Alapértelmezett nézet
Kapcsolat Bejelentkezés
Oktatás Kurzusok Élelmiszer-higiénia II

Élelmiszer-higiénia II

Nyelv
magyar
Jelleg
kötelező
Értékelés
gyakorlati jegy
Év a tantervben
5
Szemeszter a tantervben
2
Kredit
6
Előadás óraszám / félév
60
Gyakorlat óraszám / félév
30
Dokumentumtár
Dokumentumtár
Kik vehetik fel a tárgyat?
  • Állatorvos magyar

A kurzus leírása

1.1. Tantervi jellemzők

Jelleg: kötelező tárgy

Hely a tantervben: 10. félév

Előadás/gyakorlat: 60/30

Kredit: 6

 

1.2. Tematika

Előadások

A 10. félévben termékpályákra fókuszálva mutatjuk be a one health szemléletű élelmiszerlánc biztonsági feladatokat. A szarvasmarha termékpálya, melynek kapcsán tejhigiénia, azon belül a tejtermelés és a tejfeldolgozás higiéniájának oktatására kerül sor, majd a húshigiénia keretei között a szarvasmarha és egyéb kérődző állatok, valamint a sertés, baromfi, hal és egyéb állati eredetű termékpályák megismertetése, a növényi eredetű élelmiszerek, alkoholos és alkoholmentes italok, húshelyettesítő termékek élelmiszerlánc biztonsági feladatai kerülnek bemutatásra. Különös hangsúlyt fektetünk a húsvizsgálatra, az élelmiszertermelő állatok állatjóléti elvárásaira, az élelmiszer előállítási technológiák bemutatására, a feldolgozás higiéniájával kapcsolatos témakörök megismertetésre.

Gyakorlatok

Az élelmiszer-higiéniai gyakorlatok célja az előadások keretében tárgyalt elméleti ismeretanyag gyakorlati vonatkozásainak bemutatása, egyes vizsgálati eljárások manuális elvégzése, valamint az élelmiszerlánc biztonsági komplex gondolkodásmód kialakításához szükséges gyakorlati készségek fejlesztése.

 

1.3. Útmutató a gyakorlatok végzéséhez, illetve az azokra való felkészüléshez

A gyakorlati csoportok beosztásának alapja a tanulmányi osztály által kiadott lista. Egy-egy csoport létszáma nem haladhatja meg a 18 főt. A gyakorlatokon pontosan, felkészülten, köpenyben kell megjelenni.

Minden hallgató köteles az aktuális COVID-19 vagy más járványhelyzetnek megfelelő előírásokat betartani (pl. kézfertőtlenítés a gyakorlóba történő belépéskor, arcot és orrot eltakaró szájmaszk viselése a gyakorlat teljes ideje alatt stb.). Lázas vagy a Covid megbetegedésre gyanút keltő tünetek esetében a hallgató nem vehet részt a gyakorlatokon.

 

1.4. Az ismeretek ellenőrzése és értékelése a gyakorlati foglalkozásokon

Az ismeretek ellenőrzése történhet szóban és írásban. Az ellenőrzés elsődlegesen az adott héten esedékes gyakorlat tárgykörét foglalja magába. Ismétlő jelleggel azonban a megelőző gyakorlatok témái is folyamatosan számonkérésre kerülhetnek.

 

1.5. A gyakorlatok pótlásának rendje

A gyakorlat(ok)ról való hiányzás pótlására csak a szorgalmi időszakban, az adott gyakorlati héten érintett gyakorlatvezetővel előzetesen írásban (e-mailen) egyeztetett időpontban van lehetőség. A kötelező klinikai betegellátási gyakorlat (két alkalom) miatti hiányzást nem kell pótolni, az azon való részvételt az adott klinikai tanszék közvetlenül igazolja a tanszék felé. A gyakorlatokról legfeljebb négy alkalommal lehet hiányozni (beleértve a két igazolt klinikai gyakorlatot is), ennél több alkalommal való hiányzás esetén a félév végi aláírás megtagadásra kerül.

A gyakorlatokon való részvétel és a gyakorlatok pótlásának szabályait az aktuális COVID-19 vagy más járványhelyzet befolyásolhatja.

 

1.6. Félévközi beszámolók, zárthelyi dolgozatok, azok értékelése, esetleges pótlása

A 10. félév folyamán az elméleti és gyakorlati anyagból két teszt dolgozat megírására kerül sor. Az a hallgató, aki <60% értékelésű dolgozatot írt, vagy az írásbeli számonkérésen bármely ok miatt nem vett részt, a szorgalmi időszak végéig előre egyeztetett időpontban pótdolgozatot köteles írni. Erre összesen két lehetősége van. Mindkét tesztdolgozat legalább 60%-os eredményű megírása a 10. félév végi aláírás feltétele.

 

1.7. A félév végi aláírás, illetve a gyakorlati jegy megszerzésének feltételei

Az előadásokon való részvétel kötelező. A hallgatók részvételét az előadásokon az előadók alkalmanként ellenőrzik. Háromnál több igazolatlan hiányzás a félév végi aláírás megtagadását vonja maga után! A félév végi aláírás feltétele az előadásokon és gyakorlatokon való részvétel és a félév során írt két írásbeli dolgozat legalább 60%-os eredménnyel való teljesítése.

Az előadásokon és gyakorlatokon való részvétel és a félév végi aláírás szabályait az aktuális COVID-19 vagy más járványhelyzet befolyásolhatja.

 

1.8. Vizsgakövetelmények

10. félév: vizsga a 9. és a 10. félév anyagából.

 

1.9. A 10. félévi szigorlat – Szigorlati információk 2023

A vizsga két részből áll. Az első egy írásbeli tesztvizsga, amely a 9. és 10. félév elméleti és gyakorlati anyagát öleli fel, a második szóbeli rész pedig az első napos kompetencia szempontjából fontos témaköröket foglalja magába. Mindkét részvizsgát 1-5 közötti érdemjeggyel értékeljük, a vizsga végső érdemjegyét a két részvizsga átlaga adja. Az írásbeli vizsga értékelése a következő: 60-69% elégséges, 70-79% közepes, 80-89% jó, 90-100% jeles. A vizsga teljesítésének feltétele mindkét részvizsga legalább elégséges érdemjeggyel történő abszolválása. Amennyiben az írásbeli részvizsga elégtelen érdemjeggyel zárul, a hallgató nem vehet részt a vizsga szóbeli részén. Amennyiben a sikeres írásbeli vizsgát követően a szóbeli részre kapott érdemjegy elégtelen, csak a szóbeli részvizsgát kell megismételni. Amennyiben az írásbeli és/vagy a szóbeli vizsga eredménye elégtelen, a következő vizsga utóvizsgának minősül. Az ismétlő javítóvizsga (utóvizsga) és a sikertelen vizsga között legalább három napnak kell eltelnie.

Elégtelennek minősül a szóbeli vizsga, ha a vizsgázó ismeretei az adott témakörben jelentős mértékben hiányosak az első napos kompetencia tekintetében. A szóbeli részvizsga kérdéseit (összesen 40 kérdés), amelyből a hallgató a vizsgán két kérdést húz, a tanszék a honlapján teszi közzé.

 

ÉLELMISZER-HIGIÉNIA

SZIGORLATI SZÓBELI VIZSGAKÉRDÉSEK

2023.

 

1. „Közös Egészség”, állatorvosi közegészségügy, élelmiszer gazdaság, élelmiszerlánc felügyelet

2. Élelmiszerlánc-biztonság, élelmiszer-higiénia, fogyasztóbiztonság, termékbiztonság

3. Kórokozó mikroorganizmusok az élelmiszerekben

4. Romlást okozó mikroorganizmusok az élelmiszerekben

5. Mikroorganizmusok alkalmazása az élelmiszeriparban

6. Mikrobiológiai kockázatok csökkentésének lehetőségei az élelmiszerekben

7. Kémiai-toxikológiai élelmiszer-biztonság: környezeti, mezőgazdasági és technológiai szennyezők

8. Kémiai-toxikológiai élelmiszer-biztonság: állatgyógyászati készítmények és tiltott hatóanyagok, biológiai eredetű szennyező anyagok, természetes eredetű toxikus anyagok

9. Kockázatok az élelmiszerláncban, élelmiszerlánc biztonsági kockázatkommunikáció, RASFF

10. Mikrobiológiai és kémiai kockázatbecslés

11. Az élelmiszer eredetű/közvetített betegségek, közvetítő események, diagnosztikájuk

12. Mintavételezés hatósági és egyéb célra élelmiszerekből

13. Az élelmiszer-termelés, -előállítás és feldolgozás higiéniájának általános szabályai, GHP, GMP

14. HACCP rendszer alapjai és az előfeltételi programok

15. HACCP rendszer

16. Kockázatkezelés, kockázat-haszon elemzés

17. Élelmiszer hamisítás

18. A kistermelői élelmiszer-termelés, -előállítás és -értékesítés élelmiszerbiztonsági felügyelete

19. Táplálkozás-élettan alapjai, tudatos táplálkozás

20. Az elsődleges, másodlagos élelmiszer előállítás és szállítás élelmiszer-biztonsági, minőségi összefüggései

21. Élelmiszer-hulladékok, hulladék-kezelés és -hasznosítás

22. Élelmiszerjogi alapok, élelmiszerhigiénia jogi szabályozási rendszere

23. A tej élelmiszerlánc-biztonsági vonatkozásai: Tejtermelés (Tejelő tehenészet, fejés, tőgykezelés, telepi HACCP)

24. A tej élelmiszerlánc-biztonsági vonatkozásai: Tejfeldolgozás (Tejfeldolgozás technológiája, HACCP, minőségirányítás, vizsgálatok)

25. Növényi eredetű élelmiszerek előállításának higiéniája, élelmiszerbiztonsági ellenőrzése, kiemelt élelmiszerbiztonsági események

26. A tojástermelés és a tojástermék-előállítás higiéniája, a tojás és a tojástermékek vizsgálata

27. Alkoholmentes és alkoholos italok előállítása, előállításának higiéniája, élelmiszerbiztonsági ellenőrzésük, kiemelt élelmiszerbiztonsági események

28. Húshelyettesítők, alternatív fehérjék feldolgozása, feldolgozáshigiéniája, élelmiszerbiztonsági ellenőrzése

29. Élelmiszertermelő állatok vágóhídi kábításának módjai, élettana, kritikus ellenőrzési pontjai, állatjólléti audit módszerei

30. Az édes- és sósvízi halászati termékek és az élő kagylók termelésének, feldolgozásának, termék előállításának, forgalmazásának higiéniai feltételei és hatósági ellenőrzése

31. A sertés termékpálya élelmiszerlánc biztonsági felügyelete – vágóhíd, húsfeldolgozás (létesítmény, technológia, természeti és jogi környezet, állatorvosi döntések)

32. A sertés termékpálya élelmiszerlánc biztonsági felügyelete, a sertés húsvizsgálata és húsbírálata

33. A kérődző termékpálya élelmiszerlánc biztonsági felügyelete (nevelés, vágás, feldolgozás higiéniája, hatósági ellenőrzése), a melléktermék-kezelés speciális szabályai

34. A kérődzők húsvizsgálata és húsbírálata, a fogyaszthatósági döntés állatorvosi közegészségügyi szempontjai

35. A baromfi termékpálya élelmiszerlánc biztonsági felügyelete (nevelés, vágás, feldolgozás higiéniája) hatósági ellenőrzése

36. Baromfi termékpálya élelmiszerlánc biztonsági felügyelete, a baromfi húsvizsgálata

37. Vadhús termékpálya, a vadfeldolgozás higiéniája, a tenyésztett és a lőtt vad húsvizsgálata, élelmiszerlánc biztonsági felügyelete

38. Az élelmiszer-forgalmazás élelmiszerbiztonsági ellenőrzése: nagykereskedelem, kiskereskedelem

39. A közétkeztetés és a vendéglátás hatósági ellenőrzése

40. Az élelmiszerek csomagolása, jelölése

 

1.10. Tan- és segédanyagok

Előadások és gyakorlatok anyagai.

Laczay P.: Élelmiszer-higiénia, élelmiszerlánc-biztonság. A/3 Nyomdaipari és Kiadói Kft, 3. kiadás, Budapest, 2018.

Erdősi O.-Lányi K.-László N.-Lehel J.-Szakmár K.-Szili Zs.: Élelmiszer-higiéniai gyakorlatok I. A/3 Nyomdaipari és Kiadói Szolgáltató Kft., Budapest, 2016.

Erdősi O.-Lányi K.-László N.-Lehel J.-Szakmár K.-Szili Zs.: Élelmiszer-higiéniai gyakorlatok II. A/3 Nyomdaipari és Kiadói Szolgáltató Kft., Budapest, 2017.

 

1.11. Órarend

Előadások tematikája

Élelmiszer-higiénia 2 – ELŐADÁSOK

2022/2023. tanév 2. félév

Szerda 10.15-13.00, Csütörtök 8.15-10.00, Hetzel előadó

Hét Dátum Előadás tematikája Témavezető Előadó
1. 02.08.

(3 óra)

A tej élelmiszerlánc-biztonsági vonatkozásai: Bevezetés

(Tej termékpálya gazdasági vonatkozásai, a tej élettani szerepe, fő kockázatok)

Jóźwiak Ákos Jóźwiak Ákos

Lányi Katalin Matyovszky Balázs

02.09.

(2 óra)

A tej élelmiszerlánc-biztonsági vonatkozásai: Tejtermelés

(Tejelő tehenészet, fejés, tőgykezelés, telepi HACCP)

Jóźwiak Ákos Jóźwiak Ákos

Varga Tamás Orodán Tamás

2. 02.15.

(3 óra)

A tej élelmiszerlánc-biztonsági vonatkozásai: Tejfeldolgozás

(Tejfeldolgozás technológiája, HACCP, minőségirányítás, vizsgálatok)

Jóźwiak Ákos Jóźwiak Ákos

Darnay Lívia

02.16.

(2 óra)

A tej élelmiszerlánc-biztonsági vonatkozásai: Biztonság és fenntarthatóság

(Kiemelt események, hamisítás, igazgatás, fenntarthatóság)

Jóźwiak Ákos Jóźwiak Ákos

Farkas Zsuzsa

3. 02.22.

(3 óra)

Növényi eredetű élelmiszerek előállításának higiéniája, élelmiszerbiztonsági ellenőrzése, kiemelt élelmiszerbiztonsági események Darnay Lívia Darnay Lívia
02.23.

(2 óra)

A tojástermelés és a tojástermék-előállítás higiéniája, a tojás és a tojástermékek vizsgálata Tőzsér Dóra Tőzsér Dóra
4. 03.01.

(3 óra)

Alkoholmentes és alkoholos italok előállítása, előállításának higiéniája, élelmiszerbiztonsági ellenőrzésük, kiemelt élelmiszerbiztonsági események Darnay Lívia Darnay Lívia
03.02.

(2 óra)

Húshelyettesítők, alternatív fehérjék feldolgozása, feldolgozáshigiéniája, élelmiszerbiztonsági ellenőrzése Tóth András Tóth András
5. 03.08.

(3 óra)

Élelmiszertermelőállatok vágóhídi kábításának módjai, élettana, kritikus ellenőrzési pontjai, állatjólléti audit módszerei

A hús fogalma, érése és tulajdonságai

Süth Miklós Végh Ákos

Süth Miklós

03.09.

(2 óra)

Vágóhidak és bejelentés köteles élelmiszerelőállító üzemek élelmiszerbiztonsági kötelezettségei, hatósági ellenőrzése Süth Miklós Bándli Bence

Süth Miklós

6. 03.16.

(2 óra)

Az édes- és sósvízi halászati termékek és az élő kagylók termelésének, feldolgozásának, termék előállításának, forgalmazásának higiéniai feltételei és hatósági ellenőrzése Lehel József Lehel József
7. 03.22.

(3 óra)

A sertéshústermelés arénája 1. rész – a vágóhídig

(telep, technológia, természeti és jogi környezet, állatok, emberek, állatorvosi döntések)

Búza László Gombos László
03.23.

(2 óra)

A sertéshústermelés arénája 2. rész – a vágóhíd

(a létesítmény, technológia, természeti és jogi környezet, állatok, emberek, állatorvosi döntések)

Búza László Orbán Péter

Kőrösi Gábor

8. 03.29.

(3 óra)

A sertéshústermelés arénája 3. rész – a húsfeldolgozás – és sertéshús a vendéglátásban (a létesítmények, a technológiák, természeti és jogi környezet, az alap és adalék-, valamint csomagolóanyagok, emberek, állatorvosi döntések) Búza László Zoltai Anna

Búza László

03.30.

(2 óra)

A sertéshústermelés arénája 4. rész – sertéshús-élelmiszer események (közegészségügyi és állatjárványügyi) megelőzése, menedzsmentje (üzemengedélyezés, audit, fertőző betegségek húsvizsgálata, zoonózisok) Búza László Búza László
9. REKTORI SZÜNET
10. 04.12.

(3 óra)

A kérődző termékpálya élelmiszerlánc felügyelete

(nevelés, vágás, feldolgozás higiéniája, hatósági ellenőrzése)

Húsvizsgálat, melléktermék-kezelés speciális szabályai

Kocsner Tibor Kocsner Tibor

Pleva Dániel

04.13.

(2 óra)

A kérődzők húsbírálata

(a fogyaszthatósági döntés állatorvosi közegészségügyi szempontjai)

Kocsner Tibor Kocsner Tibor

Pleva Dániel

11. 04.19

(3 óra)

Baromfi termékpálya élelmiszerlánc biztonsági vonatkozásai

 

Süth Miklós Sándor Gergely

Süth Miklós

04.20.

(2 óra)

Baromfi termékpálya élelmiszerlánc biztonsági felügyelete, a baromfi húsvizsgálata Süth Miklós Süth Miklós

Jóźwiak Ákos

12. 04.26.

(3 óra)

Vadhús termékpálya, a vadfeldolgozás higiéniája, a tenyésztett és a lőtt vad húsvizsgálata, élelmiszerlánc biztonsági felügyelete Kocsner Tibor Kocsner Tibor
04.27.

(2 óra)

Az élelmiszer-forgalmazás élelmiszerbiztonsági ellenőrzése: nagykereskedelem, kiskereskedelem Tőzsér Dóra Tőzsér Dóra
13. 05.03.

(3 óra)

A közétkeztetés és a vendéglátás hatósági ellenőrzése Tóth András Tóth András
05.04.

(2 óra)

A kistermelői élelmiszer-termelés, -előállítás és -értékesítés élelmiszerbiztonsági felügyelete Kocsner Tibor Kocsner Tibor

Süth Miklós

Gyakorlatok tematikája

Élelmiszer-higiéniai 2. – GYAKORLATOK

2022/2023. tanév, II. félév (10. félév)

Gyakorlatok helye: N. épület, 2. emelet (gyakorló), és 1. emelet (technológiai labor)

Oktatási hét Dátum Tematika Témavezető Gyakorlatvezető

 

1. 02. 06-10. A víz élelmiszer-higiéniai jelentősége és vizsgálata Lányi Katalin Lányi Katalin

Tőzsér Dóra

Pleva Dániel

Buzás Anna

2. 02.13-17. Élelmiszerek csomagolása, jelölése Darnay Lívia Darnay Lívia

Tőzsér Dóra

Pleva Dániel

Buzás Anna

Balázs Bence

3. 02. 20-24. Élelmiszer-hulladékok kezelése és hasznosítása, esettanulmányok Lányi Katalin Lányi Katalin

Darnay Lívia

Pleva Dániel

Buzás Anna

Balázs Bence

Szakos Dávid

Kunszabó Atilla

4. 02. 27-03. 03. A tej fizikai és kémiai tulajdonságai. Hőkezelési eljárások végrehajtásának vizsgálati szempontjai, vizsgálatok, módszerek Darnay Lívia Darnay Lívia

Tőzsér Dóra

Pleva Dániel

Buzás Anna

Balázs Bence

5. 03. 06–10. Tejtermékek gyártástechnológiája és higiéniai vizsgálata Darnay Lívia

 

Darnay Lívia

Tőzsér Dóra

Pleva Dániel

Buzás Anna

Balázs Bence

6. 03. 13-17.

 

Tojás és tojáskészítmények ellenőrzése, jelölése

(03. 15. Szünnap, Állami ünnep)

ZH 1 – március 14.

Pleva Dániel Darnay Lívia

Tőzsér Dóra

Pleva Dániel

Buzás Anna

Balázs Bence

7. 03. 20-24. Hal és egyéb vízi állatok és termékeik hatósági vizsgálata

 

Lehel József Darnay Lívia

Tőzsér Dóra

Pleva Dániel

Buzás Anna

Balázs Bence

8. 03.27-31. A hús tulajdonságainak és érzékszervi elváltozásainak vizsgálata Pleva Dániel

 

Darnay Lívia

Tőzsér Dóra

Pleva Dániel

Buzás Anna

Balázs Bence

9. 04.03-10.  

REKTORI SZÜNET

 

10. 04. 11-15. A húsvizsgálat gyakorlati vonatkozásai Pleva Dániel

 

Darnay Lívia

Tőzsér Dóra

Pleva Dániel

Buzás Anna

Balázs Bence

11. 04. 17-21. Húskészítmények előállításának technológiai és élelmiszer-higiéniai vonatkozásai

ZH 2 – április 18.

Darnay Lívia

 

Darnay Lívia

Tőzsér Dóra

Pleva Dániel

Buzás Anna

Balázs Bence

12. 04. 24-28. Élelmiszer-előállító üzemek ellenőrzésének gyakorlati vonatkozása

 

Pleva Dániel Darnay Lívia

Tőzsér Dóra

Pleva Dániel

Buzás Anna

Balázs Bence

13. 05. 02-04. PÓTGYAKORLAT Lányi Katalin

Darnay Lívia

Tőzsér Dóra

Pleva Dániel

Buzás Anna

Balázs Bence