Alapértelmezett nézet
Kapcsolat Bejelentkezés
Oktatás Tanulmányi Osztály Gyakorlati félév

Gyakorlati félév

INFORMÁCIÓS RENDSZER

Gyakorlati félévre csak annak a hallgatónak kell bejelentkezni, akit a 11 féléves képzésre vettünk fel (magyar nyelvű képzésben 2006. szeptember 1-je után beiratkozott, illetve angol nyelvű képzésben 2007. szeptember 1-je után beiratkozott hallgatók). A 2006. szeptembere előtt beiratkozott magyar, illetve a 2007. szeptembere előtt beiratkozott angol nyelven tanuló hallgatók csak 10 féléves képzésben vehetnek részt. A megjelölt időszak után beiratkozottak csak a gyakorlati félév eredményes lezárása után kapják meg az abszolutóriumot, és bocsáthatók záróvizsgára.

A hallgatók jelentkezésük alkalmával a 2015. augusztus 31-én induló félévben négy eltérő blokkrend közül választhatnak. A blokkrendek meghatározzák a gyakorlati blokkok sorrendjét, azt később módosítani már nem lehet.

A 22 hetes gyakorlati félév során a hallgatóknak egy laboratóriumi diagnosztikaiegy élelmiszer-higiéniai és állat-egészségügyi igazgatási, valamint három klinikai gyakorlati egységet kell teljesíteni. A laboratóriumi diagnosztikai gyakorlati egység két hét, a többi négy hét hosszú. 

A klinikai gyakorlatok során minden hallgatónak kötelezően részt kell vennie egy haszonállattartó telepi gyakorlaton. A többi klinikai gyakorlatot a hallgató érdeklődésének megfelelően válogathatja össze:

  • haszonállattartó telep – kisállatgyógyászat

  • haszonállattartó telep – lógyógyászat

  • kisállatgyógyászat – kisállatgyógyászat

  • lógyógyászat – lógyógyászat

  • kisállatgyógyászat – lógyógyászat

A gyakorlatok sorrendjét elsősorban a gyakorlati helyek foglaltsága, illetve a többi gyakorlati típusban elérhető helyek határozzák meg.

Ha a hallgató két kisállatgyógyászati vagy két lógyógyászati gyakorlati egységet választ, akkor azok közül legalább egyet az egyetemen belül kell töltenie.

A gyakorlati helyeket a szaktanszékek az egyes gyakorlattípusoknál megkövetelt elvárások alapján lefolytatott akkreditációs folyamat során választják ki. Ezekre vonatkozó információk a gyakorlati félév információs rendszeréből érhetők el. A hallgatók a regisztrációs folyamat során csak e gyakorlati helyekből választhatnak. Egy külsős gyakorlati helyen egy hallgató csak egy gyakorlati egységet tölthet.

A hallgató gyakorlati beosztását a gyakorlati félév koordinátora (a Tanulmányi Osztály munkatársaival együttműködve), a hallgató szakmailag támogatható gyakorlatihely-választását figyelembe véve alakítja ki.

Amennyiben egy gyakorlati helyre annyi hallgató jelentkezett, amennyit az adott intézmény a regisztráció alkalmával vállalt, oda több hallgató nem bocsátható.

A hallgató akkor mehet a gyakorlat félévre, amennyiben a 10. félév vizsgaidőszakának végéig minden kötelező tantárgyból eredményes vizsgát tett, továbbá a kötelezően választható és a szabadon választható fakultatív tantárgyak teljesítésével megszerezte az előírt krediteket. Feltétel még az is, hogy legalább 270 kreditet gyűjtsön a hallgató úgy, hogy teljesítette mind a kötelezően, mind a szabadon válaszható fakultatív tantárgyaknak a Tanulmányi és vizsgaszabályzatban előírt minimumát.

A gyakorlat megkezdése előtt a hallgatónak a gyakorlatokat fel kell venniük a szokásos módon, a Neptun rendszerben. Ehhez a tanszékek a tantárgyakat a Neptun rendszerben aktiválják, ezt kötelesek legkésőbb szeptember 1-ig meghirdetni.

A hallgató az eredménytelen vizsgát két alkalommal kísérelheti meg kijavítani egy félév során. Az első vizsga díjmentes, a második javítóvizsga díjköteles.

A hallgató a gyakorlati félév során semmilyen elméleti oktatásban nem vehet részt (elmaradt fakultációban sem), de TDK-munkát végezhet. A TDK-munkára való hivatkozással azonban a gyakorlati munka alól még részlegesen sem mentesíthető. Ez alól kivétel a TDK-konferencián való részvétel.

Annak a hallgatónak, aki nem jelentkezik be az első lehetséges gyakorlati félévre, a félév passzív félév lesz.

Amennyiben a hallgató csak részben teljesíti az előírt gyakorlatokat (pl. ha nem jelentkezik be valamelyik gyakorlatra, vagy hanyag munkája miatt a gyakorlatvezető elküldi), a féléve aktív lesz, de a hiányzó gyakorlatokat csak egy másik aktív félévben teljesítheti.

Minden gyakorlat kötelező tantárgynak számít. Egy gyakorlatot csak kétszer lehet felvenni.

Amint biztossá válik, hogy a bejelentkezett hallgató mehet gyakorlatra, köteles telefonon vagy e-mail-ben értesíteni a gyakorlatvezetőt arról, hogy mikor érkezik a munkahelyre. Ugyanekkor a gyakorlatokat fel kell venni a Neptun rendszerben is.

A gyakorlatok teljesítése

A hallgató a gyakorlatok ideje alatt heti öt napon, napi 8 órás munkaidőre kötelezett. A munkaidőt a gyakorlatvezető beosztása szerint, a rendelési időkhöz, a gyakorlati hely munkarendjéhez igazodva kell letölteni. 

A hallgató köteles a gyakorlat ideje alatt az előírt ruházatban, a gyakorlati hely munkarendjét megtartva, a kijelölt állatorvos felügyelete mellett állatorvosi munkát végezni. A munkavégzés alatt a gyakorlati beosztásáról kapott igazolást minden hallgatónak magánál kell tartania, hogy esetleges munkavédelmi és egyéb ellenőrzés esetén igazolni tudja, hogy nem illegálisan (feketemunkásként) van jelen.

A gyakorlatokon végzett munkát a szaktanszékek által megkövetelt módon kell dokumentálni.

A hallgatónak joga van a gyakorlati helyen az állatorvosi munkában részt venni. Amennyiben a gyakorlati hely nem ad elvárható képzést, a hallgató – megfelelő dokumentációval alátámasztva – jelezheti ezt a szaktanszéknek. A szaktanszék vezetője dönthet úgy, hogy a hallgató más munkahelyen folytassa gyakorlatát. Ilyen esetben a gyakorlati időbe beszámít az első helyen eltöltött idő.

Az egyetem joga, hogy a hallgató jelenlétét és munkáját ellenőrizze.

A hallgatónak tudnia kell, hogy a gyakorlatvezető a gyakorlatok végén ajánlott jeggyel értékeli a munkáját. Ezt az ajánlott jegyet a tanszékek a vizsgajegy kialakításánál megfelelő súllyal kötelesek figyelembe venni.

 

Vizsgák, vizsgáztatás

Minden típusú gyakorlat teljesítéséről és a gyakorlaton megszerzett tudásról a hallgatók vizsgát kell tenniük. A vizsga típusáról, a vizsgák lebonyolításának módjáról a tantárgyfelelősök a tanszékeken szokásos módon kötelesek a hallgatókat a gyakorlati félév megkezdéséig tájékoztatni.

A gyakorlatokat 5 fokozatú osztályzattal kell értékelni!

A tanszékek a gyakorlati félév információs rendszerében követhetik nyomon, hogy melyik gyakorlati periódusban hány hallgató vesz részt az őket érintő gyakorlatokon. Ennek ismeretében legkésőbb a gyakorlati félév első hetének végéig vizsganapokat kell meghirdetni úgy, hogy minden gyakorlati periódus végén legalább egy vizsganap legyen. Amennyiben  egy vizsganap nem elegendő, úgy több napot kell kijelölni.

A vizsgára a hallgatókat a gyakorlatvezető köteles elengedni, ha a hallgató legalább 3 munkanappal a vizsgaidőpont előtt azt bejelenti.

A gyakorlati jegyet a gyakorlatvezetők véleményének és ajánlásának figyelembe vételével az egyetemi oktatók adják és írják be az indexbe, a vizsgakönyvbe és a Neptunba is.

Az angol nyelven tanuló hallgatóknak lehetőséget kell biztosítani, hogy tömbösítve, a gyakorlati félév végén tegyék le a függőben lévő blokkok vizsgáit a felesleges utazási költségek elkerülése miatt.

 

Anyagi ügyek

A hallgatók a gyakorlati félévben a Tanulmányi- és vizsgaszabályzat, valamint a Hallgatói térítések és juttatások szabályzata szerinti ösztöndíjra jogosultak.

A gyakorlati félév során a hallgató a kollégium igénybevételére jogosult, amennyiben a kollégiumban van elegendő hely. A kollégiumi elhelyezés iránti kérelmet a kollégium igazgatójához – a tervezhetőség miatt – a gyakorlatokra való bejelentkezési periódust követő héten kell benyújtani. A kérvényben fel kell tüntetni, hogy mettől meddig, és milyen gyakorlaton vesz részt a hallgató.

Az államilag támogatott képzésben részt vevő hallgatók közül az egyetem azok számára, akiknek a 10 féléves kumulált tanulmányi átlaga 2,5 fölött van, gyakornoki ösztöndíjat alapított. Nem jár automatikusan, a Tanulmányi Osztályon egy pályázati adatlapot kell a hallgatónak kitöltenie a gyakorlati félévre való bejelentkezése alkalmával. A pályázatokat a tanulmányi előadónál kell leadni a gyakorlat megkezdéséig. Az ösztöndíj átutalását a gyakorlati félév negyedik hetének végéig kell teljesíteni. A gyakornoki ösztöndíj a tanulmányok során csak egy alkalommal nyerhető el. Ennek összegét  az egyetem az éves költségvetés megalkotásakor határozza meg, s a Szenátus a költségvetéssel együtt fogadja el. Az ösztöndíj összege a 2015/16. tanévben kilencvenezer Ft/hallgató.

Utazás

Az utazáshoz a Tanulmányi Osztály által kiadott igazolás alapján 90%-os kedvezmény vehető igénybe bérlet vásárlásához. Ehhez az igazolást a Tanulmányi Osztályon lehet átvenni a gyakorlati beosztásról szóló, korábban említett igazolással együtt.

 

Gyakorlatvezető

A gyakorlatvezető a gyakorlat végén (pecséttel és aláírással hitelesítetten) érdemjeggyel és rövid szöveges véleményével értékeli a hallgató gyakorlati munkáját. Ezt az értékelést a hallgató a szaktanszéki vizsgáján bemutatja.

Díjazás

A gyakorlat vezetéséért a gyakorlatvezetőket díjazás illeti meg. Az egyetem a magyar nyelven történő oktatás után hallgatónként, hetente 10000 Ft-ot, az angol nyelvű gyakorlatvezetésért hallgatónként, hetente 20000 Ft-ot fizet a gyakorlatvezetőnek. (Az összegek bruttóként értelmezendők.)

A gyakorlatvezetőkkel a gyakorlati félév kezdetén az egyetem szerződést köt. A gyakorlatok végén a gyakorlatvezetők a kifizetések alapját képező elszámolásokat készítenek. Az adminisztrációhoz szükséges szükséges nyomtatványok letölthetők a honlapról.

A hallgatók gyakorlati képzésével kapcsolatos juttatások elszámolása folyamatosan, a gyakorlati blokkok lezárásával, a hallgató értékelésével a befejező napot követő héten történik.