Alapértelmezett nézet
Kapcsolat Bejelentkezés
Oktatás Kurzusok Élelmiszer-higiénia I.

Élelmiszer-higiénia I.

Nyelv
magyar
Jelleg
kötelező
Értékelés
gyakorlati jegy
Év a tantervben
5
Szemeszter a tantervben
1
Kredit
4
Előadás óraszám / félév
60
Gyakorlat óraszám / félév
30
Dokumentumtár
Dokumentumtár
Kik vehetik fel a tárgyat?
  • Állatorvos magyar

A kurzus leírása

1. Tantervi jellemzők

Jelleg: kötelező tárgy

Tanszék: Élelmiszer-higiéniai Tanszék

Hely a tantervben: 9-10. félév

Előadás/gyakorlat: 120/60

  • 9. félév: 60/30
  • 10. félév: 60/30

Kredit:

  • 9. félév: 4
  • 10. félév: 6

 

2. Tematika

Előadások

Az előadások keretében a biztonságos, aggálytalanul fogyasztható élelmiszerek termelésének, feldolgozásának és forgalmazásának higiéniai feltételeit és jogszabályi előírásait magába foglaló komplex ismeretanyag elméleti alapjait mutatjuk be az állatorvos közegészségügyi (Veterinary Public Health, VPH) gondolkodásmód kialakítása érdekében.

A 9. félévben a következő témakörök kerülnek megbeszélésre: általános élelmiszer-higiéniai alapfogalmak, élelmiszer eredetű veszélyek és egészségkárosodások, mikrobiológiai és a kémiai-toxikológiai élelmiszer-biztonság fontosabb alapelemei, a mikrobiológiai és kémiai kockázatok becslése és kockázatkezelése, kockázatkommunikáció, élelmiszerek romlásával és tartósításával kapcsolatos alapismeretek, az élelmiszerlánc-biztonsági szabályozás alapjai, valamint az élelmiszer-termelés, -feldolgozás és forgalmazás higiéniájának általános szabályai, élelmiszerhamisítás.

A 10. félévben termékpályákra fókuszálva mutatjuk be a „One Health” szemléletű élelmiszerlánc biztonsági feladatokat. A szarvasmarha termékpálya, melynek kapcsán tejhigiénia, azon belül a tejtermelés és a tejfeldolgozás higiéniájának oktatására kerül sor, majd a húshigiénia keretei között a szarvasmarha és egyéb kérődző állatok, valamint a sertés, baromfi, hal, vad és egyéb állati eredetű termékpályák megismertetése, a növényi eredetű élelmiszerek, alkoholos és alkoholmentes italok, húshelyettesítő termékek élelmiszerlánc biztonsági feladatai kerülnek bemutatásra. Különös hangsúlyt fektetünk a húsvizsgálatra, az élelmiszertermelő állatok állatjóléti elvárásaira, az élelmiszer előállítási technológiák bemutatására, a feldolgozás higiéniájával kapcsolatos témakörök megismertetésre.

Gyakorlatok

Az élelmiszer-higiéniai gyakorlatok célja az előadások keretében tárgyalt elméleti ismeretanyag gyakorlati vonatkozásainak bemutatása, egyes vizsgálati eljárások manuális elvégzése, valamint az élelmiszerlánc biztonsági komplex gondolkodásmód kialakításához szükséges gyakorlati készségek fejlesztése.

 

3. Útmutató a gyakorlatok végzéséhez, illetve az azokra való felkészüléshez

A gyakorlati csoportok beosztásának alapja a tanulmányi osztály által kiadott lista. Egy-egy csoport létszáma nem haladhatja meg a 18 főt.

A gyakorlatokon pontosan, felkészülten, köpenyben kell megjelenni.

Minden hallgató köteles az aktuális járványhelyzetnek megfelelő előírásokat betartani (pl. kézfertőtlenítés a gyakorlóba történő belépéskor, szükség esetén arcot és orrot eltakaró szájmaszk viselése a gyakorlat teljes ideje alatt stb.). Lázas állapot vagy a Covid és más fertőző megbetegedésre gyanút keltő tünetek esetében a hallgató nem vehet részt a gyakorlatokon.  

 

4. Az ismeretek ellenőrzése és értékelése a gyakorlati foglalkozásokon

Az ismeretek ellenőrzése történhet szóban és írásban. Az ellenőrzés elsődlegesen az adott héten esedékes gyakorlat tárgykörét foglalja magába. Ismétlő jelleggel azonban a megelőző gyakorlatok témái is folyamatosan számonkérésre kerülhetnek.

 

5. A gyakorlatok pótlásának rendje

A gyakorlat(ok)ról való hiányzás pótlására csak a szorgalmi időszakban, az adott gyakorlati héten érintett gyakorlatvezetővel előzetesen írásban (e-mailen) egyeztetett időpontban van lehetőség. A kötelező klinikai betegellátási gyakorlat (két alkalom) miatti hiányzást nem kell pótolni, az azon való részvételt az adott klinikai tanszék közvetlenül igazolja a tanszék felé. A gyakorlatokról legfeljebb négy alkalommal lehet hiányozni (beleértve a két igazolt klinikai gyakorlatot is), ennél több alkalommal való hiányzás esetén a félév végi aláírás megtagadásra kerül.

A gyakorlatokon való részvétel és a gyakorlatok pótlásának szabályait az aktuális járványhelyzet befolyásolhatja.

 

6. Félévközi beszámolók, zárthelyi dolgozatok, azok értékelése, esetleges pótlása

A 9. félév folyamán a hallgatók 2 alkalommal elektronikusan írásban, zárthelyi dolgozat formájában adnak számot a tudásukról. A dolgozatok témája az írást megelőző hétig tartott gyakorlatok és előadások anyagából kerül összeállításra. A dolgozatokat százalékosan értékeljük az elért pontszámok alapján. Az a hallgató, aki <60% értékelésű dolgozatot írt, vagy az írásbeli számonkérésen bármely ok miatt nem vett részt, a szorgalmi időszak végéig előre egyeztetett időpontban pótdolgozatot köteles írni. Erre összesen két lehetősége van.

Az a hallgató, aki az elméleti témakörből az órán kiadott feladat feldolgozásával írásbeli esettanulmányt készít és azt a szorgalmi időszak utolsó hetéig benyújtja a tanszékre, valamint azt a téma előadója elfogadja, mentesül a 10. félév 1. Zh-jának megírása alól, azt 100%-os eredménnyel teljesíti.

A 10. félév folyamán az elméleti és gyakorlati anyagból két teszt dolgozat megírására kerül sor. Az a hallgató, aki <60% értékelésű dolgozatot írt, vagy az írásbeli számonkérésen bármely ok miatt nem vett részt, a szorgalmi időszak végéig előre egyeztetett időpontban pótdolgozatot köteles írni. Erre összesen két lehetősége van. Mindkét tesztdolgozat legalább 60%-os eredményű megírása a 10. félév végi aláírás feltétele.

 

7. A félév végi aláírás, illetve a gyakorlati jegy megszerzésének feltételei

9. és 10. félév: Az előadásokon való részvétel kötelező. A hallgatók részvételét az előadásokon az előadók alkalmanként ellenőrzik. Háromnál több igazolatlan hiányzás a félév végi aláírás megtagadását vonja maga után!

Mindkét félévben a félév végi aláírás megszerzésének feltétele az összes gyakorlat és az előadások látogatásának teljesítése és a kötelező 2 zárthelyi dolgozat eredményes megírása.

9. félév: Gyakorlati jegy: a gyakorlati jegy meghatározásához a két dolgozat százalékos eredményének átlagát vesszük figyelembe a következők szerint: 60-69% elégséges, 70-79% közepes, 80-89% jó, 90-100% jeles. Amennyiben a hallgató a rendelkezésre álló 3 alkalommal nem teljesíti legalább 60%-os eredménnyel valamelyik zárthelyi dolgozatot, az elégtelen gyakorlati jegyet von maga után.

A gyakorlati jegy javítására a vizsgaidőszakban van lehetőség.

A mintatantervben előírt tantárgyi kreditpontok megszerzésének feltétele a félévvégi aláírás és az elégséges, vagy annál jobb gyakorlati jegy megszerzése.

10. félév: a félév végi aláírás feltétele az előadásokon és gyakorlatokon való részvétel és a félév során írt mindkét írásbeli dolgozat legalább 60%-os eredménnyel való teljesítése.

Az előadásokon és gyakorlatokon való részvétel és a félév végi aláírás szabályait az aktuális járványhelyzet befolyásolhatja.

 

8. Vizsgakövetelmények

9. félév: vizsga nincs (gyakorlati jegy)

10. félév: vizsga a 9. és a 10. félév anyagából

 

9. A 10. félévi szigorlat

A vizsga két részből áll. Az első egy írásbeli tesztvizsga, amely a 9. és 10. félév elméleti és gyakorlati anyagát öleli fel, a második szóbeli rész pedig az első napos kompetencia szempontjából fontos témaköröket foglalja magába. Mindkét részvizsgát 1-5 közötti érdemjeggyel értékeljük, a vizsga végső érdemjegyét a két részvizsga átlaga adja. Az írásbeli vizsga értékelése a következő: 60-69% elégséges, 70-79% közepes, 80-89% jó, 90-100% jeles. A vizsga teljesítésének feltétele mindkét részvizsga legalább elégséges érdemjeggyel történő abszolválása. Amennyiben az írásbeli részvizsga elégtelen érdemjeggyel zárul, a hallgató nem vehet részt a vizsga szóbeli részén. Amennyiben a sikeres írásbeli vizsgát követően a szóbeli részre kapott érdemjegy elégtelen, csak a szóbeli részvizsgát kell megismételni. Amennyiben az írásbeli és/vagy a szóbeli vizsga eredménye elégtelen, a következő vizsga utóvizsgának minősül. Az ismétlő javítóvizsga (utóvizsga) és a sikertelen vizsga között legalább három napnak kell eltelnie.

Elégtelennek minősül a szóbeli vizsga, ha a vizsgázó ismeretei az adott témakörben jelentős mértékben hiányosak az első napos kompetencia tekintetében. A szóbeli részvizsga komplex kérdéseit (összesen 40 kérdés), amelyből a hallgató a vizsgán két kérdést húz, a tanszék a honlapján teszi közzé.

 

10. Ajánlott tan- és segédanyagok

Előadások és gyakorlatok anyagai (e-learning rendszer).

Laczay P.: Élelmiszer-higiénia, élelmiszerlánc-biztonság. A/3 Nyomdaipari és Kiadói Kft, 3. kiadás, Budapest, 2018.

Erdősi O.-Lányi K.-László N.-Lehel J.-Szakmár K.-Szili Zs.: Élelmiszer-higiéniai gyakorlatok I. A/3 Nyomdaipari és Kiadói Szolgáltató Kft., Budapest, 2016.

Erdősi O.-Lányi K.-László N.-Lehel J.-Szakmár K.-Szili Zs.: Élelmiszer-higiéniai gyakorlatok II. A/3 Nyomdaipari és Kiadói Szolgáltató Kft., Budapest, 2017.

 

11. Órarend

Előadások tematikája

ELŐADÁSOK

2023/2024 I. félév

Hétfő 10:15 – 12:00 / Tormay előadó

Péntek 12:15 – 14:00 / Zlamál előadó

 

Hét Dátum Előadás témája Előadó
1 09. 08. Bevezetés, történeti áttekintés.

„Közös Egészség”, élelmiszer gazdaság, élelmiszerlánc felügyelet.

Süth Miklós

 

Az élelmiszer aréna. A „jó” élelmiszer. Búza László
2 09. 11. Élelmiszerlánc-biztonság, élelmiszer-higiénia, fogyasztóbiztonság, termékbiztonság. Süth Miklós
09. 15. Élelmiszerjogi alapok. Az élelmiszergazdaság jogi szabályozása. Kasza Gyula
3 09. 18. Bevezetés az élelmiszerlánc kockázataiba.

Antibiotikum rezisztencia.

Jóźwiak Ákos
09. 22. Bevezetés az élelmiszer mikrobiológiába. Nagy Attila
4 09. 25. Obligát patogén baktériumok. Lancz Zsuzsanna
09. 29. Fakultatív patogén baktériumok, bakteriális toxinok, vírusok, prionok, paraziták. Lancz Zsuzsanna
5 10. 02. Romlást okozó mikroorganizmusok. Tőzsér Dóra
Mikroorganizmusok alkalmazása az élelmiszeriparban. Engelardt Tekla
10. 06. Mikrobiológiai kockázatok csökkentésének lehetőségei. Tőzsér Dóra
6 10. 09. Fertőtlenítés. Lancz Zsuzsanna
10. 13. Kockázatbecslés alapjai. Kockázat-haszon elemzés. Jóźwiak Ákos
7 10. 16. Kémiai-toxikológiai élelmiszer-biztonság: állatgyógyászati készítmények és tiltott hatóanyagok.

Biológiai eredetű szennyező anyagok. Természetes eredetű toxikus anyagok.

Lehel József
10. 20. Kémiai-toxikológiai élelmiszer-biztonság: környezeti, mezőgazdasági és technológiai szennyezők. Lányi Katalin
8 10. 27. Mikrobiológiai kockázatbecslés. Engelhardt Tekla
Kémiai kockázatbecslés. Farkas Zsuzsa
9 REKTORI SZÜNET
 

10

11. 06. Az élelmiszer eredetű/közvetített betegség, közvetítő események, diagnosztikájuk. Búza László
11. 10. Az elsődleges, másodlagos élelmiszer előállítás és szállítás élelmiszer-biztonsági, minőségi összefüggései. Búza László
 

11

11. 13. Előfeltételi rendszerek. GAP, GMP, GHP. Süth Miklós
11. 17. A HACCP rendszer alapjai. Süth Miklós
 

12

11. 20. A HACCP rendszer bevezetése. Süth Miklós
11. 24. Kockázatkezelés. Jóźwiak Ákos
 

13

11. 27. Élelmiszer hamisítás. Búza László

Darnay Lívia

12. 01. Táplálkozás-élettan. Tudatos táplálkozás. Farkas Zsuzsa
 

14

12. 04. Élelmiszer allergia és intolerancia. Gyetvai Béla
12. 08. Élelmiszerekkel érintkezésbe kerülő anyagok (FCM).

Élelmiszerek csomagolása.

Darnay Lívia
15 12. 11. Kockázatkommunikáció. Kasza Gyula
12. 15. Élelmiszerhulladékok – problémák és megoldások. Kasza Gyula

 

Gyakorlatok tematikája

GYAKORLATOK

2023/2024 I. félév

Gyakorlatok helye: N. épület 2. emelet (Élelmiszer-higiéniai gyakorló)

 

Hét Dátum Gyakorlat témája Témavezető Gyakorlatvezető
1 09. 05-08. A gyakorlatok célja, előírások, alapfogalmak

Munka- és tűzvédelmi oktatás

Lehel József

Lányi Katalin

Darnay Lívia

Pleva Dániel

Tőzsér Dóra

Buzás Anna

Balázs Bence

Farkas Máté

2 09. 11-15. A víz élelmiszer-higiéniai jelentősége és vizsgálata Lányi Katalin

Nagy Attila

Darnay Lívia

Pleva Dániel

Tőzsér Dóra

Buzás Anna

Balázs Bence

Farkas Máté

3 09. 18-22. Mintavételezés hatósági és egyéb célra Lehel József Darnay Lívia

Pleva Dániel

Tőzsér Dóra

Buzás Anna

Balázs Bence

Farkas Máté

4 09. 25-29. Monitoring vizsgálati rendszerek Lehel József

 

Darnay Lívia

Pleva Dániel

Tőzsér Dóra

Buzás Anna

Balázs Bence

Farkas Máté

5 10. 02-06. Mikrobiológiai vizsgálati módszerek – elmélet, szélesztés gyakorlat, PCR gyakorlati bemutató Nagy Attila Darnay Lívia

Pleva Dániel

Tőzsér Dóra

Buzás Anna

Balázs Bence

Farkas Máté

6 10. 09-13. Mikrobiológiai vizsgálatok eredményeinek értékelése. Mikrobiológiai gyorsmódszerek: direkt sejtszámlálás, anyagcseretermék vizsgálatok, műszeres mérések Nagy Attila

 

Darnay Lívia

Pleva Dániel

Tőzsér Dóra

Buzás Anna

Balázs Bence

Farkas Máté

7 10. 16-20. Élelmiszer-mikrobiológiai vizsgálatok – 2073/2005 EK rendelet: Élelmiszer-biztonsági kritériumok. Elmélet és esettanulmányok Nagy Attila

 

Darnay Lívia

Pleva Dániel

Tőzsér Dóra

Buzás Anna

Balázs Bence

Farkas Máté

8 10. 24-27. Élelmiszer-mikrobiológiai vizsgálatok – 2073/2005 EK rendelet: Technológiai-higiéniai kritériumok. 4/1998 (XI.11.) EüM rendelet kritériumai. Elmélet és esettanulmányok Nagy Attila

 

Darnay Lívia

Pleva Dániel

Tőzsér Dóra

Buzás Anna

Balázs Bence

Farkas Máté

9 10. 30-11. 03. REKTORI SZÜNET
10 11. 06-10. Vágóhídi laboratóriumi, diagnosztikai vizsgálatok, Trichinella vizsgálat Búza László Darnay Lívia

Pleva Dániel

Tőzsér Dóra

Buzás Anna

Balázs Bence

Farkas Máté

11 11. 13-17. Kémiai-toxikológiai élelmiszer-biztonság: mintaelőkészítés, szűrővizsgálatok, megerősítő és nagyműszeres vizsgálatok Lányi Katalin Darnay Lívia

Pleva Dániel

Tőzsér Dóra

Buzás Anna

Balázs Bence

Farkas Máté

12 11. 20-24. Esettanulmány kémiai, mikrobiológiai kockázatbecslésre Jóźwiak Ákos Darnay Lívia

Pleva Dániel

Tőzsér Dóra

Buzás Anna

Balázs Bence

Farkas Máté

13 11. 27-12. 01. Esettanulmány kockázatkezelésre Jóźwiak Ákos Darnay Lívia

Pleva Dániel

Tőzsér Dóra

Buzás Anna

Balázs Bence

Farkas Máté

14 12. 04-08. HACCP rendszer esettanulmány Jóźwiak Ákos Darnay Lívia

Pleva Dániel

Tőzsér Dóra

Buzás Anna

Balázs Bence

Farkas Máté

15. 12. 11-15. Pótgyakorlat Darnay Lívia

Pleva Dániel

Tőzsér Dóra

Buzás Anna

Balázs Bence

Farkas Máté

 

Vizsgainformáció