Alapértelmezett nézet
Kapcsolat Bejelentkezés
Oktatás Kurzusok Élelmiszer-higiénia II

Élelmiszer-higiénia II

Nyelv
magyar
Jelleg
kötelező
Értékelés
gyakorlati jegy
Év a tantervben
5
Szemeszter a tantervben
2
Kredit
6
Előadás óraszám / félév
60
Gyakorlat óraszám / félév
30
Szervezeti egység
Élelmiszerhigiéniai Tanszék
Dokumentumtár
Dokumentumtár
Kik vehetik fel a tárgyat?
  • Állatorvos magyar

A kurzus leírása

Előadások

A 10. félévben előbb a húshigiénia, a húsvizsgálat, valamint egyéb állati eredetű termékek és növényi eredetű élelmiszerek higiéniájával kapcsolatos témaköröket tárgyaljuk. Ezután, a húsvizsgálat folytatásaként a kóros állapotok és a közegészségügyi és/vagy állat-egészségügyi szempontból fontos fertőző betegségek húsbírálatával, majd pedig az élelmiszer-higiéniai igazgatás témakörén belül a hatósági élelmiszer-ellenőrzés szervezetével és eljárásrendjével, a továbbiakban pedig a hatósági élelmiszer-higiénia ellenőrző tevékenységével foglalkozunk.

Gyakorlatok

Az élelmiszer-higiéniai gyakorlatok célja az előadások keretében tárgyalt elméleti ismeretanyag gyakorlati vonatkozásainak bemutatása, egyes technológiai folyamatok és vizsgálati eljárások manuális elvégzése, valamint a higiéniai gondolkodási mód kialakításához szükséges készségek fejlesztése.

Útmutató a gyakorlatok végzéséhez, illetve az azokra való felkészüléshez

A gyakorlati csoportok beosztásának alapja a tanulmányi osztály által kiadott lista. Egy csoport létszáma nem haladhatja meg a 17 főt.

A gyakorlatokon pontosan, felkészülten, köpenyben kell megjelenni.

Az ismeretek ellenőrzése és értékelése a gyakorlati foglalkozásokon

Az ismeretek ellenőrzése történhet szóban és írásban. Az ellenőrzés elsődlegesen az adott héten esedékes gyakorlat tárgykörét foglalja magába. Ismétlő jelleggel azonban a megelőző gyakorlatok témái is folyamatosan számonkérésre kerülhetnek.

A gyakorlatok pótlásának rendje

A gyakorlat(ok)ról való hiányzás pótlására csak a szorgalmi időszakban, a gyakorlatvezetővel előzetesen egyeztetett időpontban van lehetőség. A kötelező klinikai betegellátási gyakorlat (két alkalom) miatti hiányzást nem kell pótolni, az azon való részvételt az adott klinikai tanszék közvetlenül igazolja a tanszék felé. A gyakorlatokról legfeljebb négy alkalommal lehet hiányozni (beleértve a két igazolt klinikai gyakorlatot is), ennél több alkalommal való hiányzás esetén a félév végi aláírás megtagadásra kerül.

Félévközi beszámolók, zárthelyi dolgozatok, azok értékelése, esetleges pótlása

 

A 10. félév folyamán az elméleti és gyakorlati anyagból két teszt dolgozat megírására kerül sor. Az a hallgató, aki <60% értékelésű dolgozatot írt, vagy az írásbeli számonkérésen bármely ok miatt nem vett részt, a szorgalmi időszak végéig előre egyeztetett időpontban pótdolgozatot köteles írni. Erre összesen két lehetősége van. Mindkét tesztdolgozat legalább 60%-os eredményű megírása a 10. félév végi aláírás feltétele.

A félévvégi aláírás, illetve a gyakorlati jegy megszerzésének feltételei

  1. és 10. félév: Az előadásokon való részvétel kötelező. A hallgatók részvételét az előadásokon az előadók alkalmanként ellenőrzik. Háromnál több igazolatlan hiányzás a félév végi aláírás megtagadását vonja maga után!
  2. félév: Az összes gyakorlat teljesítése és a kötelező 2 dolgozat eredményes megírása. A hallgatók a félév során írt dolgozatok eredménye, valamint a félév gyakorlatain való szereplésük alapján ötfokozatú gyakorlati jegyet kapnak. A gyakorlati jegy javítására a vizsgaidőszakban van lehetőség. A mintatantervben előírt tantárgyi kreditpontok megszerzésének feltétele a félévvégi aláírás és az elégséges, vagy annál jobb gyakorlati jegy megszerzése.
Vizsgakövetelmények
10. félév: vizsga a 9. és a 10. félév anyagából

 

A 10. félévi vizsga

A vizsga két részből áll. Az első egy írásbeli tesztvizsga, amely a 9. és 10. félév elméleti és gyakorlati anyagát öleli fel, a második szóbeli rész pedig az első napos kompetencia szempontjából fontos témaköröket foglalja magába. Mindkét részvizsgát 1-5 közötti érdemjeggyel értékeljük, a vizsga végső érdemjegyét a két részvizsga átlaga adja. Az írásbeli vizsga értékelése a következő: 60-69% elégséges, 70-79% közepes, 80-89% jó, 90-100% jeles. A vizsga teljesítésének feltétele mindkét részvizsga legalább elégséges érdemjeggyel történő abszolválása. Amennyiben az írásbeli részvizsga elégtelen érdemjeggyel zárul, a hallgató nem vehet részt a vizsga szóbeli részén. Amennyiben a sikeres írásbeli vizsgát követően a szóbeli részre kapott érdemjegy elégtelen, csak a szóbeli részvizsgát kell megismételni. Amennyiben az írásbeli és/vagy a szóbeli vizsga eredménye elégtelen, a következő vizsga utóvizsgának minősül. Az ismétlő javítóvizsga (utóvizsga) és a sikertelen vizsga között legalább három napnak kell eltelnie.

Elégtelennek minősül a szóbeli vizsga, ha a vizsgázó ismeretei az adott témakörben jelentős mértékben hiányosak az első napos kompetencia tekintetében. A szóbeli részvizsga kérdéseit (összesen 40 kérdés), amelyből a hallgató a vizsgán egy kérdést húz, a tanszék a honlapján teszi közzé.

 

Tan- és segédanyagok

Laczay P.: Élelmiszer-higiénia, élelmiszerlánc-biztonság. A/3 Nyomdaipari és Kiadói Kft, 3. kiadás, Budapest, 2018.

Erdősi O.-Lányi K.-László N.-Lehel J.-Szakmár K.-Szili Zs.: Élelmiszer-higiéniai gyakorlatok I. A/3 Nyomdaipari és Kiadói Szolgáltató Kft., Budapest, 2016.

Erdősi O.-Lányi K.-László N.-Lehel J.-Szakmár K.-Szili Zs.: Élelmiszer-higiéniai gyakorlatok II. A/3 Nyomdaipari és Kiadói Szolgáltató Kft., Budapest, 2017.

Előadások és gyakorlatok anyagai.

Előadások tematikája

 Élelmiszer-higiénia előadások

2019/2020. tanév, 2. félév

 

Oktatási hét Időpont Tematika Előadó
1. 02.04. A hús fogalma, érése és tulajdonságai. Laczay Péter
02.06.

(3 óra)

Húsvizsgálati alapfogalmak, élőállat-vizsgálat a gazdaságban és a vágóhídon, a levágást követő húsvizsgálat Laczay Péter
2. 02.11. A hús elbírálásának általános szabályai, állat-egészségügyi jelölés, a vágóhídi hulladékok kezelése Laczay Péter
02.13.

(3 óra)

A sertés és a kérődzők vágásának technológiai higiéniája Laczay Péter
3. 02.18. Az emlős vágóállatok húsvizsgálata Laczay Péter
02.20.

(3 óra)

A baromfi és a nyúlvágás technológiai higiéniája, a baromfi és a házinyúl húsvizsgálata Laczay Péter
4. 02.25. A vadfeldolgozás higiéniája, a tenyésztett és az elejtett vad húsvizsgálata. Lehel József
02.27.

(3 óra)

A halászati termékek és az élő kagylók termelésének higiéniai feltételei és hatósági ellenőrzése. Lehel József
5. 03.03. A tojástermelés és a tojástermék-előállítás higiéniája, a tojás és a tojástermékek vizsgálata. Tőzsér Dóra
03.05.

(3 óra)

A húskészítmények előállításának higiéniája. Darnay Lívia
6. 03.10. Húsvizsgálati diagnózis: septikaemiára utaló elváltozások, a hús érzékszervi elváltozásai. Laczay Péter

 

03.12.

(3 óra)

Húsvizsgálati diagnózis. az OIE listás betegségek húsbírálata I. Laczay Péter
7. 03.17. Húsvizsgálati diagnózis. az OIE listás betegségek húsbírálata II. Laczay Péter
03.19. Húsvizsgálati diagnózis: az OIE listán nem szereplő betegségek húsbírálata. Laczay Péter
8. 03.24. A növényi eredetű élelmiszerek előállításának higiéniája. Lehel József
03.26.

 

Élelmiszer-higiéniai igazgatás: a hatósági élelmiszer-ellenőrzés jogi szabályozása, szervezete és eljárásrendje, a kockázatbecslésen alapuló hatósági ellenőrzés alapjai. Laczay Péter
9. 03.31. Élelmiszer-előállító üzemek nyilvántartásba vétele és engedélyezése, a helyes higiéniai gyakorlat és a HACCP-rendszerek felülvizsgálata. Laczay Péter
04.02.

 

Nyomon követési vizsgálatok, a mikrobiológiai követelmények teljesítésének ellenőrzése, hatósági mintavétel. Laczay Péter
10. 04.06-09 TAVASZI SZÜNET
11. 04.14.

 

Az élelmiszer-forgalmazás ellenőrzése. Pleva Dániel
04.16.

(3 óra)

A közétkeztetés és a vendéglátás hatósági ellenőrzése Laczay Péter
12. 04.21 A NÉBIH ÉTbI feladatai, az Igazgatóság által koordinált hatósági ellenőrzések. Pleva György
04.23. Az élelmiszer-higiéniai ellenőrzések gyakorlati tapasztalatai. Helik Ferenc
13. 04.28. Az élelmiszerek nemzetközi kereskedelmének ellenőrzése. Laczay Péter
04.30.

(3 óra)

A kistermelői élelmiszer-termelés, -előállítás és -értékesítés hatósági ellenőrzése, intézkedések a szabályok be nem tartása esetén Laczay Péter

 

 

Gyakorlatok tematikája

Élelmiszer-higiéniai gyakorlatok

2019/2020. tanév, 2. félév

 

Oktatási hét Dátum Tematika Gyakorlatvezető
02. 05-06. A víz élelmiszer-higiénia jelentősége és vizsgálata Szakmár Katalin
02. 12-13. Élelmiszerek csomagolása és jelölése Darnay Lívia

Tőzsér Dóra

02. 19-20. A hús tulajdonságainak és érzékszervi elváltozásainak vizsgálata Pleva Dániel

Tőzsér Dóra

02. 26-27. A húsvizsgálat gyakorlati vonatkozásai Pleva Dániel

Tőzsér Dóra

03. 04-05. Tojás és tojáskészítmények ellenőrzése Pleva Dániel

Tőzsér Dóra

03. 11-12. Hal és egyéb vízi állatok húsvizsgálata Lehel József
03. 18-19. Pácolt húskészítmények előállításának technológiai és élelmiszer-higiéniai vonatkozásai Szakmár Katalin

Darnay Lívia

03. 25-26. Töltelékes húskészítmények előállításának technológiai és élelmiszer-higiéniai vonatkozásai 1. (nyers-füstölt és fermentált húskészítmények) Szakmár Katalin

Darnay Lívia

04. 01-02. Töltelékes húskészítmények előállításának technológiai és élelmiszer-higiéniai vonatkozásai 2. (főtt, füstölt húskészítmények) Szakmár Katalin Darnay Lívia
04. 06-09. TAVASZI SZÜNET
04. 15-16. Növényi élelmiszerek és előállító üzemek ellenőrzésének gyakorlata Lehel József

 

04. 22-23. Élelmiszer-hulladékok kezelése és hasznosítása Lányi Katalin
04. 29-30. Esettanulmányok – Aktuális élelmiszer-higiéniai kérdések Lányi Katalin

 

Zárthelyi dolgozatok időpontja

  1. ZH: 5. hét (téma: 1-4 hét gyakorlati témakörei és az elmélet)
  2. ZH: 11. hét (téma: 5-9 hét gyakorlati témakörei és az elmélet)

Értékelés leírása

A 10. félévi vizsga

A vizsga két részből áll. Az első egy írásbeli tesztvizsga, amely a 9. és 10. félév elméleti és gyakorlati anyagát öleli fel, a második szóbeli rész pedig az első napos kompetencia szempontjából fontos témaköröket foglalja magába. Mindkét részvizsgát 1-5 közötti érdemjeggyel értékeljük, a vizsga végső érdemjegyét a két részvizsga átlaga adja. Az írásbeli vizsga értékelése a következő: 60-69% elégséges, 70-79% közepes, 80-89% jó, 90-100% jeles. A vizsga teljesítésének feltétele mindkét részvizsga legalább elégséges érdemjeggyel történő abszolválása. Amennyiben az írásbeli részvizsga elégtelen érdemjeggyel zárul, a hallgató nem vehet részt a vizsga szóbeli részén. Amennyiben a sikeres írásbeli vizsgát követően a szóbeli részre kapott érdemjegy elégtelen, csak a szóbeli részvizsgát kell megismételni. Amennyiben az írásbeli és/vagy a szóbeli vizsga eredménye elégtelen, a következő vizsga utóvizsgának minősül. Az ismétlő javítóvizsga (utóvizsga) és a sikertelen vizsga között legalább három napnak kell eltelnie.

Elégtelennek minősül a szóbeli vizsga, ha a vizsgázó ismeretei az adott témakörben jelentős mértékben hiányosak az első napos kompetencia tekintetében. A szóbeli részvizsga kérdéseit (összesen 40 kérdés), amelyből a hallgató a vizsgán egy kérdést húz, a tanszék a honlapján teszi közzé.

 

Vizsgakövetelmények

10. félév: vizsga a 9. és a 10. félév anyagából

Vizsgainformáció

Vizsga a 9. és a 10. félév anyagából

Tan- és segédanyagok

Laczay P.: Élelmiszer-higiénia, élelmiszerlánc-biztonság. A/3 Nyomdaipari és Kiadói Kft, 3. kiadás, Budapest, 2018.

Erdősi O.-Lányi K.-László N.-Lehel J.-Szakmár K.-Szili Zs.: Élelmiszer-higiéniai gyakorlatok I. A/3 Nyomdaipari és Kiadói Szolgáltató Kft., Budapest, 2016.

Erdősi O.-Lányi K.-László N.-Lehel J.-Szakmár K.-Szili Zs.: Élelmiszer-higiéniai gyakorlatok II. A/3 Nyomdaipari és Kiadói Szolgáltató Kft., Budapest, 2017.

Előadások és gyakorlatok anyagai.

 

SZÓBELIVIZSGA-KÉRDÉSEK ÉLELMISZER-HIGIÉNIA TANTÁRGYBÓL

 

  1. A sertésvágás technológiai higiéniája, a sertés húsvizsgálata
  1. A szarvasmarhavágás technológiai higiéniája, a szarvasmarha húsvizsgálata
  1. A baromfivágás technológiai higiéniája, a baromfi húsvizsgálata
  1. A lőtt vad kezelése, a vad húsvizsgálata
5. A tojástermelés és a tojástermékek előállításának higiéniája, a tojás és tojástermékek vizsgálata, elbírálása
6. A halászati termékek és az élő kagylók termelésének, illetve tenyésztésének és forgalomba hozatalának élelmiszer-higiéniai feltételei
7. A tejtermelés hatósági állatorvosi ellenőrzése: gazdaságok nyilvántartásba vétele, a tejtermelési  higiénia ellenőrzése, a nyerstejminősítés rendszere
8. A tejfeldolgozás hatósági állatorvosi ellenőrzése: üzemek engedélyezése, a tejtermékek előállításának ellenőrzése
9. Élőállat-vizsgálat a gazdaságban és a vágóhídon, az élő állatokkal kapcsolatos döntések
10. A levágást követő húsvizsgálat, a húsra vonatkozó döntések
11. Septikaemiával járó állapotok húsbírálata
12. A ragadós száj és körömfájás, a sertéspestis és az afrikai sertéspestis húsbírálata
13. A lépfene, a paratuberculosis és a Q-láz húsbírálata, közegészségügyi vonatkozások
14. A brucellózis, a gümőkór és a BSE húsbírálata, közegészségügyi vonatkozások
15. A trichinellosis, a borsókakór és az echinococcosis húsbírálata, közegészségügyi vonatkozások
16. A hatósági élelmiszer-ellenőrzés szervezete és rendje Magyarországon
17. Az előállító, valamint forgalmazó létesítmények nyilvántartásba vétele, engedélyezése
18. Kockázatbecslésen alapuló hatósági ellenőrzés, a helyes higiéniai gyakorlat és a HACCP-rendszer felülvizsgálata
19. A létesítmények nyomon követési rendszerének vizsgálata, az állat-egészségügyi jelölés és az azonosító jel ellenőrzése
20. Az élelmiszer-forgalmazás ellenőrzése
21. Az élelmiszerek nemzetközi kereskedelmének ellenőrzése
22. A vendéglátás és közétkeztetés hatósági ellenőrzése: a létesítményekre vonatkozó higiéniai követelmények, a vendéglátó tevékenység
23. A vendéglátás és közétkeztetés hatósági ellenőrzése: általános szabályok, közétkeztetés, hatósági ellenőrzés
24. A kistermelői élelmiszer-termelés, -előállítás és -értékesítés hatósági ellenőrzése
25. Hatósági mintavétel és az élelmiszer-biztonsági, illetve -minőségi hiba esetére vonatkozó eljárásrend
26. Intézkedések a szabályok be nem tartása esetén, szankciók
27. Salmonella gyérítési programok élelmiszer-higiéniai vonatkozásai, zoonotikus kórokozók monitoring vizsgálata
28. Salmonella, Campylobacter és E. coli élelmiszer-higiéniai jelentősége
29. Listeria monocytogenes, Staphylococcus aureus és Clostridium botulinum élelmiszer-higiéniai jelentősége
30. A mikrobiológiai élelmiszer-biztonság szabályozása és ellenőrzése
31. A kémiai élelmiszer-biztonság szabályozása és ellenőrzése
32. Gyógyszer- és peszticidmaradékok, valamint környezeti szennyezők élelmiszer-biztonsági jelentősége
33. Technológiai és biológiai eredetű szennyezők élelmiszer-biztonsági jelentősége
34. Az élelmiszerek romlása
35. Az élelmiszerek tartósítása és egyéb kezelése: fizikai módszerek
36. Az élelmiszerek tartósítása és egyéb kezelése: kémiai és kombinált módszerek
37. A nyers tej mikrobiológiája, a zoonózisok tejhigiéniai vonatkozásai
38. Tejtermékek gyártási higiéniája: hőkezelt fogyasztói tejek, savanyú tejtermékek
39. Tejtermékek gyártási higiéniája: vajak, sajtok, sűrített és porított tejtermékek
40. Növényi élelmiszerek előállításának higiéniája