelmiszerek termelésének, előállításának és forgalmazásának higiéniai feltételeit és jogszabályi előírásait magába foglaló komplex ismeretanyag elméleti alapjait mutatjuk be.

A 9. félévben az általános élelmiszer-higiéniai, valamint a speciális tejhigiéniai ismeretek tárgyalására kerül sor. Az általános részben az alapfogalmak és élelmiszer eredetű veszélyek és egészségkárosodások áttekintése után a mikrobiológiai és a kémiai-toxikológiai élelmiszer-biztonság fontosabb alapelemeit vesszük sorra, majd az élelmiszerek romlásával és tartósításával kapcsolatos alapismereteket, az élelmiszer-higiéniai szabályozás alapjait, az élelmiszer-termelés, -előállítás és forgalmazás higiéniájának általános szabályait, végezetül pedig a zoonózisok élelmiszer-higiéniai jelentőségét tárgyaljuk. Ezt követően általános higiéniai ismeretekre épülve a tejhigiénia, és azon belül a tejtermelés és a tejfeldolgozás higiéniájának oktatására kerül sor.

A 10. félévben előbb a húshigiénia, a húsvizsgálat, valamint egyéb állati eredetű termékek és növényi eredetű élelmiszerek higiéniájával kapcsolatos témaköröket tárgyaljuk. Ezután, a húsvizsgálat folytatásaként a kóros állapotok és a közegészségügyi és/vagy állat-egészségügyi szempontból fontos fertőző betegségek húsbírálatával, majd pedig az élelmiszer-higiéniai igazgatás témakörén belül a hatósági élelmiszer-ellenőrzés szervezetével és eljárásrendjével, a továbbiakban pedig a hatósági élelmiszer-higiénia ellenőrző tevékenységével foglalkozunk.

Gyakorlatok

Az élelmiszer-higiéniai gyakorlatok célja az előadások keretében tárgyalt elméleti ismeretanyag gyakorlati vonatkozásainak bemutatása, egyes technológiai folyamatok és vizsgálati eljárások manuális elvégzése, valamint a higiéniai gondolkodási mód kialakításához szükséges készségek fejlesztése.

 

1.3. Útmutató a gyakorlatok végzéséhez, illetve az azokra való felkészüléshez

A gyakorlati csoportok beosztásának alapja a tanulmányi osztály által kiadott lista. Egy csoport létszáma nem haladhatja meg a 17 főt.

A gyakorlatokon pontosan, felkészülten, köpenyben kell megjelenni.

1.4. Az ismeretek ellenőrzése és értékelése a gyakorlati foglalkozásokon

Az ismeretek ellenőrzése történhet szóban és írásban. Az ellenőrzés elsődlegesen az adott héten esedékes gyakorlat tárgykörét foglalja magába. Ismétlő jelleggel azonban a megelőző gyakorlatok témái is folyamatosan számonkérésre kerülhetnek

1.5. A gyakorlatok pótlásának rendje

A gyakorlat(ok)ról való hiányzás pótlására csak a szorgalmi időszakban, a gyakorlatvezetővel előzetesen egyeztetett időpontban van lehetőség. A kötelező klinikai betegellátási gyakorlat (két alkalom) miatti hiányzást nem kell pótolni, az azon való részvételt az adott klinikai tanszék közvetlenül igazolja a tanszék felé. A gyakorlatokról legfeljebb négy alkalommal lehet hiányozni (beleértve a két igazolt klinikai gyakorlatot is), ennél több alkalommal való hiányzás esetén a félév végi aláírás megtagadásra kerül.

1.6. Félévközi beszámolók, zárthelyi dolgozatok, azok értékelése, esetleges pótlása

A 9. félév folyamán a hallgatók 2 alkalommal írásban, zárthelyi dolgozat formájában adnak számot a tudásukról. A dolgozatok témája az írást megelőző hétig tartott gyakorlatok és előadások anyagából kerül összeállításra. A dolgozatokat százalékosan értékeljük az elért pontszámok alapján. Az a hallgató, aki <60% értékelésű dolgozatot írt, vagy az írásbeli számonkérésen bármely ok miatt nem vett részt, a szorgalmi időszak végéig előre egyeztetett időpontban pótdolgozatot köteles írni. Erre összesen két lehetősége van.

A 9. félév végi gyakorlati jegy meghatározásához a két dolgozat százalékos eredményének átlagát vesszük figyelembe a következők szerint: 60-69% elégséges, 70-79% közepes, 80-89% jó, 90-100% jeles.

Amennyiben a hallgató a rendelkezésre álló 3 alkalommal nem teljesíti legalább 60%-os eredménnyel valamelyik zárthelyi dolgozatot, az elégtelen gyakorlati jegyet von maga után.

A 10. félév folyamán az elméleti és gyakorlati anyagból két teszt dolgozat megírására kerül sor. Az a hallgató, aki <60% értékelésű dolgozatot írt, vagy az írásbeli számonkérésen bármely ok miatt nem vett részt, a szorgalmi időszak végéig előre egyeztetett időpontban pótdolgozatot köteles írni. Erre összesen két lehetősége van. Mindkét tesztdolgozat legalább 60%-os eredményű megírása a 10. félév végi aláírás feltétele.

 

1.7. A félévvégi aláírás, illetve a gyakorlati jegy megszerzésének feltételei

  1. és 10. félév: Az előadásokon való részvétel kötelező. A hallgatók részvételét az előadásokon az előadók alkalmanként ellenőrzik. Háromnál több igazolatlan hiányzás a félév végi aláírás megtagadását vonja maga után!
  2. félév: Az összes gyakorlat teljesítése és a kötelező 2 dolgozat eredményes megírása. A hallgatók a félév során írt dolgozatok eredménye, valamint a félév gyakorlatain való szereplésük alapján ötfokozatú gyakorlati jegyet kapnak. A gyakorlati jegy javítására a vizsgaidőszakban van lehetőség. A mintatantervben előírt tantárgyi kreditpontok megszerzésének feltétele a félévvégi aláírás és az elégséges, vagy annál jobb gyakorlati jegy megszerzése.
1.8. Vizsgakövetelmények
  1. félév: vizsga nincs (gyakorlati jegy)
  2. félév: vizsga a 9. és a 10. félév anyagából

 

1.9. A 10. félévi vizsga

A vizsga két részből áll. Az első egy írásbeli tesztvizsga, amely a 9. és 10. félév elméleti és gyakorlati anyagát öleli fel, a második szóbeli rész pedig az első napos kompetencia szempontjából fontos témaköröket foglalja magába. Mindkét részvizsgát 1-5 közötti érdemjeggyel értékeljük, a vizsga végső érdemjegyét a két részvizsga átlaga adja. Az írásbeli vizsga értékelése a következő: 60-69% elégséges, 70-79% közepes, 80-89% jó, 90-100% jeles. A vizsga teljesítésének feltétele mindkét részvizsga legalább elégséges érdemjeggyel történő abszolválása. Amennyiben az írásbeli részvizsga elégtelen érdemjeggyel zárul, a hallgató nem vehet részt a vizsga szóbeli részén. Amennyiben a sikeres írásbeli vizsgát követően a szóbeli részre kapott érdemjegy elégtelen, csak a szóbeli részvizsgát kell megismételni. Amennyiben az írásbeli és/vagy a szóbeli vizsga eredménye elégtelen, a következő vizsga utóvizsgának minősül. Az ismétlő javítóvizsga (utóvizsga) és a sikertelen vizsga között legalább három napnak kell eltelnie.

Elégtelennek minősül a szóbeli vizsga, ha a vizsgázó ismeretei az adott témakörben jelentős mértékben hiányosak az első napos kompetencia tekintetében. A szóbeli részvizsga kérdéseit (összesen 40 kérdés), amelyből a hallgató a vizsgán egy kérdést húz, a tanszék a honlapján teszi közzé.

 

1.10. Tan- és segédanyagok

Laczay P.: Élelmiszer-higiénia, élelmiszerlánc-biztonság. A/3 Nyomdaipari és Kiadói Kft, 3. kiadás, Budapest, 2018.

Erdősi O.-Lányi K.-László N.-Lehel J.-Szakmár K.-Szili Zs.: Élelmiszer-higiéniai gyakorlatok I. A/3 Nyomdaipari és Kiadói Szolgáltató Kft., Budapest, 2016.

Erdősi O.-Lányi K.-László N.-Lehel J.-Szakmár K.-Szili Zs.: Élelmiszer-higiéniai gyakorlatok II. A/3 Nyomdaipari és Kiadói Szolgáltató Kft., Budapest, 2017.

Előadások és gyakorlatok anyagai.

 

Előadások tematikája

 

 

ÉLELMISZER-HIGIÉNIA ELŐADÁSOK

2019/2020. tanév, 1. félév

Előadások helye: Hetzel Henrik terem

Előadások időpontja: hétfő 10.15 – 11:45; csütörtök 10.15 – 11:45

 

Oktatási hét Dátum Tematika Előadó
1. 09.09. Bevezetés, alapfogalmak, történeti vonatkozások Laczay Péter
09.12. Élelmiszer eredetű veszélyek, egészségkárosodások, az élelmiszer-mikrobiológia alapjai. Laczay Péter
2. 09.16.

 

Élelmiszer-mikrobiológia: általános szempontok 1. Szakmár Katalin
09.19. Élelmiszer-mikrobiológia: általános szempontok 2. Szakmár Katalin
3. 09.23.

 

Kórokozó mikroorganizmusok az élelmiszerekben: Salmonella, Campylobacter, E. coli. Laczay Péter
09.26. Kórokozó mikroorganizmusok az élelmiszerekben: Yersinia enterocolitica, Listeria monocytogenes, Shigella, Enterobacter, Vibrio. Laczay Péter
4. 09.30.

 

Kórokozó mikroorganizmusok az élelmiszerekben: Staphylococcus aureus, Clostridium botulinum, Clostridium perfringens, Bacillus cereus. Laczay Péter
10.03. Kórokozó mikroorganizmusok az élelmiszerekben: vírusok, prionok, paraziták, a mikrobiológiai élelmiszer-biztonság szabályozása. Laczay Péter
5. 10.07. Kémiai-toxikológiai élelmiszer-biztonság 1: a szabályozás alapjai, állatgyógyászati készítmények, tiltott hatóanyagok. Laczay Péter
10.10. Kémiai-toxikológiai élelmiszer-biztonság 2: biológiai eredetű szennyezők, technológiai eredetű szennyező anyagok. Laczay Péter
6. 10.14. Kémiai-toxikológiai élelmiszer-biztonság 3: peszticid maradékok, környezeti eredetű szennyezők. Lányi Katalin
10.17.

 

Kémiai-toxikológiai élelmiszer-biztonság 4: természetes eredetű toxikus anyagok, az élelmiszerek vegyi szennyezettségének ellenőrzése. Lehel József
7. 10.21. Az élelmiszerek romlása, tartósítása és egyéb kezelése: mikrobiológiai, kémiai és biokémiai eredetű romlások. Laczay Péter
10.24. Fizikai, kémiai és kombinált tartósítási eljárások. Laczay Péter
8. 10.28. Az élelmiszer-higiéniai szabályozás alapjai. Laczay Péter
10.31. Az élelmiszer-higiéniai szabályozás alapjai. Laczay Péter
9. 11.04. Az élelmiszer-termelés, -előállítás és feldolgozás higiéniájának általános szabályai. Lehel József

 

11.07. Az általános higiéniai szabályozás élelmiszer-biztonsági ellenőrző rendszere (HACCP). Lehel József
10. 11.11. Zoonózisok élelmiszer-higiéniai jelentősége: a zoonózisok elleni védekezés jogi szabályozása. Laczay Péter
11.14. Tejtermelési higiénia: a tej összetétele és tulajdonságai. Lányi Katalin
11. 11.18. A fejés és a nyers tej termelőhelyi kezelésének higiéniája. A nyers tej mikrobiológiája. Pleva Dániel
11.21. A tőgygyulladások tejhigiéniai vonatkozásai. Laczay Péter
12. 11.25. Zoonózisok tejhigiéniai vonatkozásai. Pleva Dániel
11.28. A tej szennyeződése kémiai anyagokkal. Lányi Katalin
13. 12.02. A tejfeldolgozás higiéniája: általános műveletek. Darnay Lívia
12.05. Tejtermékek gyártási higiéniája: hőkezelt fogyasztói tejek, savanyú tejkészítmények. Darnay Lívia
14. 12.09. Tejtermékek gyártási higiéniája: vajfélék és édestejszín-készítmények, sűrített és porított tejtermékek. Darnay Lívia
12.12. Tejtermékek gyártási higiéniája: sajtok és sajtkészítmények. Darnay Lívia

Gyakorlatok tematikája

ÉLELMISZER-HIGIÉNIA GYAKORLAT

2019/2020. tanév I. félév

Gyakorlatok helye: “N” épület 2. emelet

Zárthelyi dolgozatok időpontja: 1. ZH: 7. héten, 2. ZH: 12. héten

Oktatási hét Dátum Témakör Gyakorlatvezető
1.

 

09.10-13. A gyakorlatok célja, előírások, alapfogalmak. Munkavédelmi oktatás. Lehel József

Lányi Katalin

2.

 

09.17-20. Mikrobiológiai vizsgálati módszerek, az élősejtszám meghatározása: lemezöntés, szélesztés, határhígítás, membránszűrés, MPN, penész- és élesztőszám meghatározása. Szakmár Katalin
3.

 

09.24-27. Mikrobiológiai vizsgálatok eredményeinek értékelése. Mikrobiológiai gyorsmódszerek: direkt sejtszámlálás, anyagcseretermék vizsgálata, műszeres mérések Szakmár Katalin
4.

 

10.01-04. Élelmiszer-biztonsági kritériumok gyakorlati vonatkozásai: Listeria monocytogenes, Salmonella spp. Szakmár Katalin
5.

 

10.08-11. Technológiai higiéniai kritériumok gyakorlati vonatkozásai: aerob mikrobaszám, Enterobacteriaceae, E. coli, egyéb mikrobák Szakmár Katalin
6.

 

10. 15-18. Romlás, tartósítás gyakorlati vonatkozásai: hőkezelés, tartósítószerek alkalmazása, vízelvonásos tartósítás Szakmár Katalin
7.

 

10. 22-25. Mintavételezés hatósági célra

 

Lehel József
8. 10.29-31

Plenáris gyakorlat

Kémiai-toxikológiai élelmiszer-biztonság: monitoring vizsgálati rendszerek Lehel József
9.

 

11.05-08. Kémiai-toxikológiai élelmiszer-biztonság: szűrővizsgálatok, megerősítő, nagyműszeres vizsgálatok Lányi Katalin
Csendes András
10.

 

11.12-15. Tej fizikai és kémiai tulajdonságai, a hőkezelési eljárások végrehajtásának gyakorlati szempontjai Szakmár Katalin
Pleva Dániel
11.

 

11.19-22. Savanyú tej és tejkészítmények gyártástechnológiája és higiéniai vonatkozásai Szakmár Katalin

Darnay Lívia

12.

 

11.26-11.29. Vaj és tejszín gyártástechnológiája és higiéniai vonatkozásai Szakmár Katalin

Darnay Lívia

 

 

 

13.

 

12.03-06. Sajt gyártástechnológiája és higiéniai vonatkozásai Szakmár Katalin

Darnay Lívia

14.

 

12.10-13.  Pótgyakorlat Lehel József

Lányi Katalin

Szakmár Katalin

Csendes András

Pleva Dániel

Darnay Lívia

 

Értékelés leírása

 

Félévközi beszámolók, zárthelyi dolgozatok, azok értékelése, esetleges pótlása

A 9. félév folyamán a hallgatók 2 alkalommal írásban, zárthelyi dolgozat formájában adnak számot a tudásukról. A dolgozatok témája az írást megelőző hétig tartott gyakorlatok és előadások anyagából kerül összeállításra. A dolgozatokat százalékosan értékeljük az elért pontszámok alapján. Az a hallgató, aki <60% értékelésű dolgozatot írt, vagy az írásbeli számonkérésen bármely ok miatt nem vett részt, a szorgalmi időszak végéig előre egyeztetett időpontban pótdolgozatot köteles írni. Erre összesen két lehetősége van.

A 9. félév végi gyakorlati jegy meghatározásához a két dolgozat százalékos eredményének átlagát vesszük figyelembe a következők szerint: 60-69% elégséges, 70-79% közepes, 80-89% jó, 90-100% jeles.

Amennyiben a hallgató a rendelkezésre álló 3 alkalommal nem teljesíti legalább 60%-os eredménnyel valamelyik zárthelyi dolgozatot, az elégtelen gyakorlati jegyet von maga után.

 

 A félévvégi aláírás, illetve a gyakorlati jegy megszerzésének feltételei

9. és 10. félév: Az előadásokon való részvétel kötelező. A hallgatók részvételét az előadásokon az előadók alkalmanként ellenőrzik. Háromnál több igazolatlan hiányzás a félév végi aláírás megtagadását vonja maga után!

9. félév: Az összes gyakorlat teljesítése és a kötelező 2 dolgozat eredményes megírása. A hallgatók a félév során írt dolgozatok eredménye, valamint a félév gyakorlatain való szereplésük alapján ötfokozatú gyakorlati jegyet kapnak. A gyakorlati jegy javítására a vizsgaidőszakban van lehetőség. A mintatantervben előírt tantárgyi kreditpontok megszerzésének feltétele a félévvégi aláírás és az elégséges, vagy annál jobb gyakorlati jegy megszerzése.

Vizsgakövetelmények
  1. félév: vizsga nincs (gyakorlati jegy)

Vizsgainformáció

Tan- és segédanyagok

Laczay P.: Élelmiszer-higiénia, élelmiszerlánc-biztonság. A/3 Nyomdaipari és Kiadói Kft, 3. kiadás, Budapest, 2018.

Erdősi O.-Lányi K.-László N.-Lehel J.-Szakmár K.-Szili Zs.: Élelmiszer-higiéniai gyakorlatok I. A/3 Nyomdaipari és Kiadói Szolgáltató Kft., Budapest, 2016.

Erdősi O.-Lányi K.-László N.-Lehel J.-Szakmár K.-Szili Zs.: Élelmiszer-higiéniai gyakorlatok II. A/3 Nyomdaipari és Kiadói Szolgáltató Kft., Budapest, 2017.

Előadások és gyakorlatok anyagai.