Alapértelmezett nézet
Kapcsolat Bejelentkezés
Oktatás Kurzusok Latin nyelv biológus hallgatóknak

Latin nyelv biológus hallgatóknak

Nyelv
magyar
Jelleg
fakultatív C
Értékelés
gyakorlati jegy
Év a tantervben
1
Szemeszter a tantervben
1
Kredit
2
Gyakorlat óraszám / félév
28
Szervezeti egység
Idegennyelvi Lektorátus
Kik vehetik fel a tárgyat?
  • Biológia BSc

A kurzus leírása

A tantárgy célja: A tárgy oktatásának célja, hogy latin nyelvi alapvetés révén a hallgatókat felkészítse a latin terminológiára épülő biológusi szaknyelv megértésére és alkalmazására.

A tantárgy tematikája: Feltárjuk a biológia használatos nyelvi kifejezések nyelvi logikáját, szabályait, elsajátítjuk az növénytan, állattan, társulástan és ökológia használt összetett szavak elemeinek (latin/görög szótövek, előtagok, utótagok) jelentését.
Nyelvtan: Névszóragozás: I., II., III. IV., V. deklináció. Melléknévragozás, -fokozás, -képzés. Minőségjelzős kifejezések, birtokos jelzős kifejezések. Tő- és sorszámnevek.

Szókincs: Az összetett szakszavak, jelentése (szótövek, előtagok, utótagok, kicsinyítőképzők). Latin-görög párhuzamok a szaknyelvben, Terminológiai rendszerek elsajátítása.

Gyakorlatok tematikája

2. hét: Bevezetés az orvosi terminológiába

3. hét:

Az test főbb síkjai és irányai I

Nyelvtan: A melléknevek szótári alakja

4. hét:

Az test főbb síkjai és irányai II

Nyelvtan: A melléknevek szótári alakja

5. hét:

A test főbb részei I

Nyelvtan Névragozási alapfogalmak

6. hét:

A test főbb részei II

Nyelvtan Névragozási alapfogalmak

Melléknévképzés

7. hét:

A csontváz

Nyelvtan: Főnévragozás, Melléknévragozás, Numeralia 1-20

8. hét: I. Z.H., Z.H. megbeszélése

9. hét:

Ízületek

Nyelvtan: Összetett melléknevek képzése, Az igék és az igékből képzett főnevek, Praeverbiumok és praefixumok használata

10. hét:

Musculi

Nyelvtan: A melléknevek fokozása, Számokra és mennyiségekre utaló latin és görög praefixumok

11. hét:

A társulások, Latin állat- és növénynevek I

Számnevek 21-2000,

12. hét: Latin állat- és növénynevek II

13. hét: Állatrendszertan

14. hét: Z.H. előkészítése II. Z.H., Z.H. megbeszélése

15. hét: II. Z.H., Z.H. megbeszélése, Tanév értékelése

Értékelés leírása

Helye:              1. év 1. félév

Gyakorlat:       28 óra

Kredit:             2

Értékelés:        gyakorlati jegy

Gyakorlatvezető

Előadó:            Rudolf Radenhausen nyelvtanár

Elérhető:          N épület I. em.

E-mail:             radenhausen.rudolf@aotk.szie.hu

Fogadóóra:

Gyakorlat

Helye:              az aktuális órarend szerint

Ideje:               az aktuális órarend szerint

Szükséges előtanulmányok

nincs

Értékelés

A félévvégi írásbeli dolgozat alapján adott gyakorlati jegy.

Eredmény:

00 – 60 %: elégtelen

61 – 69 %: elégséges

70 – 78 %: közepes

79 – 87 %: jó

88 – 100 %: jeles

 

Az aláírás feltétele: a 2 zárthelyin minden egyes zárthelyin legalább 60 %-ot el kell érni. A zárthelyi egy alkalommal újraírható.

Ajánlott irodalom és Segédanyagok

Dr. Mikó Sándor: A latin nyelv alapjai, egyetemi jegyzet

BELÁK ERZSÉBET: LINGUA LATINA MEDICINALIS

AGÓCS JULIA: egyetemi jegyzet

RÉPÁS LÁSZLÓ: BEVEZETÉS AZ ORVOSLATIN NYELVBE I.

RADENHAUSEN RUDOLF: EGYETEMI JEGYZET